Тематическое планирование для 7класса (рус. группа)7 нче сыйныфта татар телен укыту буенча календарь – тематик план.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту буенча программалары буенча төзелде.
Дәреслек авторлары: Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фәтхуллова. (105 сәгать)
№ Дәрес темасыСәг
ать
саны Дәрес тибы Укучы эшчәнлегенең характеристикасы яки белем алу эшчәнлегенең төрләре Контроль эш төрләре, үлчәмнәре Материалны үзләштерүнең көтелгән нәтиҗәләре Өй эше Дата Искәрмә
План Фак Белем һәм тормыш-17сэг. 1 нче чирек. 1 Кереш дэрес. Белем һәм тормыш 1 Кереш дәрес Текст белән эш, күнегүләр эшләү, диалогны рольләргә бүлеп уку
Жомлэнен баш хэм иярчен кисэклэрен искә төшерү 7 күнегү- 6 бит 2 Тезмә, парлы, кушма сүзләр. 1 Яна материалны ойрэну Дәреслектәге кагыйдәне уку,тема буенча хикәя төзү Ялгызлык хэм уртаклык исемнэрне язуда һәм сөйләмдә дөрес куллану 8 күнегү- 7 бит 3 Язу тарихы. 1 Материалны ныгыту күнегүләр эшләү Ялгызлык хэм уртаклык исемнэрне монологик сөйләмдә файдалана белү
9 күнегү- 9 бит 4 Алынма сүзләр 1 Яңа материалны өйрәтү Текст белән эш, күнегүләр эшләү, диалогны рольләргә бүлеп уку Кушма сузлэрне язуда һәм сөйләмдә ныгыту 9 күнегү – 12 бит 5 Антонимнар 1 Яңа материалны өйрәтү Фонетик зарядка, текст буенча эш Тәрҗемә итү күнекмәләрен камилләштерү 10 күнегү – 14 бит 6 Шарт фигыль 1 Яңа материалны өйрәтү Фонетик зарядка, парлы сузлэрненн мэгънэсе. Парлы сузлэрне жомлэлэрдэ дорес куллана белү 9 күнегү – 17 бит 7 Кире шарт фигыль 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Темага бәйле лексик материалны үзләштерү 5 күнегү – 18 бит 8 Боерык фигыль 1 Яңа материалны өйрәтү Уку, сорауларга җавап бирү, күнегүләр эшләү Тест №1 Кире шарт фигыльне язуда хэм сойлэмдэ ныгыту. 8 күнегү – 21бит 9 Теләк фигыль 1 Материалны ныгыту Диалог төзү, тәрҗемә итү, күнегүләр эш. Фонетик зар. Тәрҗемә күнегүләрен камилләштерү 5 күнегү – 23бит 10 Кереш сүзләр 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Тест№2 Кереш сузләрне өйрәнү 9 күнегү – 25 бит 11 Эндәш сүзләр 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Эндэш сузлэрне үзләштерү 8 күнегү – 27 бит 12 Синонимнар һәм антонимнар 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Фразеологик берэмлеклэрне ойрэну. 5 күнегү – 29бит 13 Уткэн темаларны кабатлау. Сузлек диктанты.
1 Катнаш дәрес Текст буенча эш, фонетик зарядка Сузлек диктанты. Тэржемэ кунегулэрен камиллэштеру. 7 күнегү – 32 бит 14 “Белем һәм тормыш”темасын кабатлау.
1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Лексик минимумны узлэштеруне дэвам иту. Кабатларга. 15 Диктантка эзерлек. 1 Белемнэрне тикшеру Кабатлау. Кабатлау. Кабатларга16 “Белем һәм тормыш” темасын йомгаклап диктант . 1 Диктант Диктант. Диктант. Сорауларга җавап әзерләргә 17 Б.С.У. “Олкэннэр хэм кечкенэлэр” 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру.
Б.С.Ү. Текстны узлэштеру. Сорауларга жавап биру. Өлкәннәр һәм кечкенәләр -20сәг. 18 Тэмамланмаган уткэн заман хикэя фигыльлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст белән эш, күнегүләр эшләү, диалогны рольләргә бүлеп уку Тэмамланмаган хикэя фигыльне ойрэну. 8нче кунегу,
36 бит 19 Тэмамланмаган уткэн заман хикэя фигыльлэрне зат-сан белэн барлыкта хэм юклыкта торлэндеру.
