Г.Тукай елына айлык эш планы

Сарман муниципаль районы
МББУ “Илексаз т™п гомуми белем бир_ м‰кт‰бе”неS
“2011 ел –Татарстан Республикасында Г.Тукай елы” уSаеннан
айлык эш планыЭш т™ре
Максатлар
Fаваплы
^тк‰р_ формасы
Вакыты

1
“2011 ел –Татарстан Республикасында Габдулла Тукай елы” уSаеннан апрель аеныS эш планы бел‰н таныштыру
Укучыларны айлыкныS максатлары, планы бел‰н таныштыру
Сыйныф Gит‰кчесе
Сыйныф с‰гате
1 нче апрель

2
М‰кт‰пк_л‰м газета чыгару: “Тукай м‰Sге безнеS арада”
УкучыларныS с‰л‰тл‰рен _стер_, татар халкыныS м‰шk_р шагыйре бел‰н горурлану хисл‰рен т‰рбиял‰_
Х‰лиуллинаГ.Г., т_г‰р‰к ‰гъзалары
Газета чыгару
4 нче апрель

3
“Тукай узган юл”
Г.ТукайныS тормыш юлын с‰ях‰т формасында ™йр‰н_ k‰м алар турында м‰кал‰ ‰зерл‰_
Х‰лиуллинаГ.Г., т_г‰р‰к ‰гъзалары
Газетага м‰кал‰ Gиб‰р_
Апрель - май

4
“Без Тукай иGатын бел‰безме?” – викторина
УкучыларныS Тукай иGатын бел_л‰рен ачыклау максатыннан
Салихова Р.Р., Х‰лиуллинаГ.Г., башлангыч сыйныф укытучылары
Викторина уздыру
14 нче апрель

5
“Тукай,Тукай,
СинеS моSны тыSлый,
Туган халкым ‰ле б_ген 䉔 исемле Gыр с™ючел‰р б‰йгесе оештыру.
1-9 нчы сыйныфлар
Г.Тукай иGатына х™рм‰т хисе уяту, музыка буенча с‰л‰тл‰рен _стер_
Салихова Р.Р., башлангыч сыйныф укытучылары
Fырлар конкурсы
22 нче апрель

6
“М‰Sге яши, яшьни яшь Тукай” китаплар к_рг‰зм‰се
УкучыларныS матур ‰д‰бият ‰с‰рл‰рен‰ кызыксынуларын арттыру
З‰йнуллина Г.Р.
Китаплар к_рг‰зм‰се
Ай буе

7
“Й™р‰кл‰рд‰ син, Тукай” стена газетасын чыгару
Татар халкыныS олуг шагыйре турында укучыларда к_заллау булдыру ™чен
Салихова Р.Р.
Стена газетасы
1 нче апрель

8
Габдулла Тукай ‰киятл‰ре k‰м шигырьл‰рен с‰хн‰л‰штер_
(2-9 нчы сыйныфлар)
УкучыларныS с‰хн‰ _з – _зл‰рен тоту с‰л‰тл‰рен _стер_
Класс Gит‰кчел‰ре
с‰хн‰л‰штер_
27 нче апрель

9
Интернет челт‰ренд‰ gabdullatukay.ru сайты бел‰н танышып бару


шагыйрь иGатына кызыксыну уяту
Салихова Р.Р., Х‰лиуллинаГ.Г., башлангыч сыйныф укытучылары


даими

10
1-9 сыйныфлар арасында
“И туган тел, и матур тел!” исемле шигырь б‰йгесе
шагыйрь иGатына кызыксыну уяту, с‰нгатьле с™йл‰_ к_некм‰л‰рен _стер_
Салихова Р.Р., Х‰лиуллинаГ.Г., башлангыч сыйныф укытучылары
б‰йге
19 нчы апрель

11
Татар халкыныS б™ек шагыйре Габдулла ТукайныS тормыш юлы k‰м иGаты буенча интерактив дисколарны карау - 1-9 нчы сыйныфлар
Тукай иGатын яхшы бел_ максатыннан
З‰йнуллина Г.Р.
Класс с‰гате
11.04-15.04

12
“Й™р‰кл‰рд‰ Тукай эзл‰ре,
К_Sелл‰рд‰ Тукай с_зл‰ре!” ‰д‰би кич‰
УкучыларныS с‰нгатьле с™йл‰_ к_некм‰л‰рен _стер_
Х‰лиуллина Г.Г., Салихова Р.Р.
Б‰йр‰м кич‰се
30 нчы апрель

13
"ТукайныS ‰кият д™ньясы" район к_л‰менд‰ р‰сем конкурсы “Ш‰фкать” _з‰генд‰
УкучыларныS с‰л‰тен ачыклау максатыннан
Зарипова Г.А., ХисаметдиновА.
конкурс
15 апрельг‰ кад‰р

14
"К_чт‰н‰ч" тапшыруында б™ек шагыйребез Габдулла ТукайныS 125-еллыгына багышланган конкурс ( _з куллары бел‰н эшл‰г‰н ‰йберл‰р, ясаган р‰семн‰р, _зл‰ре язган ‰кият, шигырьл‰р)
УкучыларныS с‰л‰тен ачыклау максатыннан
Сыйныф Gит‰кчел‰ре
конкурс
15 апрельг‰ кад‰р

15
Татарстан Республикасы Милли китапхан‰се сайтында онлайн-викторина
УкучыларныS с‰л‰тен ачыклау максатыннан
Сыйныф Gит‰кчел‰ре
Онлайн - викторина
Февраль – апрель

16
Г.ТукайныS 125 еллыгына карата р‰сем k‰м иншалар конкурсы
УкучыларныS с‰л‰тен ачыклау максатыннан
Салихова Р.Р., Х‰лиуллинаГ.Г.
конкурс
30 мартка кад‰р

17
Габдулла ТукайныS тормыш юлын, аныS иGатын, ‰с‰рл‰рен яктырткан презентациял‰р б‰йгесе
УкучыларныS с‰л‰тен ачыклау максатыннан
Х‰лиуллина Г.Г.
б‰йге
15 апрельг‰ кад‰р

18
Б™ек шагыйребез Г.Тукай юбилее уSаеннан, Сарман район _з‰кл‰штерелг‰н китапхан‰сенд‰ шигырь k‰м р‰сем конкурсы
УкучыларныS с‰л‰тен ачыклау максатыннан
Салихова Р.Р., Х‰лиуллинаГ.Г., башлангыч сыйныф укытучылары

конкурс
20 нче апрельд‰ 14.00 с‰гатьт‰


Т™зеде: Г.Г.Х‰лиуллина


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий