1 класс. Татарский язык. (И.Х.Мияссарова,Ф.Ш.Гарифуллина/Ф.Ф.Харисов)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1.Аңлатма язуы


1 нче сыйныф өчен татар теленнән эш программасы түбәндәге документларга нигезләнеп төзелде.

1. Россия Федерациясенең "Мәгариф турында"гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273
-
Ф3 "Об образовании в
Российской
Федерации").

2. Татарстан Республикасының "Мәгариф турында"гы Законы (Закон Республики Татарстан "Об образовании" № 68
-
ЗРТ от 22 июля
2013 года, статья 8).

3. Россия Федерациясенең "Россия Федерациясе халык телләре турында"гы 126
-
ФЗ нчы номерлы
Законы (24.07.1998).

4 ."Татарстан Республикасының халык телләре турында" Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560
-
XII

(ред. от
03.03.2012г.) "О государственных языках Рес
публики Татарстан и других языках в Республике Татарстан").

5. "Татар
стан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында" Татарстан Республикасы Законы,
2004нче ел, 1нче июль.

6. "2014
-
2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау,

өйрәнү
һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы", 2013 нче ел, 25 нче октябрь, 794 нче карар.

7 .«Шомбыт урта гомуми белем бирү мәктәбе»нең 2016
-
2017 уку елы өчен еллык календарь графигы (2016 елның 1 сентябрендә №
113 номерлы боерык б
елән расланган)

8. Шомбыт урта гомуми белем бирү мәктәбе»нең 2016
-
17 нче уку елына кабул ителгән укыту планы (2016 елның 15 августында №
94 номерлы боерык белән расланган)

9.«Шомбыт урта гомуми белем бирү мәктәбе»нең ФДББС нигезләнеп төзелгән башлангыч

гомуми белем бирү программасы (2015
елның 29 августында № 97 номерлы боерык белән расланган)


10.
Программа:
Ф.Ф.Харисов,Ч.М.Харисова .Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятен укыту


программасына (татар балалары өчен) 1
-
11 нче сыйныфлар,Казан,Мәгариф”нәшрияте ;


11. Дәреслек:
И.Х.Мияссарова,Ф.Ш.Гарифуллина, Р.Р.Шәмсетдинова. Әлифба. 1 сыйныф, Казан, “Мәгариф
-

Вакыт” нәшрияты, 2011;
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. Та
тар теле. 1 сыйныф.Рус телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек.Казан. Татарстсан китап нәшрияте. 2016.2.

Программа эчтәлеге

(99 сәг.)

Г рамота өйрәтү ( 68 сәг.)
Әлифбагача чор
-

4 сәг

Язганда дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану
кагыйдәләре белән танышу.

Дәфтәр битләрендә ориентлашу, андагы сызыклар белән танышу. Вертикаль, горизонталь һәм авыш сызыклар турында белешмә.

Татар алфавиты хәрефләре график системасының структур берәмлеге буларак кулланылган элемент
-
сызыклар. Алгоритм б
уенча элемент
-

сызыкларны язу. Язма хәрефләрнең өлге формалары белән танышу. Бордюр
-
бизәкләр ясау процессында язма хәреф элементлары турында күзаллау
тудыру.

График системаның структур берәмлеге булган язма хәреф элементларын чагыштыру, төркемләү һәм йомга
клау, гомуми нәтиҗә ясауга корылган
логик күнегүләр үтәү.

Әлифба чоры

-

67 сәг.

Дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдәләре.Дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану күнекмәләрен камилләште
рү. Уку
дәресләрендә элемент
-
өлгеләр ярдәмендә басм
а хәрефләрне төзү күнегүләре. Балалар хәтерендә барлык басма хәрефләрнең күрмә образларын
формалаштыру.

Язу дәресләрендә элемент
-
өлгеләрдән язма хәрефләр төзү һәм анализлау. Гомуми уртак элемент формалары буенча хәрефләрне төркемләү һәм
чагыштыру буенча ло
гик биремнәр үтәү.

Балалар хәтерендә язма баш һәм юл хәрефләренең төгәл күрмә
-
хәрәкәтле образларын формалаштыру. Бу хәрефләрне алгоритм һәм тактлап (санап)
язу технологиясен камилләштерү.

Язуда оч төрле (өске, урта
-
йөзмә, аскы) тоташтыру алымы белән
танышу.Дәрестә өйрәнелә торган хәрефне элек өйрәнелгән хәрефләр белән тоташтыру
алгоритмнарын үзләштерү.

Тактлап язу алымы нигезендә кул чугы мускуллары киеренкелеген йомшарту (киметү) белән ритмик чиратлаштыру күнегүләре.

Сүзнең аваз схемасын график форма
га үзгәртү һәм алга таба язма хәрефләр белән язу.

Язма хәрефләр белән бирелгән иҗек, сүз, җөмлә үрнәкләрен уку. үрнәк буенча язу, укучыларның үз язуларының нәтиҗәләрен тикшерү
ләре.
Әлифбадан соңгы чор
-
2 сәг.

Алгоритм буенча сүзләрдә язма хәрефләрнең һәм а
ларны тоташтыру сызыкларын язу технологиясен ныгыту.

Тактлап язганда кул чугы мускуллары киеренкелеген йомшару халәте белән чиратлаштыра белү.

График хаталарны төзәтү һәм каллиграфик язу сыйфатын камилләштерү эшләре. Тизләтелгән темпта язу шартларында
график
грамоталылыкны һәм каллиграфик сыйфатны формалаштыру.

Язма һәм басма текстлардан сүз һәм җөмләләрне күчереп язу, әйтеп яздыра торган текстны язу.

Татар
теле

(31 сәг.)

Сөйләм ,аралашу әдәбе

.Телдән һәм язма сөйләм. Телдән һәм язма сөйләмнең
үзенчәлекләре .

Сүз. Сүз һәм иҗек.

Сүзләр иҗеккә бүленә. Сузык аваз иҗек ясый.

Авазлар һәм хәрефләр

.Сүзләр авазлардан ясала. Авазлар язуда хәреф белән белдерелә.

Алфавит.
Татар алфавитында 39 хәреф бар.Алфавиттагы хәрефләрнең исеме.

Баш хәрефтән башлап язы
ла торган сүзләр

.Кеше исемнәре,фамилияләр баш хәрефтән башлап языла.Хайван кушаматлары да баш хәрефтән башлап
языла.Авыл,шәһәр,район,урам,елга исемнәре баш хәрефтән языла.

Сузык авазлар

.Сузык авазлар.Калын сузыклар: [а,о,у,ы],[ нечкә сузыклар: [ә,ө,ү.э,и
].

Тартык

авазлар.Тартык авазлар.Яңгырау тартыклар: [б,в,гъ,г,д,ж,җ.з,й.л,м,н,ң.р] ;саңгырау тартыклар: къ,к,п,с,т,ф,х,һ,ө,ч,ш,щ] .

Сүзләрне юлдан
-
юлга күчерү.

Сүзләр юлдан
-
юлга иҗекләп күчә.Бер хәрефле иҗек икенче юлга күчерелми,шулай ук аны юл ахырында д
а калдырырга
ярамый.ъ һәм ь хәрефләре булган сүзләрне юлдан юлга күчерү тәртибе.

Сузык һәм тартык аваз хәрефләрен дөрес язу һәм
уку.Э,е хәрефләре. Ө,е хәрефләре. О,ы хәрефләре. Я хәрефе. Ю хәрефе.Й хәрефе. Е,е хәрефләре.В
хәрефе.К,г хәрефләре.

Сүз басымы.

С
үзнең мәгънәсенең басым урынына карап үзгәрүе.

Предметны,аның эшен,хәрәкәтен һәм билгесен белдергән сүзләр.

Сүздән җөмләгә

.Сөйләм җөмләләрдән тора.Җөмлә тәмамланган уйны белдерә.