1 Яңа материалны өйрәтү Дәреслектәге кагыйдәне уку, кунегулэр эшлэу. Тэмамланмаган уткэн заман хикэя фигыльне куллану күнекмәләрен ныгыту Безнен гаилэ, хикэя язарга 20 Сыйфатларнын исемлэшуе. 1 Яңа материалны өйрәтү Сыйфатлар турында сөйләү, күнегүләр эшләү Монологик һәм диалогик сөйләмне камилләштерү 5нче кунегу- 40 бит. 21 Тэмамланмаган уткэн заман хикэя фигыльлэрне жомлэдэ куллану. 1 Материалны ныгыту Фонетик зарядка, текст буенча эш Тест №3 Үткән заман хикэя фигыльне гамәли өйрәнү 3нче кунегу, 41бит. 22 Тэмамланмаган уткэн заман хикэя фигыльлэрне жомлэдэ куллану
1 Материалны ныгыту Фонетик зарядка, тэржемэ иту. Яңа сүзләрне үзләштерү 9нчы кунегу, 44бит. 23 Б.С.У. “Туган кон бэйрэме” 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру. Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү Укучыларның бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерүләре
Сорауларга жавап биру. 24 “Туган көн бәйрәме” темасына контроль эш. 1 Контроль дэрес Контроль эш эшлэу. Контроль эш № 2 Укучыларның белемнәрен системалаштыру. Кабатларга. 25 Кабатлау. Хаталар тозэту эше. 1 Кабатлау дэресеДиалог төзү, тәрҗемә итү, күнегүләр эш. Фонетик зар. Хаталарны төзәтү, узган темаларны кабатлап үзләштерү Кабатларга. 26 Куптэн уткэн заман хикэя фигыль. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Куптэн уткэн заман хикэя фигыльләр бе лән танышу. 7нче кунегу 46 бит. 2 нче чирек. 30.10.
27 Куптэн уткэн заман хикэя фигыльне зат-сан белэн торлэндеру. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Куптэн уткэн заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн толэнуен узлэштеру.
10нчы кунегу, 48 бит. 28 Куптэн уткэн заман хикэя фигыльне жомлэдэ куллану. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү, сорау ларга җавап бирү орфоэпик күнегүләр эшләү Тест №4 Лексик-грамматик белемнәрне ныгыту 8нче кунегу, 50 бит. 29 Кабатлаулы уткэн заман хикэя фигыль.
1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Кабатлаулы уткэн заман хикэя фигыльлэрне аера белуне узлэштеру. 9нчы кунегу, 51 бит. 30 Кабатлаулы уткэн заман хикэя фигыльнен зат-сан белэн торлэнеше.
1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Кабатлаулы уткэн заман хикэя фи гыльлэрене зат-сан белэн торлэнешен узлэштеру. 7нче кунегу, 53 бит. 31 Килэчэк уткэн заман хикэя фигыль формалары.
1 Яңа материалны өйрәтү
Текст буенча эш, фонетик зарядка, тэржемэ иту Сузлек диктанты. Белем дәрәҗә сен тикшерү. Килэчэк заман хикэя фигыль формаларын узлэштеру. 2нче кунегу, 54 бит. 32 Фигыльнен уткэн заман формасын анлап аера белу 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү
Фигыльнен уткэн заман формасын аера белу. 5нче кунегу, 57 бит. 33 Фигыльнен заман формаларын дорес куллану кунекмэлэрен булдыру. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, фонетик зарядка, кунегулэр Фигыльнең заман формаларын куллану 8 нче кунегу, 60 бит. 34 Фигыльнен килэчэк заман формаларын анлап аера белу. Кабатлау. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Фигыльнен килэчэк заман формаларын анлап аера белу. 5 нче кунегу, 62 бит. 36 Б.С.У. “Табигать һәм кеше” 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру Табигать һәм кеше арасындагы ныклы бәйләнешне өйрәнү. Укучыларның бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерүләре Сорауларга жавап биру. 37 “Өлкәннәр һәм кечкенәләр”темасына диктант 1 Контроль дәрес. Диктант язу. Диктант. Укучыларның белем күнекмәләрен системалаштыру. Кабатларга. 38 “Өлкәннәр һәм кечкенәләр”темасын кабатлау. Хаталар төзәтү эше. 1 Белемнәрнен тикшерү. Диктант вакытынд җибәрелгән хаталарны төзәтү эше. Кабатлау. Хаталар өстендә эш. Сорауларга җавап бирергә. 39 Затланышлы хэм затланышсыз фигыль формалары.
