«Урок «Жизнь и творческая деятельноть Ч.Айтматова»


29-гимназиялык мектеп-комплекси Кыргыз тили жана адабият кафедрасыТема: Ч. Айтматовдун өмүр баяны
Текст мемен иштөөнүн ыкмалары


Кыргыз тили жана адабият мугалими
Норузбаева Галина Алиевна Бишкек март 2017ж
“Текст менен иштөөнүн ыкмалары” сабагынын программасы
Бөлүктөрү:
1. К. Баялинов “Чабалекей менен жылан”
А) Жазуучунун өмүр баяны
Б) “Чабалекей менен жылан” жомогунун презентациясы:4 топтон бирден өкүл презентациялайт, аӊгемелеп беришет, калгандардын иши дубалга илинет.
2. Ч. Айтматовдун өмүр баяны менен таанышуу
А) Текст менен таанышат (бир сыйра окуп берилет)
Б) Экинчи ирет окуганда текстти 4 бөлүккө бөлүшөт
В) Ар бир бөлүктөн үчтөн сөз чыгарышат
Г) Кайра окуганда- үчтөн чыгарылган сөздөр менен окашат
Д) Кошулган сөздөр синоним болушу мүнкүн
Е) Эски сөз, синоним сөз болгон сүйлөмдөрдү которушат
Ж) Тексти бүтүндөй окушат
З) Суроо- жооп беришет, жооптор бир нече варианттуу
3. Тексттик тапшырма аткарышат
4. Ч. Айтматовдун чыгармасынан үзүндөнү 2 тилде окушат, салыштырышат.
5. Тамаша- табышмактар.
6. Жыйынтыктоо.
“Текст менен иштөөнүн ыкмалары” сабагынын иш планы.
Тема: Ч. Айтматовдун өмүр баяны
Маалыматтоо: жазуучу жөнүндө кошумча материал топтойт, маектешүүдө өзүнүн мурунку алган билимин бекемдейт, сүйлөө речине көӊүл бурат, сөздөр жана сөз айкалыштарын туура пайдаланат, текст аркылуу сөздөр менен иштегенди үйрөнүшөт, сүйлөмдү толуктап, анын маанисин чечмелеп беришет, суроо- жооп түзгөндү көрсөтөт, аӊгемелешүүгө катышышат, жазуучу жөнүндө маалымат топтоп, баяндап беришет, жыйынтыктоого катышат.
Өзүн-өзу уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү: топ менен иштешет, материал топтошот.
Социалдык- коммуникативдик: Жыйынтыгын, алган билимин жана деӊгээлин көрсөтөт, тексттин маанисине, айрым сөздөргө кызыгуусун
билдерет, активдүү катышат, топ менен иштегенди, маселени чечкенди көрсөтөт, оозэки сүйлөө речинин тактыгын, байлыгын билдирет.
Предметтик: өз ара предметтик байланышты ачык көрсөтөтс тарых, орус тили, орус адабияты.
Сабактын тиби:Оюн аркылуу кенен-кесир сүйлөп бергенди бекемдөө.
Сабактын көрүнүшү: “Текст менен иштөөнүн ыкмалары” сабагында Ч.Айтматовдун өмур баяны жөнүндө текстти иштеп чыгышат. Окутуунун ыкмалары: материалды топтоп издегени,анын ичинен темага аркылуу жаӊы сөздөр менен иштөөнү, жекече иштегенди, топ менен иштегенди, ой жүгүртүүсүнө көӊүл буруу. Окутуунун ресурсу: сэнсэрдик такта,бүтүн текст, текстти 4 бөлүккө бөлүп иштөө, слайд.
Баалонун системасы: нормативдик баалоо.
Негизги түшүнүк: илимий билим, текст, маектешүү, адабий тил менен сүйлөшүү, аӊгеме.
Мугалимдин кириш сөзү
1. өткөн сабакта К.Баялиновдун <Чабалекей менен жылан> деген жомогу менен таанышканбыз.Бул тема
боюнча алдын ала кийинки тапшырмаларды алгансыӊар:
Өзүнөр топко бөлүшүп материал топтодуӊар:
_ Жомок менен иштеп,жаӊы сөздөрдү жаттадыӊар.
_ Жомоктон айрым сөздөрдүн ордуна сүрөттөрдү тарттыӊар,же сүрөт таптыӊар.
_ Жомокту окуп берүүдө сүрөттүн ордуна сөздөрдү айтып чыгыш керек.
_ Жомокту айтып бериш керек.
2. Чечмелеш үчүн мындай максат койдум:
а)Окуучулар 4 топко бөлүшүп оозеки иштешет.
б)Сүрөттөрдү тартышат.
в)Cүрөттөрдү издешет.
г)Сөздөр менен иштешет-кайсы сөздүн ордуна
кандай сүрөт болуш керегин жандашат.
5.Текст менен иштешет.
6.Диалог, аӊгеме, суроо-жооп беришет,сүйлөмдөрдү толукташат.

7.Улукттук музыкалык аспапта ойношот.
8.Жыйынтыкташат,талкулоо жүргүзүшөт.
3.Сабактын жүрүшү:
а)К.Баялиновдун «Чабалекей менен жылаан»
жомогун даярдап келген үй тапшырмасын
көрсөтүшөт.
б)4 топтун лидерлери сүрөттөлүү жомокту
көрсөтүп,айтып беришет.
в)Жомокту окуп беришет,сүрөттөрдүн ордуна
жомоктогу сөздөрдү катышат.
г)Ар бир жомокто кайсы сөздүн ордуна сүрөт тартылганын түшүндүрөт.
д) сүрөттөрдүн ордунда кайсы сөздөр чыгып калганын көрсөтөт.