Җөмлә ахырына куела торган тыныш

билгеләре.(Нокта,өндәүбилгесе,сорау билгесе
)

Фонетика, орфоэпия һәм графика

Татар теленнән 1нче сыйныфны тәмамлаган укучы:

-


аваз һәм хәрефләрне аера;

-


ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга характеристика бирә ала;

-


хәрефләрнең алфавитта урнашу тәртибен һәм, кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны куллана ала.

Укучыга дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча сүзгә мөстәкыйль рәвештә фонетик
-
график (аваз
-
хәреф) анализ ясарга өйрәнү, сүзгә
ясалган фонетик
-
график анализ
ның дөреслеген бәяләү мөмкинлеге бирелә.

Укучы:

-


үз сөйләмендә татар әдәби тел нормаларын саклый һәм әңгәмәдәшенең сөйләмендә бу нормаларның дәреслектә бирелгән материал
күләмендә үтәлүен бәяли;

-


сүзгә басым куйганда яки сүзнең дөрес әйтелешендә икеләнү ту
ган очракта, дәреслектәге сүзлек буенча мөстәкыйль рәвештә җавап
таба яки укытучысына һәм әти
-
әнисенә
мөрәҗәгать итә ала.

Лексикология

Укучы:

-


мәгънәсе ачыклану таләп ителә торган сүзләрне табарга;

-


текст буенча сүзләрнең мәгънәсен аера яисә аны аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачыкларга өйрәнә.

Укучы, текстларда кабатлаулар булдырмас өчен, кирәкле синонимнар, антонимнар табу, текстта туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр
не
билгеләү, аларның урынлы кулланылыш
ын бәяләү, тәкъдим ителгән сүзләр арасыннан тиешлесен сайлап алу мөмкинлеге ала.
Морфология

Бу бүлектә укучы:

-


предмет атамасын белдергән сүзләрне;

-


эш
-
хәрәкәтне белдергән сүзләрне;

-


предметның билгесен белдергән сүзләрне өйрәнә.

Синтаксис

Бу бүлектә укучы
:

-


җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аерырга;

-


сораулар ярдәмендә сүзтезмә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасындагы бәйләнешне табарга;

-


җөмләнең әйтү максаты буенча төрен аерыргаөйрәнә.

Орфография һәм пунктуация

Укучы:

-


дөрес язылыш кагыйдәләрен өйрәнгән күләмдә кул
ланырга;

-


сүзләрнең дөрес язылышын орфографик сүзлек буенча ачыкларга;

-

15
-
17 сүзле текстны дөрес итеп күчереп язарга;

-


өйрәнелгән дөрес язу кагыйдәләренә туры килгән 15
-
17 сүзле текстны укытучы әйтеп торганда язарга;

-


үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстны тикшерергә, орфографик һәм пунктуацион хаталарны табарга һәм төзәтергә өйрәнә.
Укучы
орфографик хата ясау мөмкинлеге булган очракларны аңлау, аерым орфограммаларга мисаллар сайлау, текстлар төзегәндә

орфографик һәм
пунктуацион хаталарны булдырмау өчен, язганнарны үзгәртү, хаталар өстендә эшләгәндә, аларның сәбәпләренә төшенү һәм алдагы
язма эшләрдә хата җибәрмәү юлларын ачыклау
мөмкинлеге ала.

Сөйләм үстерү

Укучы:

-


аралашу даирәсенә карап, тиешле сүзләрне сайларга;

-


көндәлек аралашуга бәйле татарча сөйләм әдәбе формаларын дөрес кулланырга;

-


аралашу ситуациясен исәпкә алып, текстка карата үз мөнәсәбәтен белдерергә һәм аның дөреслеген дәлилләргә;

-


текстка исем бирергә;

-


укылган яки тыңлаган текстның эчтәлеген сөйләргә өйрәнә.

Укучы тәкъдим ителгән исемнең эчтәлегенә туры килгән текст төзү, бирелгән текстның эчтәлеген тулысынча яки сайлап сөйләү, сөй
ләмнең
сурәтләү, хикәяләү, фикер йөртү кебек төрләрен кулланып, билгеле б
ер тема буенча телдән хикәя төзү, урыннары алышынган җөмләләрдән торган
текстны тикшерү һәм төзәтү, аның мәгънә бөтенлеге югалган урыннарын табу, хаталы текстларга төзәтмә кертү, уку бурычларының д
өреслеген
бәяләү, үз текстын, аралашу максаты һәм шартыннан

чыгып, чыганак (беренчел) текст белән чагыштыру, электрон чыганаклардан файдаланганда,
тел нормаларының үтәлешен саклау
мөмкинлеге ала.

3.
Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр

Программа белән эшләүнең төп максаты
-

4 нче сыйныф ахырына планлаштырылг
ан (яки көтелгән) нәтиҗәләргә ирешү. Алар түбәндәгеләр:

-


шәхси нәтиҗәләр: укучының өйрәнгән предметы (татар теле) буенча алган белем һәм күнекмәләре аның шәхес булып формалашуы өчен
нигез була ала; уку һәм танып белүгә битараф булмау, тормышка актив караш
тәрбияләнә. Бу нәтиҗәләр баланың рухи
-
әхлакый үсешенә, сәламәт һәм
хәвеф
-
хәтәрсез яши белүенә дә бәйле;

-


төрле предметларны өйрәнү белән бәйле предметара яки универсаль нәтиҗәләр танып белү һәм аралашу өлкәсенә карый. Татар теле
дәресләрендә укучыларның ру
с теленнән алган белем һәм күнекмәләре дә ярдәмгә килә. Мондый нәтиҗәләр телнең төрле бүлекләрен үткәндә дә,
аралашканда да күренә;

-


аерым предметны (татар телен) өйрәнү нәтиҗәләре шушы өлкәгә караган белемгә ия булуны, аны үзгәртеп (яки үзгәртмичә) гамәлд
ә
куллана белүне күз уңында тота.

Башлангыч мәктәптә татар телен өйрәнүгә нигез салына. Татар теленнән гомуми башлангыч белем бирү (1
-
4 сыйныфлар) баскычында укучылар
телне аралашу чарасы һәм милли мәдәниятнең чагылышы буларак аңларга өйрәнәләр, татар теле
нең милли
-
мәдәни үзенчәлегенә төшенәләр. Татар теле
укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү өчен нигез булып тора.

Татар телен
өйрәнү вакытында укучылар телдән һәм язма аралашу мөмкинлегенә ия
булалар һәм телне, уку биремнәрен үтәү максатыннан чыгып, кирәкле
мәгълүматны төрле чыганаклардан эзләп табу өчен кулланырга өйрәнәләр.

Башлангыч мәктәпнең гомуми белем бирү программасын үзләштерүче укучыларда телдән һәм язма сөйләмгә карата, кешенең гомум
и культурасы
күрсәткече буларак, уңай караш формалаша. Укучылар татар әдәби теленең төрле нормалары (орфоэпик, лексик һәм грамматик), сөйл
әм әдәбе
кагыйдәләре турында башлангыч белем алалар, аралашу вакытында куелган максат, бурыч һәм чаралардан чыгып, өйр
әнгән материалны кулланырга
өйрәнәләр, бу, катлаулы булмаган монологик сөйләм һәм язма текстлар төзегәндә, коммуникатив бурычларны уңышлы үтәү өчен, туры

килгән тел
чараларын сайлау өчен нигез булып тора.

Балаларда кара
-
каршы сөйләшүдә уңышлы катнашу өчен
кирәк булган дәрәҗәдә эш күнекмәләре формалаша: әңгәмәдәшең фикерен искә алу,
аралашканда төрле фикерләрне һәм үз фикереңне, үз карашыңны төгәл белдерергә омтылу, сораулар бирә белү.

Башлангыч белем бирү баскычында укучылар:

-


хатасыз язу культура дәрәҗәсенең бер күрсәткече булуын аңлый;

-


татар теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчәлеләрен өйрәнә;

-


үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстларны язганда, орфография һәм тыныш билгеләрен дөрес кую кагыйдәл
әрен өйрәнелгән күләмдә
куллана һәм язылганнарны тикшерә ала;

-


татар теленең системасы һәм төзелеше турында башлангыч мәгълүмат ала: тел белеме бүлекләре
-

фонетика, графика, лексикология, сүз
төзелеше һәм сүз ясалышы, морфология һәм синтаксис белән таныша
, курс эчтәлеге күләмендә аваз, хәреф, сүз

кисәге, җөмлә кисәге, сүз төркеме һәм гади җөмлә кебек тел берәмлекләрен таба белергә, аларны үзара чагыштырырга, үзенчәлекле

билгеләрен табарга өйрәнә.

-

Башлангыч белем алу нәтиҗәсендә укучыларда яңа материал бе
лән кызыксыну уяна, танып
-
белү эшчәнлеге телне өйрәнүнең алдагы яңа
баскычына нигез сала.

Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә таләпләр:

Әзерлек чоры ахырына балалар:

1.


Элементар образлы күзаллау дәрәҗәсендә тел берәмлекләре: сүз, җөмлә, текстны аңлый, шулай ук татар алфавитының басма һәм язма

хәрефләр системасын атый һәм формалары буенча аера белергә;.

2.


Рәсем, график модель яки тиешле фишкалар кулланып, беренчедән, дәре
стә тудырылган тел ситуацияләре буенча 2


4 сүздән торган
җөмләләр һәм 3


4 җөмләдән торган хикәя төзи; икенчедән, парта артында дөрес утыра һәм язма әсбаплардан дөрес файдалана, алгоритм буенча
яки тактлап язма хәрефләрнең барлык элементларын да дөрес я
за белергә тиешләр.

Әлифбачорыныңахырынабалалар:

1.


Татар теленең авазларының сузык (ачык авыз символы белән бирелгән), ягъни җырлана торган аваз һәм тартык, ягъни җырланмый тор
ган;
әйткәндә, сөйләм органнарында киртә ясала/ясалмый торган авазларга бүленүен,

сузыкларның калын һәм нечкә булуын, тартыкларның нечкә
-

калын
яңгырашын сузык аваз хәрефләре белдерүен;

-


сүзнең яңгыраш һәм мәгънә бөтенлегенә ия булуын;

-


сүзнең иҗекләргә бүленүен, бер иҗекнең көчлерәк һәм озынрак әйтелүен;

-


сөйләм авазлары язуда шартлы
график символлар (түгәрәк, квадрат) яки хәрефләр белән белдерелүен;

-


сүзләр предметларны, аларның билгеләрен, эш
-
хәрәкәтләрен белдерүләрен, ярдәмче сүзләр сүзләрне, җөмләләрне үзара бәйләү өчен хезмәт
итүләрен, аларның график символларын;

-


әйтмә сөйләмнең
текст һәм җөмләләргә бүленүен, аларны график сурәтләп булу мөмкинлеген;

элемент
-
сызыклар һәм элемент
-
өлгеләрнең басма һәм язма хәрефләрнең график системасының структур (төзелеш) берәмлекләре булуын;

-


һәр басма һәм язма хәреф формасының тиешле урын
-
сан мөнә
сәбәтендә урнашкан элементлардан торуын аңлый белергә тиеш.

2.


Укучылар сүз башыннан башлап, андагы һәр авазны көчлерәк итеп билгели бара, берсен аерып алып аңа характеристика бирә;

-


сүзнең аваз формасын шартлы график формадан хәреф формасына һәм киресенчә үзгәртә;

-


элемент
-
шаблоннар нигезендә басма һәм язма хәрефләрне төзи һәм анализлый;

-


аерым график биремне үтәү дәвамында дөрес итеп утыра һәм язма әсбаплардан файдалана ала;

-


билгеле бер алгоритм буенча хәрәкәт элементлары нигезендә хәрефләр яза;

-


иҗекләрдә һәм сүзләрдә тоташтыруның өч алымын үти;

-


тактлап язганда кул чугы мускуллары киеренкелеген йомшарта;

-


күчереп язганда һәм диктант вакытларында җөмләләрне һәм үз исемнәрен
дөрес яза;

-


бизәк
-
бордюрлар ясый ала белергә тиешләр.

Грамотага өйрәтүнең йомгаклау чорында беренче сыйныф укучылары:

1.


Туган телнең сөйләм төзелешен аңлый, аваз, иҗек, сүз, сүзтезмә, җөмлә, текст кебек тел берәмлекләрен образлы күзаллый;

-


татар алфавиты ба
сма һәм язма хәрефләренең график системасын;

-


һәр хәрефнең элемент формаларын;

-


дөрес утыру һәм язма әсбапларны куллану кагыйдәләрен белергә тиеш.

2.


Һәр укучы , төрле методик шартларда: 1) басма яки язма текстны күчереп язганда, 2) хәтер буенча яки 3) укытучы әйтеп яздырган

вакытта,
үзләштерелгән алгоритмга туры китереп аерым да, җөмлә эчендә дә сүзләрне өзмичә язу күнекмәләрен үзләштерә;

-


һәр укучы,
шәхси мөмкинчелеген истә тотып, язу темпын арттыра белү кебек эш төрләрен башкара белергә тиеш.

3.


О, ө хәрефләрен беренче иҗектә генә язу;

-


әйтмә һәм язма сөйләмне тел берәмлекләренең төзелеше турында беренче сыйныф укучыларында формалашкан күзаллау нигезен
дә анализлау
һәм тиешле символлар белән модельләштерү;

-


тыныш билгеләренә игътибар итеп. иҗекләп, орфоэпик, бәйләнешле итеп уку алымнарын куллану;

-


хәрефләрне язуда тоташ һәм тиз итеп язу алымнарын тормышка ашыру;

-


татар теленең позицион принцибына нигезлә
неп, [гь] [кь] авазларын язуда белдерү турында үзләштергән белем һәм күнекмәләрен уку
эшчәнлегендә һәм көндәлек тормышта кулланырга өйрәнергә тиешләр.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыру:

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-


дәреслектә ориентлаша белү;

-


шартлы билгеләрнең телен белү;

-


рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр үтәү;

-


төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;

-


материаль объектлар кулланып биремнәр үтәү;

-


дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли белү;

Регул
ятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;

-


гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау;

-


үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

-


тормыш тәҗрибәсен куллану;

-


эшләнгән эшнең сы
йфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:

-


дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып
-
белү инициативасы күрсәтү;

-


үз уңышларың,уңышсызлыкларың турында фикер йөртү;

-


үз мөмкинлекләреңне бәяләү;

-


үз эшчәнлегенең нәтиҗәлә
рен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру;

-


мәгънә барлыкка китерү («Минем өчен моның нинди мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

-


тормыш тәҗрибәсен куллану;

-


күршең белән хезмәттәшлек итү;

-


үз фикереңне һәм позицияңне формалаштыру;

-


уртак эшчәнлеккә һәм гомуми чишелешкә килү;

-


күршеңнең нәрсәне белүен һәм күрүен, нәрсәне белмәвен һәм күрмәвен исәпкә алып, аңлаешлы сөйләм төзергә сораулар бирү;

-


күршеңнең эш
-
гамәлләрен контрольгә алу;

-


сөйләмнең диалог формасын үзләштерү.

Тема

Сәг.
саны

Көтелгән нәтиҗәләр

Дата

Предмет буенча

Метапредмет

Шәхескә кагылышлы

план

факт

1

Язу юлы белән
танышу. Җөмлә, сүз
схемаларын сызу.