1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Затланышлы хэм затланышсыз фигыльлэрне өйрәнү 9 нчы кунегу, 64 бит. 40 Уткэн заман сыйфат фигыль. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Уткэн заман сыйфат фигыльне аера белү 8 нче кунегу, 67 бит. 41 Хэзерге заман сыйфат фигыль. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, фонетик зарядка Хэзерге заман сыйфат фигыльлэрне узлэштеру. 8 нче кунегу, 69 бит. 42 Килэчэк заман сыйфат фигыль. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Килэчэк заман сыйфат фигыльлэрне узлэштеру 9 нчы кунегу, 71 бит. 43 Килэчэк заман сыйфат фигыль 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Килэчэк заман сыйфат фигыльлэрне сөйләмдә куллана белү 7 нче кунегу, 73 бит. 44 Сыйфат фигыльнен исемлэшуе. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Сыйфат фигыльнен исемлэшуен узлэштеру. 10 нчы кунегу, 75 бит. 45 Сыйфат фигыльне жомлэдэ анлап куллана белу. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү
Сыйфат фигыльне жомлэдэ анлап куллануны узлэштеру. 8 нче кунегу, 78 бит. 46 Хэл фигыль торлэре. Сузлек диктанты. 1 Катнаш дэрес. Сузлек белэн эш, тэржемэ иту. Хэл фигыль торлэрен узлэштеру. 6 нчы кунегу, 79 бит.
47 Хэл фигыльнен торлэрен кулланып жомлэлэр тозу. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Хэл фигыльнен торлэре кергэн жомлэлэрне узлэштеру. 9 нчы кунегу, 82 бит. 48 Диктант. “Кышкы матурлык” 1 Контроль дәрес Укучыларнң белемнәрен тикшерү. Диктант. Диктант язу кабатларга 3 нче чирек.
49 Исем фигыль. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, фонетик зарядка Исем фигыльне узлэштеру. 10 нчы кунегу, 84 бит. 50 Исем фигыльнен торлэнеш узенчэлеклэре. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү
Исем фигыльнен торлэнеш узенчэлеклэре н узлэштеру. 9 нчы кунегу, 86 бит. 51 Исем фигыльнен жомлэдэ кулланышы. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, фонетик зарядка Исем фигыльнен жомлэдэ кулланышын ойрэну.
8 нче кунегу, 88 бит. 52 Фигыльнен инфинитив формасы. 1 Яна материалны ойрэту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Фигыльнен инфинитив формасын узлэштеру. 5 жомлэ тозеп язарга. 53 Фигыльнен инфинитив формасын жомлэдэ анлап куллану. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, фонетик зарядка Жомлэдэ анлап куллануны ойрэну 7 нче кунегу, 91 бит. 54 “Табигать һәм кеше”темасын кабатлау.Диктантка эзерлек. 1 Кабатлау дэресе. Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Кабатлау. Кабатларг 55 Диктант.
1 Контроль дэрес Контроль язу. Диктант. Укучыларның белем күнекмәләрен системалаштырып үзләштерү Кабатларга. 56 Фигыль темасын кабатлау. Ха талар тозэту эше. 1 Кабатлау дэресе. Текст буенча эш, фонетик зарядка Кабатлау. 5 жомлэ язып килергэ. 57 Б.С.У. “Ял иту” 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру Сораулар кую хэм аларга дорес жавап бирэ белу. Укучыларның бәйләнешле сөйләмне үстерүен үзләштерүләре. Сорауларга жавап биру. Ял иту - 16сәг
58 Эшнең башлануын белдеруче аналитик фигыльләр 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Эшнен башлануын белдеруче аналитик фигыльләрне өйрэну.
9 нчы кунегу, 94 бит. 59 Эшнен дэвам ителуен белдеруче аналитик фигыльлэр. 1 Яна материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Сузлек диктанты Эшнен дэвам ителуен белдеруче аналитик фигыльлэрне узлэштеру. 8 нче кунегу, 96 бит. 60 Эшнен тэмамлануын белдеруче аналитик фигыльлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Эшнен тэмамлануын белдеруче аналитик фигыльлэрне узлэштеру. 9 нчы кунегу, 99 бит. 61 Момкинлекне хэм кирэклекне белдеруче аналитик фигыльлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Момкинлекне хэм кирэклекне белдеруче аналитик фигыльлэрне узлэштеру. 8 нче кунегу, 102 бит. 62 Ниятне белдеруче аналитик фигыльлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Ниятне белдеруче аналитик фигыльлэрне узлэштеру.
