«Урок «Рашэнне задач на складанне лінейных алгарытмаў з выкарыстаннем графічных магчымасцей Pascal ABC»


Дата ________________7 клас
Тэма: Рашэнне задач на складанне лінейных алгарытмаў з выкарыстаннем графічных магчымасцей Pascal ABC».
Мэта і задачы:
• замацаванне матэрыялу папярэдніх урокаў;
• фарміраванне ўменняў складаць лінейныя праграмы з выкарыстаннем каманд малявання;
Уменне рабіць высновы, параўноўваць і абагульняць;
развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення ;
выхаванне свядомай дысцыпліны успрыманне камп’ютара, як інструмента, які працуе па законах логікі;
выкарыстоўваючы веды аб графічных магчымасцях Pascal, выканаць прапанаваныя практыкаванні, тым самым замацаваўшы ўменні.
Формы навучання: франтальная, індывідуальная, парная
Абсталяванне: лісты самаацэнкі, карткі з заданнямі, сістэма праграмавання Pascal ABC
Ход урока:
Арганізацыйны момант.
Настаўнік вітае навучэнцаў, фіксуе адсутных, правярае падрыхтаванасці вучняў да ўрока; падрыхтаванасць класнага памяшкання да ўрока
Мы з вамі пераходзім да завяршальнага этапу па тэме праграмаванне. Вы ўжо добра знаёмыя са асяроддзем Паскаль, ведаеце структуру праграмы, аператары, якія неабходныя для вырашэнні розных задач, у тым ліку каманды, якія дазваляюць маляваць малюнкі.
Тэма нашага ўрока «Рашэнне задач на складанне лінейных алгарытмаў з выкарыстаннем графічных магчымасцяў Pascal ABC».
Як вы думаеце, якая будзе мэта нашага ўрока сёння?
• Паўтарыць веды па тэме «Графічныя магчымасці Pascal ABC»
• Замацаваць навыкі распрацоўкі праграм з выкарыстаннем графічных магчымасцяў Pascal ABC
План правядзення урока ў нас будзе наступны:
1. Тэст
2. Рашэнне задач
3. Практычная работа
Актуалізацыя ведаў папярэдняга ўрока (рэпрадуктыўны метад навучання ў форме тэсту, індывідуальная форма работы).
Давайце паўторым каманды, якія мы вучылі на мінулым уроку (напісана на дошцы)
1. SetWindowSize (1000, 1000);
2. ClearWindow (clSkyBLUE);
3. SetPenWidth (5);
4. SetBrushColor (clBlue);
430720525400005. Line (50, 200,150,150);
6. Circle (225, 200, 25);
7. rectangle (200,475,225,575);
8. SetFontColor (clred);
9. SetFontSize (25);
10. TextOut (50,400, 'Чырвоны колер - дарогі няма!');
11. FloodFill (100,200, clWhite);
Тэст
Прапаную выканаць тэст для праверкі трываласці вашых ведаў.
Аналіз выкананага тэсту (можна спыніцца на тым, што пасля выканання тэсту ў навучэнца з'яўляецца спіс пытанняў, на якім пазначаны правільныя / няправільныя адказы)
У заданні №1 Дапішыце недастаючыя пары каардынат. (з узаемаправеркай)
Падвядзем маленькі вынік:
Такім чынам, якія задачы вы навучыліся вырашаць, вывучыўшы тэму «Графічныя магчымасці»? (Пабудова кропак на каардынатнай плоскасці, складанне праграм з выкарыстаннем графічных прымітываў, прымяненне кветак, памераў алоўка і пэндзля, ўстаўка тэксту)
Практычная работа (рэпрадуктыўны метад навучання, індывідуальная форма работы)
Заданне пабіта на асобныя этапы. Усе яны падабраныя ад мінімальнага ўзроўню засваення матэрыялу (у шаблон праграмы запісаць недостаюшие каардынаты і запусціць на выкананне) да задачы павышанага ўзроўню. Рэкамендую выконваць этапы паслядоўна з 1 па 5-й.
Заданне №2.
Запусціце шаблон праграмы samolet.pas. Занясіце каардынаты, якія адсутнічаюць.
Дапішыце ў праграму каманды, якія малююць зялёную машынку і пешаходны пераход.
Устанавіце таўшчыню пяра 5 пікселяў; намалюйце святлафор
Дадайце ў праграму надпіс «Красный цвет – дороги нет!» (устанавіце памер шрыфта 20 пікселяў, колер шрыфта чырвоны);
дапоўніце сваю праграму па сваім меркаванні
Падвядзіце вынікі практычнай працы. Прааналізуйце працы навучэнцаў. Дайце ацэнку паспяховасці дасягнення мэты на ўроку.
Вынікі ўрока. Рэфлексія
Дамашняе заданне. Вывучыць матэрыял § 14 (14.4), выканаць практыкаванне 3 («снегавік», скласці праграму ў сшытку).
Ацэніце сваю працу ў лістах самаацэнкі. Параўнайце самаацэнку работ навучэнцаў з ацэнкай настаўніка. (Па жаданні навучэнцаў выстаўце адзнакі.).
Адзначце лепшыя працы, назваўшы навучэнцаў, якія вызначыліся на ўроку.
Што выклікала цяжкасці ў напісанні праграмы? (Не хапае ведаў. Часу, практыкі)

приложение №1
Задание №1


приложение №2
Задание №2.
Запустите шаблон программы samolet.pas. Внесите недостающие координаты.
Добавьте в программу:
команды, рисующие зеленую машинку
установите толщину пера 5 пикселей; нарисуйте пешеходную дорожку и сфетофордобавьте в программу надпись «Красный цвет – дороги нет!»; установите размер шрифта 20 пикселей, цвет шрифта красный;
дополните свою программу по своему усмотрению

Для справки:
clSkyBlue - голубой
clblack - черный
clwhite - белый
clgray - серый
clgreen – зеленый
clYellow – желтый
clbrown - коричневый
приложение №3
Ф. И.
Тест (0-5 б.) Задание №1. В шаблон программы внесите недостающие координаты (1 балл) Задание №2.
добавьте команды, рисующие зеленую машинку и пешеходный переход (1 балл) установите толщину пера 5 пикселей; нарисуйте светофор (1 балл) добавьте в программу надпись «Красный цвет – дороги нет!»; установите размер шрифта 20 пикселей, цвет шрифта красный; (1 балл) дополните свою программу по своему усмотрению (1 балл) Сумма баллов:

Приложенные файлы


Добавить комментарий