1

Язганда,рәсем ясаганда
дөрес утырырга, гәүдәне
дөрес тотарга, парта өстенә
дәфтәрне сулга авыш итеп
куярга, карандаш һәм
ручканы дөрес тотарга
Танып белү универсаль уку г
амәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

белән эшли белү;

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

02.09


гадәтләндерү, язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре
ясау,буяу

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;
Коммуникатив
универсаль уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек итү

2

Предмет рәсемнәрен
ясау.Авыш сызыклар
сызу

1

Язганда,рәсем ясаганда
дөрес утырырга, гәүдәне
дөрес тотарга, парта өстенә
дәфтәрне сулга авыш итеп
куярга, карандаш һәм
ручканы дөрес

тотарга гадәтләндерү,

язганда
-
сызганда

дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре ясау,
буяу

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

-

төп билгеләрне аерып алу

нигезендә кагыйдә формалаштыру;

-

алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең) урнашу
тәртибен белү;

материаль объектлар кулланып биремнәр
үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

кулланып биремнәр үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

-


Үз

уңышларың,уңышсызлыкларың
турында фикер
йөртү;

6.09


3

Бер яктан ыргаклы
туры сызыклар сызу.

1

Язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре: озын
туры сызык, астан элмәкле
туры сызыклар һәм аларны
тоташтыру, кулны
дәфтәрдән алмыйча
хәрәкәтләндерү

Дәреслек геройларына, күршеңә

ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

8.09


4

Ике башы да ыргаклы
зур һәм кечкенә
элементлар өйрәнү.

1

Язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре: озын
туры сызык, астан элмәкле
туры сызыклар һәм аларны
Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

9.09


5

Элмәкле сызыкны
өйрәнү.

1

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
13.09


тоташтыру, кулны
дәфтәрдән алмыйча
хәрәкәтләндерү

-

үз эшчәнлегеңне контрольгә

алу, биремне үтәүнең дөреслеген
тикшерү;

-

тормыш
тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.

Коммуникатив универсаль уку
гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек итү.

формалаштыру;

6

Өстән һәм астан

элмәкле

сызыклар.

1

Язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре: озын
туры сызык,

астан элмәкле туры
сызыклар һәм аларны
тоташтыру, кулны
дәфтәрдән
алмыйча
хәрәкәтләндерү

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

15.09


7

Бер яктан ыргаклы
авыш туры сызыклар

1

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

16.09


8

Овалдан торган хәреф

элементлары язу.

1

Язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре: овал
һәм ярымоваллардан
торган хәреф элементлары
язу, кулны дәфтәрдән
алмыйча хәрәкәтләндерү

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

20.09


9

Ярым оваллардан
торган хәреф
элементлары язу

1

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

белән эшли белү;

Регулятив
универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;
Коммуникатив
универсаль уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек

итү.

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү;

22.09


10

Ярымтүгәрәкләр,
дулкынлы сызыклар
сызу

1

Язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре: озын
туры сызык, астан элмәкле
туры сызыклар һәм аларны
тоташтыру, кулны
дәфтәрдән алмыйча
хәрәкәтләндерү

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

23.09


11

Өйрәнгән

элементларны

кабатлау.

1

Язганда
-
сызганда дөрес

координацияләү өчен
әзерлек күнегүләре: озын
туры сызык,

астан элмәкле туры
сызыклар һәм аларны
Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

27.09


тоташтыру, кулны
дәфтәрдән алмыйча
хәрәкәтләндерү

12

Әлифба чоры, яки төп
чор. А,а, Ә, ә
хәрефләрен язу.

1

Аваз белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга
ирешү,баш һәм юл
хәрефләрен, аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу, дәфтәр
юлларына хәрефләрне һәм
сүзләрне, тигез ара
калдырып, тигез, дөрес
урнаштыру

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

дәреслектә ориентлаша белү; шартлы
билгеләрнең телен белү; рәсем һәм
схемалар нигезендә биремнәр үтәү; төп
билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә
формалаштыру; алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең) урнашу
тәртибен белү ;

-

материаль объектлар кулланып
биремнәр

үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау; үз эшчәнлегеңне
контрольгә алу, бир
емне үтәүнең
дөреслеген тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшлэнгэн эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.

-

Коммуникатив универсаль уку
гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек итү.

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

29.09


13

Ы,ы хәрефләрен язу

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

30.09


14

Э, э,е хәрефләрен язу.

1

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

4.09


15

И,и хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

6.10


16

У,у хәрефләрен язу.

1

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

7.10


17

Ү,ү хәрефләрен язу

1

Дәреслек геройларына,
күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

11.10


18

О,о хәрефләрен язу.

1

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

13.10


19

Ө, ө хәрефләрен язу.

1

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

14.10


20

Ныгыту. Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре

1

Аваз белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга
ирешү, баш һәм юл

хәрефләрен, аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
Дәреслек
геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

18.10


21

Н,н хәрефләрен язу

1

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

20.10


бозмыйча язу, дәфтәр
юлларына

хәрефләрне һәм сүзләрне, тигез
ара калдырып, тигез, дөрес
урнаштыру.

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

-

төп билгеләрне
аерып алу нигезендә
кагыйдә формалаштыру;

-

алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең) урнашу
тәртибен белү;

-

материаль объектлар кулланып
биремнәр үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;

-

үз эшчәнлегеңне контрольгә алу,
биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.
Коммуникатив
универсаль уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

күршең белән хезмәттәшлек итү.

дигән сорау кую)

22

Л,л хәрефләрен язу

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

21.10


23

Ныгыту. Ө йрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре

1

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

25.10


24

М, м хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

27.10


25

Р, р хәрефләрен язу.

1

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

28.10


26

Ныгыту. Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре.

1

Аваз белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга
ирешү,баш һәм юл
хәрефләрен, аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм
сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу, дәфтәр
юлларына хәрефләрне һәм
сүзләрне, тигез ара
калдырып, тигез, дөрес
урнаштыру.

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

8.11


27

И, й хәрефләрен язу.

1

аваз белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга
ирешү,баш һәм юл
хәрефләрен, аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу, дәфтәр
юлларына хәрефләрне һәм
сүзләрне, тигез ара
Танып белү универсаль уку г
амәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

белән эшли белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

10.11


28

Юл ң хәрефен язу.

1

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем

өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

11.11


29

Ныгыту. Өйрәнгән
1

Дәреслек геройларына, күршеңә
15.11


хәрефләрне язу
күнегүләре

калдырып, тигез, дөрес
урнаштыру

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;

Коммуникатив универсаль уку
гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек итү

ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

30

Юл я хәрефен язу.

1

Аваз белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга
ирешү,баш һәм юл
хәрефләрен, аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу, дәфтәр
юлларына хәрефләрне һәм
сүзләрне, тигез ара
калдырып, тигез, дөрес
урнаштыру

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

дәреслектә ори
ентлаша белү; шартлы
билгеләрнең телен белү; рәсем һәм
схемалар нигезендә биремнәр үтәү; төп
билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә
формалаштыру; алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең) урнашу
тәртибен белү ;

-

материаль объектлар кулланып
биремнәр үтәү;

-

дәреслек

һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау; үз эшчәнлегеңне
контрольгә алу, биремне үтәүнең
дө
реслеген тикшерү;

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.
Коммуникатив
универсаль уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

күршең белән хезмәттәшлек итү.

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

17.11


31

Баш
Я хәрефен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

18.11


32

Ныгыту. Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре.

1

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

22.11


33

Юл ю хәрефен язу.

1

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга
ихтыяҗ
формалаштыру.

24.11


34

Ныгыту.Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

25.11


35

Баш Ю хәрефен язу.

1

Иҗек һәм хәрефләрне

төшереп калдырмый,
урыннарын алмаштырмый,
хәреф формаларын бозмый
кечкенә текст күчереп язу,
язмача, аннары басмача
үрнәкләрдән сүзләр,
җөмләләр күчереп язу,
үрнәк текст белән
чагыштырып карау,
сүзләрне иҗекләп
орфографик уку ярдәмендә
Мәгънә барлыкка китерү

29.11


36

Баш Е хәрефен язу.
Сүзләр төзү.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

01.12


37

Юл е хәрефен, шул
хәреф булган сүзләр
язу.

1

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар
ың
турында фикер йөртү.

2.12


38

Ныгыту .Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

6.12


дәфтәргә язылганнарн
ың
дөреслеген тикшерү.

39

Д,д хәрефләрен язу.

1

Сүзләрне иҗекләп
орфографик уку ярдәмендә
дәфтәргә язылганнарның
дөреслеген тикшерү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

-

төп билгеләрне аерып алу нигезендә
кагыйдә формалаштыру;

-

алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең)
урнашу
тәртибен белү ;

-

материаль объектлар кулланып
биремнәр үтәү;

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вак
ытта
башлау һәм тәмамлау;

-

үз эшчәнлегеңне контрольгә алу,
биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.
Коммуникатив
универсаль уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

күршең белән
хезмәттәшлек итү.

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

8.12


40

Т,т хәрефләрен язу.

1

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

9.12


41

Ныгыту .Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

13.12


42

З,з хәрефләрен язу.

1

Сүзләрне иҗекләп
орфографик уку ярдәмендә
дәфтәргә

язылганнарның
дөреслеген тикшерү.

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

15.12


43

С,с
хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

16.12


44

Ныгыту. Ө йрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре

1

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

20.12


45

Г,г хәрефләрен язу.

1

Сүзләрне иҗекләп
орфографик уку ярдәмендә
дәфтәргә язылганнарның
дөреслеген тикшерү.

Сүзләрне иҗекләп орфографик
уку ярдәмендә дәфтәргә
язылганнарның дөреслеген
тикшерү.

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

22.12


46

К, к хәрефләрен

язу.

1

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

23.12


47

Ныгыту. Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре.

1

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

10.01


48

В, в хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

12.01


49

Ф, ф хәрефләрен язу.

1

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

13.01


-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

төп билгеләрне аерып алу дәфтәрендәге
мәгълүматлар белән
эшли белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;

-

үз эшчәнлегеңне контрольгә алу,
биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.
Коммуникатив
универсаль уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

күршең белән хезмәттәшлек итү.

дигән сорау кую)

50

Б, б
хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

17.01


51

П, п хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

19.01


52

Ж,ж хәрефләрен язу.

1

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында
фикер йөртү.

20.01


53

Ш, ш хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

24.01


54

Ныгыту. Кечкенә
текстны күчереп язу.

1

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

26.01


55

Җ,җ хәрефләрен язу.

1

Аваз белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга

ирешү, баш һәм юл
хәрефләрен, аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу, дәфтәр

юлларына хәрефләрне һәм
сүзләрне, тигез ара
калдырып, тигез,

дөрес урнаштыру

Танып белү универсаль уку

гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
үтәү;

төп билгеләрне аерып алу нигезендә
кагыйдә формалаштыру;

-

алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең) урнашу
тәртибен белү ;

-

материаль объектлар
кулланып
биремнәр үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

27.01


56

Ч,ч хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

31.01


57

Ныгыту Өйрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре.

1

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе

һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

2.02


58

Х,х хәрефләрен язу.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

3.02


59

һ,һ хәрефләрен язу.

1

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

7.02


60

Ныгыту. Ө
йрәнгән
хәрефләрне язу
күнегүләре.

1

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән вакытта
башлау һәм тәмамлау;

-

үз эшчәнлегеңне
контрольгә алу,
биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.

Коммуникатив универсаль уку
гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

күршең белән хезмәттәшлек итү.

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

9.02


61

Щ, щ хәрефләрен язу

1

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

10.02


62

Ц,ц хәрефләрен язу.

1

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ

формалаштыру.

21.02


63

Ныгыту. Өйрәнгән хә
-
рефләрне язу
күнегүләре.

1

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.
23.02


64

Ё,ё хәрефләрен язу.

1

Сүзләрне иҗекләп

орфографик уку

ярдәмендә дәфтәргә

язылганнарның

дөреслеген тикшерү.

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

24.02


65

ь билгесен һәм шушы
хәреф булган сүзләрне
язу.

1

Аваз һәм хәрефләрне
гамәли танып
-

белү, аваз
белән хәрефнең төп
аермасын
практик аңлауга
ирешү, баш һәм юл
хәрефләрен аларны
тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу,басма,язма
хәрефләр белән бирелгән
сүз һәм җөмләләрне дөрес
күчереп язу

Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрс
әтү.

28.02


66

Ъ билгесен һәм шушы
хәреф булган сүзләрне
язу.

1

Үз уңышларың,уңышсызлыклар
ың турында фикер йөртү.

2.03


67

Ныгыту.Өйрәнгән

хәрефләрне

язу.Сүзлек

диктанты.

1

Аваз һәм хәрефләрне
гамәли танып
-

белү, аваз
белән хәрефнең төп
аермасын практик аңлауга
ирешү, баш һәм юл
хәрефләрен аларны
Дәреслек геройларына, күршеңә
ярдәм итүдә танып
-

белү
инициативасы күрсәтү.

3.03


тоташтыручы сызыкларны
һәм сүзләрне ачык итеп
бозмыйча язу,басма,язма
хәрефләр белән бирелгән
сүз һәм җөмләләрне дөрес
күчереп язу

68

Ныгыту.Баш һәм юл
хәрефләренең
язылышын кабатлау.

1


Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.Татар теле1
-
2

(69
-
70)

Авазлар һәм хәрефләр

1

1

Дәреслектәге шартлы
билгеләр белән танышу.
Аваз һәм хәреф.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

шартлы билгеләрнең телен белү;

рәсем һәм схемалар

нигезендә биремнәр үтәү;

-

төп билгеләрне аерып алу

нигезендә кагыйдә

формалаштыру;

-

алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең)

урнашу тәртибен белү ;

-

материаль объектлар

кулланып биремнәр үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль

эш дәфтәрендәге

мәгълүматлар белән эшли

белү;

Регулятив универсаль уку

гамәлләре:

-
кагыйдәләрне,

күрсәтмәләрне

истә тотып

гамәлләр кылу;

-

гамәлләрне таләп ителгән

вакытта башлау һәм

тәмамлау;

-

үз эшчәнлегеңне

контрольгә алу, биремне

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү;

үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру;

7.03

9.03


3
-
4

(71
-
72)

Сузык авазлар.

1

1

Сузык авазларны, калын
һәм нечкә сузыкларны
,аваз

һәм хәрефләрне
практик аерып таный белү

Үз эшчәнлегенең

нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

10.03

14.03


5

(73
)

Иҗек.

1

Сузык авазның иҗек
төзүен белү.

Үз

эшчәнлегенең

нәтиҗәләрен яхшыртуга

ихтыяҗ формалаштыру.

16.03
6

(74
)

Басым

1

Сүз
басымын дөрес куя
белү.

Үз

эшчәнлегенең

нәтиҗәләрен яхшыртуга

ихтыяҗ формалаштыру.

17.03


7
-
8

(75
-
76)

Сүзләрне

юлдан
-
юлга

күчерү


Сүзләрне иҗеккә дөрес
бүлү, иҗекләп юлдан
-

юлга дөрес күчерә белү

Үз

эшчәнлегенең

нәтиҗәләрен яхшыртуга

ихтыяҗ
формалаштыру.

30.03
31.03


9
-
10

(77
-
78)

Тартык авазлар.

1


1

Яңгырау һәм саңгырау
тартыкларны чагыштыра
һәм аера белү.

Үз

мөмкинлекләреңне

бәяләү.

4.04

6.04


үтәүнең

дөреслеген

тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен

куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын

һәм

дәрәҗәсен билгеләү.

Коммуникатив универсаль

уку гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен

куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек итү

11
-
12

(79
-
80)

Сузык һәм тартык
аваз хәрефләрен дөрес
уку һәм язу.Э,е
хәрефләре.

1

1

Сузык э
-
е
хәрефләре
булган сүзләрне дөрес яза
белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә п
билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә
формалаштыру;

-

алфавитта

тамгаларның(хәрефләрнең)

урнашу
тәртибен белү ;

-

материаль объектлар кулланып
биремнәр үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш
дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;
Коммуникатив
универсаль уку

гамәлләре:

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

күршең белән хезмәттәшлек итү.

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

7.04

11.04


13
-
14

(81
-
82)

Ө,е

хәрефләре.О,ы

хәрефләре.

1

1

Ө
-
е хәрефләре булган
сүзләрне

дөрес яза белү.

Үз

эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

13.04

14.04


15
-
16
(83
-
84)

Я хәрефе.Ю хәрефе.

1

1


Я,Ю хәрефе кергән
сүзләрне дөрес яза белү.

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

18.04

20.04


17

(85
)

Е,е хәрефләре.

1

Е хәрефе кергән сүзләрне
дөрес яза белү.

Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен
яхшыртуга ихтыяҗ
формалаштыру.

21.04
18
-
19

(86
-
87)

Й хәрефе.В хәрефе.

1

Й хәрефе кергән сүзләрне
дөрес яза белү. В хәрефе
кергән сүзләрне дөрес яза
белү.

Танып белү
универсаль уку гамәлләре:

-

дәреслектә ориентлаша белү;

-

шартлы билгеләрнең телен белү;

-

рәсем һәм схемалар нигезендә биремнәр
Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

25.04
27.04


20

(88
)

К,г
хәрефләре

1

К, г хәрефе кергән
сүзләрне дөрес яза белү

үтәү;

-

төп билгеләрне аерып алу нигезендә
кагыйдә формалаштыру;

-

материаль объектлар кулланып
биремнәр үтәү;

-

дәреслек һәм мөстәкыйль эш

дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли
белү;

Регулятив универсаль уку гамәлләре:

-
кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып
гамәлләр кылу;

гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау
һәм тәмамлау;

-

үз эшчәнлегеңне контрольгә алу,
биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

-

эшләнгән эшнең сыйфатын һәм
дәрәҗәсен билгеләү.

-

Коммуникатив универсаль уку
гамәлләре:

-

тормыш тәҗрибәсен куллану;

күршең белән хезмәттәшлек итү

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

28.0421

(89
)

Сүзлек

диктанты

1

Укучыларның белемнәрен
тикшерү

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

2.05


22
-
23

(90
-
91)

Исем.

1


1

Җөмләдә кем? нәрсә?
Кемнәр? Нәрсәләр?
сорауларына җавап булган
сүзләне таба белү.

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

4.05
5.05


24

(92
)

Баш хәрефтән языла
торган сүзләр

1


Баш һәм юл хәрефләрен
дөрес куллана белү.

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

9.0525

(93
)

Сыйфат

1Предметның үзен аның
билгесен , эш
-

хәрәкәтен
белдергән сүзләргә карата
дөрес сорау кую. Җөмләдә
кем? нәрсә? Нишли?
нинди? сорауларына җавап
булган сүзләне таба белү.

Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сор
ау кую)

11.05


26

(94
)

Фигыль

1Мәгънә барлыкка китерү
(«Минем өчен моның нинди
мәгънәсе һәм әһәмияте бар?»
-

дигән сорау кую)

12.05


27

(95
)

Контроль

диктант

1

Укучыларның белемнәрен
тикшерү

Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

16.05


28

(96
)

Сөйләм,
җөмлә, текст.

Җөмлә һәм сүз.

1

Җөмлә төзи белү


Җөмлә төзи белү

Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

18.05

16.05

29

(97
)

Җөмлә

ахырында куела
торган тыныш
билгеләре

1

Җөмләнең беренче сүзе
баш хәрефтән башлана һәм
җөмлә ахырында нокта
куелуын белү.Ноктадан
тыш җөмлә ахырында
өндәү билгесе һәм сорау
Үз

уңышларың,уңышсызлыклар ың
турында фикер йөртү.

19.05

билгесе куелу очракларын
белү.

30
-
31

(98
-
99)

Үткәннәрне
кабатлау.Үз мөмкинлекләреңне бәяләү.

23.05

19.05


23.05

2 дәрес бәйрәм көннәренә туры килә: 23.02, 9.05. Уку материалын дәресләрне берләштерү хисабына үтәргә планлаштрам: № 63 һәм

64


21.02,


№ 91 һәм 92


05.05.

Дәреснең темасы

Эшчәнлек төре

1.

Язу юлы белән танышу. Җөмлә, сүз схемаларын сызу.

Сүз турында төшенчә бирү, бәйләнешле сөйләм телен үстерү, сүз схемаларын сызарга
өйрәтү. Язганда дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдә
-
ләре белән
танышу. Дәфтәр битләрендә ориентлашу,
андагы сызыклар белән танышу. Вертикаль,
горизонталь һәм авыш сызыклар турында белешмә.

2

Предмет рәсемнәрен ясау.Авыш сызыклар сызу

График схемалар ярдәмендә сүзләрне иҗекләргә бүлергә өйрәтү. Дөрес утыру
кагыйдәләре, ручканы дөрес тотып язу кагыйдәләре
белән танышу.

Буш шакмакларга рәсем ясау, нокталар төртү.

3

Бер яктан ыргаклы туры сызыклар сызу.

Бер яктан ыргаклы туры сызыкларны өйрәнү.Хезмәт тәрбиясе бирү.

4

Ике башы да ыргаклы зур һәм кечкенә элементлар
өйрәнү.

Элемент белән танышу, баш һәм юл
хәреф элементлары белән танышу. Иллюстрация
буенча әңгәмә. Ярдәмчел пунктир сызыклар белән һәм алардан башка язу. Бизәк ясау.

5

Элмәкле сызыкны өйрәнү.

Элмәкле туры сызыкны өйрәнү.

6

Өстән һәм астан элмәкле сызыклар.

Астан һәм өстән ыргаклы хәреф
элементлары язарга, аларны тоташтырырга өйрәтү,
хезмәт тәрбиясе бирү.

7

Бер яктан ыргаклы авыш туры сызыклар

Бер яктан ыргаклы авыш туры сызыклар язарга ,аларны тоташтырырга өйрәтү. Татар
алфавиты хәрефләре график системасының структур берәмлеге буларак
кулланылган
элемент
-
сызыклар. Алгоритм буенча элемент
-

сызыкларны язу. Язма хәрефләрнең
өлге формалары белән танышу. Бордюр
-

бизәкләр ясау процессында язма хәреф
элементлары турында күзаллау тудыру.

8

Овалдан торган хәреф элементлары язу.

Сүз турында төше
нчә бирү, бәйләнешле сөйләм телен үстерү, овалдан торган хәреф
элементлары язуны өйрәтү, хезмәт тәрбиясе бирү

9

Ярымоваллардан торган хәреф элементлары язу

Ярымоваллардан торган хәреф элементлары язарга өйрәтү, хезмәт тәрбиясе бирү.

10

Ярымтүгәрәкләр,
дулкынлы сызыклар сызу

Ярымтүгәрәкләр, дулкынлы сызыклар сызарга өйрәтү, хезмәт тәрбиясе бирү.

11

Өйрәнгән элементларны кабатлау.

Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими үтәү гадәте
тәрбияләү. Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен г
омуми күзаллау. Матур итеп
сөйләшә, укый һәм яза белү кирәклеген аңлау.График схемалар ярдәмендә сөйләмне


җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. График
системаның структур берәмлеге булган язма хәреф элементларын чагыштыр
у,
төркемләү һәм йомгаклау, гомуми нәтиҗә ясауга корылган логик күнегүләр үтәү.

12

Әлифба чоры, яки төп чор. А,а, Ә, ә хәрефләрен язу.