5 жомлэ тозергэ. 63 Боеруны белдеруче аналитик фигыльлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү
Боеруны белдеруче аналитик фигыльлэрне узлэштеру. 8 нче кунегу, 106 бит. 64 Аналитик фигыль формаларын жомлэдэ дорес кулланырга ойрэну. 1 Материалны ныгытуТекст буенча эш, фонетик зарядка, кунегулэр эшлэу. Тест №5 Аналит. Фиг-не җөмләдә кулланылышын үзләштерү 8 нче кунегу, 109 бит. 65 Аналитик фигыль формаларын кабатлау. 1 Кабатлау дэресеТекст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Кабатлау. 7 нче кунегу, 110 бит. 66 Фигыль формаларын кабатлау. 1 Кабатлау дэресе Текст буенча эш, фонетик зарядка Фигыль формаларын кабатлау хэм узлэштеру. 9 нчы кунегу, 113 бит. 67 Тезмэ фигыльлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Тезмэ фигыльлэрне ойрэну. 10 нчы кунегу 116 бит. 68 Тезмэ фигыльлэрне жомлэдэ куллана белу. 1 Материалны ныгытуТекст буенча эш, фонетик зарядка Тезмэ фигыльлэрне жомлэдэ куллану узлэштеру.
9 нчы кунегу, 118 бит. 69 Тезмэ фигыльлэрне жомлэдэ куллана белу. 1 Материалны ныгытуТекст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Тезмэ фигыльлэрне жомлэдэ куллану узлэштеру. 10 нчы кунегу,120 бит. 70 “Ял итү”темасын кабатлау. Ныгыту. 1 Катнаш дәрес Текст буенча эш, фонетик зарядка, кунегулэр эшлэу. Тест №6 Кабатлау. 10 нчы кунегу, 123 бит. 71 Белемнэрне тикшеру. Диктантка эзерлек. 1 Кабатлау дэресе. Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Белемнэрне тикшеру ойрэну. 7 нче кунегу, 124 бит. 72 Диктант “Укытучы” 1 Контроль дэрес Диктант язу. Диктант Укучыларның белем күнекмәләрен системалаштырып үзләштерү Кабатларга. 73 Б.С.У. “Син һәм синен энгэмэдэшен”. 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру Текст остендэ эшлэу. Сорауларга жавап биру. Укучыларның бәйләнешле сөйләмне үстерүен үзләштерүләре. Сорауларга жавап биру. Син һәм синен әңгәмәдәшең - 9сәг 74 Тезуче теркэгечлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Тезүче теркәгечләрнең үзенчәлеген аңлау.
5 жомлэ язарга. 75 Ияртуче теркэгечлэр. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Иятртуче теркэгечлэрне ойрэну. 10нчы кунегу, 132 бит. 76 Аныклыклагыч. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Аныклыклагычны ойрэну. 8 нче кунегу,134 бит. 77 Аныклагычларны жомлэдэ дорес куллана белу. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, фонетик зарядка Сузлек диктанты. Аныклагычларны жомлэдэ дорес куллану узлэштеру. 10 нчы кунегу, 140 бит. 78 Тезуче текркэгечлэрне дорес куллана белу. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Тезуче теркэгечлэрне дорес куллану узлэштеру. 8 нче кунегу, 143 бит. 4 нче чирек.
79 Алган белемнэрне ныгыту. 1 Белемнэрне тикшеру Текст буенча эш, фонетик зарядка Алган белемнәрне ныгыту ойрэну. 9 нчы кунегу, 140 бит. 80 “Син һәм синең әңгәмәдәшең” темасын кабатлау.Белемнэрне тикшеру. 1 Белемнэрне тикшеру. Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Тест.№7 Кабатлау. 8 нче кунегу, 152 бит. 81 Вакыт рэвеше 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Вакыт рэвешен ойрэну. Ел фасыллары - 8 сәг
82 Рэвеш торкемчэлэре Охшату – чагыштыру рэвеше. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Рэвеш торкемчэлэрен анлап ойрэну. 5 жомл тозеп язарга. 83 Кулэм- чама рэвешлэре. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Сузлек диктанты. Кулэм-чама рэвешлэрен узлэштеру. 10 нчы кунегу, 160 бит. 84 Рэвешне жомлэдэ дорес куллану. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Рэвешне жомлэдэ дорес куллануны ныгыту. 6 нчы кунегу, 167 бит. 85 Рэвешлэрнен жомлэдэ дорес кулланылышы. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, фонетик зарядка Рэвешлэрнен жомлэдэ дорес куллануны узлэштеру.
5 жомлэ язарга. 86 Кабатлау дэресе 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Кабатлау. 8 нче кунегу, 175 бит. 87 Белемнэрне ныгыту, тикшеру. 1 Белемнэрне тикшеру Текст буенча эш, фонетик зарядка Белемнэрне тикшеру , ныгыту. 9 нчы кунегу, 179 бит. 88 Б.С.У “ Татарстан икьтисади узэк”. 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру
Текст белэн эш. Бэйлэнешле сойлэмне устеру. Сорауларга жавап биру.
89 “Ел фасыллары” темасына диктант язу. 1 Контроль дэрес. Диктант язу. Диктант. Укучыларның белемнәрен системалаштыру Диктантка кабатлау. Татарстан – икътисади узэк - 15сәг 90 Жомлэнен модаль кисэклэрен куллану. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Жомлэнен модаль кисэклэрен куллануны ойрэну. 9 нчы кунегу, 182 бит. 25.04
91 Сузлэрнен синонимнарын табарга хэм тэржемэ итэргэ ойрэну. 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү
Сузлэрнен синонимнарын табуны ойрэну. 9 нчы кунегу, 196 бит. 92 Ойрэнелгэн лексик ононимнын мэгнэсен анлау. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, фонетик зарядка Ойрэнелгэн лексик ононимнын мэгнэсен анларга ойрэну. 8 нче кунегу, 190 бит. 93 Актив узлэштерелгэн сыйфатнын мэгьнэсе. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Тест.№8 Актив узлэштерелгэн сыйфатнын мэгьнэсен ойрэну. 7 нче кунегу, 194 бит. 94 Сыйфатларнын торлэнмэулэрен анлап куллануга ойрэну 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, фонетик зарядка Сыйфатларнын торлэнмэулэрен анлап узлэштеру. 8 нче кунегу, 201 бит. 95 Сыйфатларнын исемлэшуен анлап куллану 1 Яңа материалны өйрәтү Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Сыйфатларнын исемлэшуен анлап куллану узлэштеру. 9 нчы кунегу, 203 бит. 96 Алмашлыкнын торкемчэсен кабатлау. 1 Материалны ныгыту Текст буенча эш, фонетик зарядка Алмашлыкнын торкемчэсен кабатлау. 8 нче кунегу, 206 бит. 97 “Татарстан – икътисади узэк” темасын кабатлау. Тест. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Кабатлау. 8 нче кунегу, 208 бит. 98 “Татарстан – икътисади узэк” темасына контроль эш. 1 Контроль дэрес Контроль эш. Контроль эш.№3 Укучыларның белем һәм күнекмәләрен системалаштыру
Кабатларга. 99 Жомлэлэр тозелешен кабатлау. 1 Кабатлау дәресе Текст буенча эш, фонетик зарядка Жомлэлэр тозелешен кабатлап, узлэштеру. 5 жомлэ язарга. 100 Сорау жомлэлэрне дорес анлап тозу. Диктантка эзерлек. 1 Материал
ларны ныгыту Текст буенча эш, тәрҗемә итү,сорауларга җавап бирү,орфоэпик күнегүләр эшләү Сорау жомлэлэрнен тозелешен анлап ойрэну. 5 жомлэ язарга. 101 Диктант “ Июль” 1 Контроль дэрес Диктант язу.
Диктант. Укучыларның белем һәм күнекмәләрен системалаштыру Кабатларга.
102 Б.С.У. “Диалогик сойлэм” 1 Бэйлэнешле сойлэмне устеру Текст буенча эш, тәрҗемә итү, сорауларга жавап биру. Диалогик сойлэмне устеру. Сорауларга жавап биру. 104 Сыйфатларны кабатлау. 1 Кабатлау дәресе Күнегүләр эшләү, сүзләр искзә төшерү, тәрҗемә итү. Сыйфат темасын кабатлауны үзләштерү. Сорауларга җавап бирергә. 105 Йомгаклау. 1 Кабатлау дэресе Текст буенча эш, кунегулэр эшлэу. Йомгаклау.

Приложенные файлы


Добавить комментарий