4.Жаӊы тема боюнча иштөө:
«Ч. Айтматовдун өмүр баяны»
Жаӊы сөздөр менен иштөө эл аралык сыйлык международная премия
Чыңгыз Айтматов
(1928-2008)
Ч. Айтматов дүйнөгө белгилүү жазуучу. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге которулган. Жазуучунун чыгармалары Россия, Франция, Италия, Япония, Америка жана башка өлкөлөрдө кеңири белгилүү. Чыгармалары үчүн ал көптөгөн эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Кыргыз балдар адабиятын өнүктүрүүгө да чоң эмгек сиңирди. Бир катар чыгармаларынын негизги каармандары да балдар. Алар <<Айтматовдун балдары>> деп аталып жүрүшөт. Жазуучу согуш мезгилинде өспүрүм эле. Бир топ повесттерин өз башынан өткөргөн окуялардын негизинде жазган. Ч. Айтматов кыргыз фольклорун да мыкты билген. Аны чыгармаларында кеңири пайдаланган. Анын роман, повесттериндеги айрым жомоктор, легендалар, мифтер балдар үчүн өзүнчө китепчелер түрүндө чыгарылган.
Ч. Айтматов дүйнөгө белгилүү жазуучу. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге которулган. Жазуучунун чыгармалары Россия, Франция, Италия, Япония, Америка жана башка өлкөлөрдө кеңири белгилүү.
Чыгармалары үчүн ал көптөгөн эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Кыргыз балдар адабиятын өнүктүрүүгө да чоң эмгек сиңирди. Бир катар чыгармаларынын негизги каармандары да балдар.
Алар <<Айтматовдун балдары>> деп аталып жүрүшөт. Жазуучу согуш мезгилинде өспүрүм эле. Бир топ повесттерин өз башынан өткөргөн окуялардын негизинде жазган.

Ч. Айтматов кыргыз фольклорун да мыкты билген. Аны чыгармаларында кеңири пайдаланган. Анын роман, повесттериндеги айрым жомоктор, легендалар, мифтер балдар үчүн өзүнчө китепчелер түрүндө чыгарылган.

Эл аралык сыйлык международная премия.
Өз башынан өткөргөн окуялар события, которые он пережил сам.
Өзүнчө китепчелер түрүндө отдельными книжками.
4.Жаӊы тема боюнча иштөө:
«Ч. Айтматовдун өмүр баяны»
1.Жаӊы сөздөр менен иштөө3047728517980 эл аралык сыйлык международная премия
өз башынан өткөргөн события, которые он окуялар пережил сам
өзүнчө китепчелер отдельными книжками
түрүндө
Бүт текстти окуп берүүТекстти 4 бөлүккө бөлуп, ар бир бөлүктөн үчтөн сөздү чыгарып алышатКыскартылган сөздөр менен 1-бөлүктү окушат.

А) Ч. Айтматов дүйнөгө белгилүү жазуучу. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге которулган. Жазуучунун чыгармалары Россия, Франция, Италия, Япония, Америка жана башка өлкөлөрдө кеӊири белгилүү.
(кыскартылган сөздөр) Жазуучу,тилдерге, чыгармалары.
Б) Кыскартылган сөздөр менен 2-бөлүктү окушатЧыгармалары үчүн ал көптөгөн эл аралык сыйлыктарга ээ болгон. Кыргыз балдар адабиятын өнүктүрүүгө да чоӊ эмгек сиӊирди. Бир катар чыгармаларынын негизги каармандары да балдар.
(кыскартылган сөздөр)
Көптөгөн, балдар, эмгекВ) Кыскартылган сөздөр менен 3-бөлүктү окушатАлар «Айтматовдун балдары» деп аталып жүрүшөт. Жазуучу согуш мезгилинде өспүрүм эле. БИр топ повесттерин өз башынан өткөргөн окуялардын негизинде жазган.
(кыскартылган сөздөр)
Алар, өспүрүм, негизиндеГ) Айтматов кыргыз фольклорун да мыкты билген. Аны чыгармаларында кеӊири пайдаланган Анын роман, повесттериндеги айрым жомоктор, легендалар, мифтер балдар үчүн өзүнчө китепчелер түрүндө чыгарылган.
(кыскартылган сөздөр)
Мыкты, кеӊири, чыгарылган Билимдин диагностикалык ыкмасынын бир бөлүмүСамодиагностика в обучении
-68008514160500 Сабакка канааттандым, мен үчүн сабак пайдалуу, мен сабакта
иштедим жана эмгегиме
сиӊирген баа алдым; эмне жөнүндө болгонун баарын түшүндүм.
Удовлетворен уроком,урок полезен для меня,я работал и получил заслуженную оценку;
понимал все,о чем говорилось .
-6832602794000 Сабак кызыктуу болду,ордуман жооп бердим,бир нече тапшырма аткардым,сабакта мага
жетишерлик жайлуу.
Урок был интересен,я отвечал с места,сумел выполнить ряд заданий,мне на уроке достаточно
комфортно.
-6343652476500 Мен сабактан аз пайда алдым,эмне жөнүндө сөз болгонун толук түшүнө албадым, сабакта жооп бергенге даяр эмес болгом.
Пользы от урока я получил мало, не очень
понимал,о чем идет речь,к ответу был не готов.

Приложенные файлы


Добавить комментарий