Элемент белән танышу, баш һәм юл хәреф элементлары белән танышу. Иллюстрация
буенча әңгәмә. Ярдәмчел пунктир сызыклар
белән һәм алардан башка язу. Бизәк
ясау.А,а, Ә,ә хәрефләрен язарга өйрәтү. Язганда дөрес утыру кагыйдәләрен ныгыту

13

Ы,ы хәрефләрен язу

Ы, ы аваз.хәрефе белән таныштыру. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Ы, ы
хәрефләрен язарга өйрәтү.

14

Э, э,е хәрефләрен

язу.

Э, э, е хәрефләрен язарга өйрәтү, әйтеп ишетеп язу күнекмәләрен ныгыту.

15

И,и хәрефләрен язу.

Хәрефне төзү, язу технологиясен өйрәнү. Хәрефне элементлап һәм тоташ язу. Бизәк
ясау.

16

У,у хәрефләрен язу.

Баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы
сызыкларны һәм сүзләрне ачык итеп,
бозмыйча язу.

17

Ү,ү хәрефләрен язу

Ү,ү хәрефләрен язарга өйрәтү.Хәрефне төзү, язу технологиясен өйрәнү.

18

О,о хәрефләрен язу.

О,о хәрефләрен язарга өйрәтү. Баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы
сызыкларны һәм
сүзләрне ачык итеп, бозмыйча язу.

19

Ө, ө хәрефләрен язу.

Хәрефне төзү, язу технологиясен өйрәнү. Хәрефне элементлап һәм тоташ язу. Бизәк
ясау.

20

Ныгыту. Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре

Өйрәнгән хәрефләрне, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне
ачык итеп,
бозмыйча язу.

21

Н,н хәрефләрен язу

Схема буенча текст төзү. Өстән һәм астан тоташтыру элементлары. Кеше исемнәрен
язу. Бизәк ясау.Н, н хәрефләрен язарга өйрәтү.

22

Л,л хәрефләрен язу

Кисмә хәрефләрдән кушылмалар төзү. Л,л хәрефләренең график
яктан дөрес
язылышын, сүздә аларны тоташтыру ысулларын өйрәтү.

23

Ныгыту.Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре

Кисмә хәрефләрдән сүзләр төзү. Өйрәнгән хәрефләрнең язылышын кабатлау. Истә
калдыруларына ирешү.

24

М, м хәрефләрен язу.

Хәрефләрне төзү, язу
технологиясен өйрәнү. Диктант язу алгоритмы. Бизәк ясау. М,м
хәрефләрен язарга өйрәтү.

25

Р, р хәрефләрен язу.

Р, рхәрефләрен астан һәм өстән тоташтыру элементлары. Сүзләр һәм җөмләләр язу.
Бизәк ясау. Р, р хәрефләрен язарга өйрәтү.

26

Ныгыту. Өйрәнгән
хәрефләрне язу күнегүләре.

Әйтеп ишетеп, күчереп язу күнекмәләрен ныгыту, грамоталы язу күнекмәләре
булдыра башлау.

27

И, й хәрефләрен язу.

И, й хәрефләрен язарга өйрәтү. Сүзләр төзү. Сүзләр һәм җөмләләр язу.

28

Юл ң хәрефен язу.

Ю ң хәрефен язарга
өйрәтү. Бу хәреф булган сүзләр төзү, яздыру.

29

Ныгыту. Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре

Сүзләр, җөмләләр язарга өйрәтү, әйтеп ишетеп, күчереп язу күнекмәләрен ныгыту,
грамоталы язу күнекмәләре булдыра башлау.

30

Юл я хәрефен язу.

Юл я хәрефен язарга
өйрәтү. Сүзләр төзү, бизәкләр ясау.

31

Баш Я хәрефен язу.

Баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык итеп,
бозмыйча язу. Баш Я хәрефен график дөрес язарга өйрәтү.

32

Ныгыту. Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре.

Хәрефләрнең
график яктан дөрес язылышын, сүздә аларны тоташтыру ысулларын
кулланып,ритмлап иҗекләр, сүзләр, кечкенә җөмләләр язу.

33

Юл ю хәрефен язу.

Хәрефне төзү, язу технологиясен өйрәнү. Хәрефне элементлап һәм тоташ язу. Кеше
исемнәре язу. Бизәк ясау.

34

Ныгыту.Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре.

Өйрәнгән хәрефләрнең график яктан дөрес язылышын, сүздә аларны тоташтыру
ысулларын ныгыту, сүзләр төзү.

35

Баш Ю хәрефен язу.

Баш Ю хәрефен астан һәм өстән тоташтыру элементлары. Сүзләр һәм җөмләләр язу.
Бизәк яс
ау.

36

Баш Е хәрефен язу. Сүзләр төзү.

Баш һәм юл Е,е хәрефләре кергән кеше исемнәре язу. Бизәк ясау.

37

Юл е хәрефен, шул хәреф булган сүзләр язу.


38

Ныгыту.Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре

Баш һәм юл хәрефләренең язылышын ныгыту. Сүзләр төзү.
Җөмләләр язу.

39

Д,д хәрефләрен язу.

Д,д хәрефләренең график яктан дөрес язылышын, сүздә аларны тоташтыру
ысулларын аңлату, хәрефләрне язарга өйрәтү.

40

Т,т хәрефләрен язу.

Т, т хәрефләренең график яктан дөрес язылышын, сүздә аларны тоташтыру
ысулларын
аңлату, хәрефләрне язарга өйрәтү. Сүзләр төзү. Бизәкләр ясау.

41

Ныгыту.Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре

Баш һәм юл хәрефләренең язылышын ныгыту. Сүзләр төзү. Җөмләләр язу.

42

З,з хәрефләрен язу.

Хәрефне төзү, язу технологиясен өйрәнү. Хәрефләрне
элементлап һәм тоташ язу.
Кеше исемнәре, җөмләләр язу. Бизәк ясау.

43

С,с хәрефләрен язу.

С, с хәрефләренең график яктан дөрес язылышын, сүздә аларны тоташтыру
ысулларын аңлату. С, с хәрефләрен язарга өйрәтү.

44

Ныгыту.Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре

Баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның тоташтыруның төп сызыклары.
Сүзләр төзү.

45

Г,г хәрефләрен язу.

Сүзгә аваз
-
хәреф анализы ясау.Г,г хәрефләрен тоташтыру элементлары. Кисмә
хәрефләрдән сүзләр һәм җөмләләр төзү.

46

К, к хәрефләрен язу.

Баш һәм юл

К, к хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу.

47

Ныгыту. Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре.

Хәрефләрне график яктан дөрес язу, сүздә аларны тоташтыру ысулларын куллану,
хәрефләрне дөрес тоташтырып, ритмлап иҗекләр,

сүзләр, кечкенә җөмләләр яздыру.

48

В, в хәрефләрен язу.

Баш һәм юл В,в хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу.

49

Ф, ф хәрефләрен язу.

Баш һәм юл Ф,ф хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу.

50

Б, б хәрефләрен язу.

Баш һәм юл Б,б хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу.

51

П, п хәрефләрен язу.

Баш һәм юл П,п хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча
язу.

52

Ж,жхәрефләрен язу.

Баш һәм юл Ж,ж хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу.

53

Ш, ш хәрефләрен язу.

Ш, ш хәрефләрен , сүзләр язарга өйрәтү, әйтеп ишетеп язу күнекмәләрен ныгыту,
грамоталы язу күнекмәләре
булдыра башлау

54

Ныгыту. Кечкенә текстны күчереп язу.

Баш һәм юл хәрефләренең язылышын кабатлау. Кечкенә текстлар яздыру. Кисмә
хәрефләрдән сүзләр төзү. Кечкенә текстлар күчерү

55

Җ,җ хәрефләрен язу.

