«Урок по осетинскому языку «Однородные члены предложения»


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Дымгж хъазы, дымгж ниуы,Дымгж футтытж кжны.Дымгж тъизы хохы риуыл,Тар, жрхжнджгжй кжуы.Урс дзжнхъа дуртж лжхуры,Дымгж хждзжрттжм лжбуры.Дымгж дужрттж сжтты,Хъждты, арф кжмтты хжты. Хъороты Хъ. Дымгж хъазы, ниуы, футтытж кжны, тъизы, кжуы, лжхуры, лжбуры, сжтты, хжты ном. мивд. мивд. мивд. мивд. мивд. мивд. мивд. мивд. мивд. Хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж Дзуапп джттынц иу фарстжн Вжййынц иу хъуыдыйады ужнг Загъд вжййынц иу нахасы хайж Дзуржм сж ранымады интонацийж Хъуыдыйады баст вжййынц иу дзырдимж ЗОНЫН АРЖХСЫН Цы сты жмхуызон ужнгтж? Цавжр миниуджытж сын ис? 1).Тексты жмхуызон ужнгтж ссарынмж.2). Жмхуызон ужнгтж кжм ис, уыцы хъуыдыйады жрхжцжн нысжнттж раст жвжрынмж.3). Жмхуызон ужнгтжй ныхасы пайда кжнынмж. Цы хъуамж зонжм хъуыдыйады жмхуызон ужнгты тыххжй, цжмж хъуамж аржхсжм? О О О О жмж О О жмж О О фжлж О О джр О джр О джр Схемжты жрхжцжн нысжнттж сжвжрут О, О, О О жмж О, О жмж О О, фжлж О О джр, О джр, О джр Раст сж сжвжрдтат? Бахъуыды кжнут! 1. Жмхуызон ужнгтж жрмжст хъжлжсы уагжй кжнж бжттжг фжлж-йж баст куы вжййынц, ужд се ’хсжн жвжржм къждзыг. Нанайы рудзгуыты бын зайы урс, цъжх, сырх дидинджытж. Ужлджфы ратжх-батжх кодтой гжлжбутж нж, фжлж чысыл цъиутж. 2. Жмхуызон ужнгтж бжттжг жмж-йж баст куы вжййынц, ужд се ’хсжн къждзыг жвжрын нж хъжуы. Бжлжстыл бадтысты тути-цъиутж жмж цыджр жнахуыр хъжлжсжй уасыдысты. 3. Жмхуызон ужнгты ’хсжн къждзыг жвжрын хъжуы, фжлхатгонд бжттжгтж жмж, джр-жй баст куы вжййынц, ужд. Заз джр, нжзы джр, наз джр кждджридджр вжййынц цъжх. Хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж 1. Бакжсут хъуыдыйждтж. Цавжр жмхуызон ужнгтж сж ис, уый сбжржг кжнут. Нж цжхжрадоны зайы уырыдзытж, цжхжратж, пъамидортж жмж джитъритж.Хъуыдыйады ис1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж Хжххон суадон пырхжнтж кжны, размж бырсы, лжбуры. Хъуыдыйады ис1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтжАрвмж стахтысты урс, сырх, цъжх жмж кжрджгхуыз шартж. Хъуыдыйады ис1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж Горжты экскурсийы ржстжг мах уыдыстжм сырддоны, парчы жмж музейы.Хъуыдыйады ис1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтжЖнжнхъжлжджы залы амбжлдыстжм не ’мкъласонтыл жмж нж ахуыргжнжгыл. Хъуыдыйады ис1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж 2. Лжмбынжг жркжсут схемжтжм. Цавжр хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж бжржггонд жрцыдысты тымбылжгты? 1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж 1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж 1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж 1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж 1) жмхуызон сжйраттж2) жмхуызон зжгъинжгтж3) жмхуызон жххжстгжнжнтж4) жмхуызон бжржггжнжнтж5) жмхуызон фадатон дзырдтж 3. Жрхжцжн нысжнттж раст жвжрд кжм не сты, уыцы хъуыдыйждтж фжбжржг кжнут. 1) Хъжды цжрынц тжппуд тжрхъустж хинжйдзаг рувжстж жмж тугдзых биржгътж. 2) Жхсжвы тар йж сау жмбжрзжн хъждыл жржппжрста, йж хъжбысы йж бакодта. 3) Мжйы рухсмж хорз зындысты къудзитж наржг къахвжнджгтж, жмж чысыл уираг дуртж. 4) Мж хо дидинджытжй зырзырагтж нж уарзы, фжлж уардитж.5) Лжппу мж федта фжлж мжм хжстжг не ’рбацыд. Хъуыдыйады ужнгтж загъд жрцжуынц ранымады хъжлжсы уагжй. Хъуыдыйады жмхуызон ужнгтж аивджр жмж жнкъаржнджынджр кжнынц нж ныхас.

Приложенные файлы


Добавить комментарий