Җ, җ хәрефен , сүзләр язарга өйрәтү, әйтеп ишетеп язу

күнекмәләрен ныгыту,
грамоталы язу күнекмәләре булдыра башлау.

56

Ч,ч хәрефләрен язу.

Баш һәм юл Ч,ч хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу

57

Ныгыту Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре.

Баш һәм юл хәрефләренең
язылышын кабатлау. Кечкенә текстләр яздыру. Кисмә
хәрефләрдән сүзләр төзү.

58

Х,х хәрефләрен язу.

Х, х хәрефләрен , сүзләр язарга өйрәтү, әйтеп ишетеп язу күнекмәләрен ныгыту,
грамоталы язу күнекмәләре булдыра башлау.

59

һ,һ хәрефләрен язу.

Баш һәм юл
һ,һ хәрефләрен, аларны тоташтыручы сы
-
зыкларны һәм сүзләрне ачык
итеп, бозмыйча язу

60

Ныгыту.Өйрәнгән хәрефләрне язу күнегүләре.

Өйрәнгән хәрефләрнең график яктан дөрес язылышын ныгыту.

61

Щ, щ хәрефләрен язу

Щ,щ хәрефләрен , сүзләр язарга өйрәтү, әйтеп

ишетеп язу күнекмәләрен ныгыту,
грамоталы язу күнекмәләре булдыра башлау.

62

Ц,ц хәрефләрен язу.

Ц,ц хәрефләрен язарга өйрәтү.

63

Ныгыту. Өйрәнгән хә
-
рефләрне язу күнегүләре.

Кисмә хәрефләрдән сүзләр төзү. Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Өйрәнгән
хәрефләрнең язылышын кабатлау.

64

Ё,ё хәрефләрен язу.

Ё,ё хәрефләрен язарга өйрәтү. Дәреслектән кечкенә текстларны күчертеп яздыру.

65

ь билгесен һәм шушы хәреф булган сүзләрне язу.

ь билгесен һәм шушы хәреф булган сүзләрне яздыру.

66

Ъ билгесен һәм
шушы хәреф булган сүзләрне

Ъ билгесен һәм шушы хәреф булган сүзләрне язарга өйрәтү.

67

Ныгыту.Өйрәнгән хә
-
рефләрне язу.Сүзлек диктанты.

Өйрәнгән хәрефләрнең график яктан дөрес язылышын ныгыту.

68

Ныгыту.Баш һәм юл хәрефләренең язылышын
кабатлау.

Баш һәм
юл хәрефләренең язылышын кабатлау. Кечкенә текстлар яздыру. Кисмә
хәрефләрдән сүзләр төзү.

Татар
теле

1
-
2

(69
-
70)

Авазлар һәм хәрефләр

Татар теле дәреслеге белән танышу. Авазларның хәрефләр белән белдерелүен
аңлау.Күнегүләр эшләү, мөстәкыйль эш
дәфтәрләре белән эш.

3
-
4

(71
-
72)

Сузык авазлар.

Сузык авазларны кабатлау.Сузык авазларның нечкә һәм калын сузыкларга бүленүен
белү. Сүзлек белән эш, карточкалар белән эш.

5

(73)

Иҗек.

Сүзләрне иҗекләргә дөрес бүлә

белү.

Күнегүләр эшләү,сүз басымын
билгеләү.
Кагыйдәне уку,парлап эшләү.

6

(74)

Басым

Сүзгә дөрес басым куя белү.Күнегүләр эшләү,сүз басымын билгеләү. Кагыйдәне
уку,парлап эшләү.

7
-
8

(75
-
76)

Сүзләрне

юлдан
-
юлга

күчерү

Сүзләрне юлдан юлга күчерергә өйрәнү.Күнегүләр эшләү,карточкалар белән
эш,парлап эшләү,үз
-
үзеңне бәяләү,иптәшеңнең эшен бәяләү.

9
-
10

(77
-
78)

Тартык авазлар.

Тартык авазларны кабатлау.Яңгырау һәм саңгырауга аеру,күнегүләр эшләү,
мөстәкыйль эш дәфтәрләрендә эш,матур язу күнекмәләрен ныгыту,сүзлек белән эш.

11
-
12

(79
-
80)

Сузык

һәм тартык аваз хәрефләрен дөрес уку һәм
язу.Э,е хәрефләре.

Сузык Һәм тартык аваз хәрефләрен дөрес уку ,язу өстендә эш.Күнегүләр
эшләү,парлап эшләү,сүзлек өстендә эш,сорауларга җавап бирү

13
-
14

(81
-
82)

Ө,е

хәрефләре.О,ы

хәрефләре.

Ө,е хәрефләре,о,ы
хәрефләрен дөрес язу.Күнегүләр эшләү,үз
-
үзеңгә бәя
бирү,иптәшеңгә бәя бирү.Сорауларга җавап бирү.

15
-
16 (83
-
84)

Я хәрефе.Ю хәрефе.

Я һәм ю хәрефләре сүз башында килгәндә ике аваз кушылмасын[йа] ,[йә], [йу] ,[йү],
белдерүен аңлау.Я,ю хәрефләре булган сүзлә
рне атау,күнегүләр

17

(85)

Е,е хәрефләре.

Е хәрефе сүз башында килгәндә ике аваз кушылмасын[йы],[йэ] белдерүен аңлау.Е
хәрефе белән сүзләр төзү,күнегүләр эшләү,үз эшеңгә һәм иптәшеңнең эшенә бәя бирү

18
-
19

(86
-
87)

Й хәрефе.В хәрефе.

И хәрефенең сүз
башында килгәндә о,ө хәрефләре алдыннан язылуын белү.Татар
теленең үз сүзләрендә w,ә рус теленнән кергән сүзләрдә в авазы әйтелешен
белү.Күнегүләр эшләү,үз эшеңне бәяләү,иптәшеңнең эшен бәяләү.Сорауларга җавап
бирү.

20

(88)

К,г хәрефләре

Күнегүләр
эшләү,анализлау.Сорауларга җавап бирү.Үз эшеңгә бәя бирү

21

(89)

Сүзлек

диктанты

Диктант язу.Үз белемеңне тикшерү.

22
-
23

(90
-
91)

Исем.

Үткән темаларны кабатлау;предметны белдергән сүзләргә сорау кую;күнегүләр
эшләү, үз эшеңгә бәя бирү.

24

(92)

Баш
хәрефтән языла торган сүзләр

Кеше исемнәре,хайван кушаматлары,шәһәр

исемнәре,фамилияләр,газета,журнал исемнәре,елга атамаларының баш хәрефтән
язылуын белү.Күнегүләр эшләү,сорауларга җавап бирү,мөстәкыйль эш дәфтәрләрендә
эшләү. Сүзлек белән эш.

25

(93)

Сыйфат

Предметның билгесен белдергән сүзләрне ачыклау; дәрескә максат кую,күнегүләр
эшләү;сүзлек белән эш,мөстәкыйль эш дәфтәрләрендә эш.

26

(94)

Фигыль

Предметның эшен,хәрәкәтен белдергән сүзләрне ачыклау; дәрескә максат
кую,күнегүләр эшләү;сүзлек белән

эш,мөстәкыйль эш дәфтәрләрендә эш.

27

(95)

Контроль

диктант

Диктант язу.Үз белемеңне тикшерү.

28

(96)

Сөйләм, җөмлә, текст.

Җөмлә һәм сүз.

Мәкальнең мәгънәсен аңлау.Үткәннәрне кабатлау;күнегүләр эшләү,партадашың белән
яз темасына диалог кору.Сорауларга
җавап бирү.

29

(97)

Җөмлә

ахырында куела торган тыныш билгеләре

Җөмлә ахырында тыныш билгеләренең куелышын аңлату;күнегүләр
эшләү,сорауларга җавап бирү.

30
-
31

(98
-
99)

Үткәннәрне кабатлау.

Үткәннәрне кабатлау;күнегүләр эшләүПриложенные файлы


Добавить комментарий