«Урок на трёх языках «Язык — средство общения»


Ашық сабақ
Сабақтың тақырыбы:Тіл-қарым-қатынас құралы. Негізгі мектепте өткен тақырыптарды қайталау.
Тема урока: Язык – средство общения. Повторение изученного за курс основной школы.
Thetheme of the lesson: Languageasmeansofcommunication.
Revisingtheschoolcourse
1. Білімділік: Тіл туралы тақырыпты ала отырып, сауатты сөйлеуге, қазақ тілінің мәртебесін көтере білуге қалыптастыру, тіл байлығын арттыруға ықпал ету 2.Дамытушылық: Тіл төңірегіндегі білімдерін ұштастыра отырып, ой-белсенділігін дамыту, шығармашылық ізденіске бағыттау, ізденімпаздық қасиеттерін арттыру, сөйлеу мәдениетін жетілдіру 3. Тәрбиелік: Патриоттық сезімін оятып, тілін, Отанын, елін, жерін сүюге, салт-дәстүрін, тарихын құрметтеуге тәрбиелеу 1. Обучающий: обобщить и систематизировать знания о частях речи, познакомить учащихся с функциями языка;
2. Развивающий: уметь определять части речи, развивать чувство любви и уважения к языку, культуре;
3. Воспитательный: продолжить работу по воспитанию у учащихся патриотических и интернациональных чувств, создать положительный эмоциональный настрой на изучение трех языков.
1. The aims: -to generalize and systematize students’ knowledge of parts of speech;
-to reveal the importance of language as the main means of communication and develop the feelings of love and respect;
- to continue to educate students’ international and patriotic feelings, to create a positive emotional disposition to study three languages.
Сабақ түрі: қорытындылау
Тип урока: обобщающий
Type of the lesson: giving new knowledge
Көрнекіліктер: оқулық, проектор, презентация, қазақ тілінде айтқан қанатты сөздері.
Оборудование: учебник, проектор, презентация, стенд с высказываниями о языке.
Visual aids: books, presentation.
Пәнаралық байланыс: Әдебиет: тіл туралы өлең, мемлекет негізі мен Қазақстан құқығы: Қазақстан Республикасының Ата заңы, бүкіләлемдік тарих, география, ән.
Межпредметные связи: Литература: стихи о языке, основы государства и права Казахстана: Конституция Республики Казахстан, , всемирная история, география, музыка.
Interdisciplinary communication: Literature: poems about language, geography, music
Сабақтың барысы
Ход урока
Procedure of the lesson
I. Ұйымдастыру кезеңі: Организационный момент: Organization moment
Приветствие на трех языках
Звучат стихотворения на казахском, русском и английском языках.
1) Ана тілім, дана тілім, бақ тілім,Сенсіз бақыт дүниеден тапты кім?Сенсің менің қуанышым, шаттығым,Сенсің менің тазалығым, пәктігім
2) Ахмат Ерикеев:
Мне, нерусскому, близок и дорогЗамечательный русский язык,Я постиг его строй в разговорахИ к нему, как к родному, привык.
3) English language is known world wide
From all the languages that are collide
English language is known everywhere
It is great to use anywhere
II. Жаңа тақырыпты таныстыру. Сообщение нового материала. Рresentation of the new theme.
Кіріспе сөз: Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: Тіл-қарым-қатынас құралы. Біздің сабақ «Үш тілді білу-өмір талабы» атты ұранмен өтеді.
Знание трех языков –веление времени.
Epigraph of the lesson: Knowledge of three languages-the imperative of our time.
1989 жылғы қыркүйектің 22-сі күні «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Заң қабылданып, қазақ тілі ҚР-ның мемлекеттік тілі мәртебесіне ие болды.
Любой человек должен знать и любить не только свой родной язык, но и относится с уважением к языкам других народов. С.Торайгыров писал: «И только тот народ достоин уважения и может достигнуть процветания, который свято чтит и свято развивает свой язык».
.In our country Kazakh is the state language, Russian language is the language of international communication, English language is the most popular and wide spread language in the world.
Біздің грамматикалық тақырыбымыз: Үш тілдегі негізгі сөз таптары.
Танымдық сұрақтар. Фронтальный опрос. Asking questions:
Қандай негізгі сөз табын білесіңдер?
Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып, мысал келтіріңдер.
а) Зат есім ережесін – орыс тобы, мысалын-ағылшынша айтады.
б) Сын есім ережесін-ағылшын тобы, мысалын-қазақша айтады.
в) Етістік ережесін-қазақ тобы, мысалын-орысша айтады.
1)Имя существительное – это ……., которая обозначает …. и отвечает на
вопросы …..
1) Етістік дегеніміз-... ... білдіретін сөз табы. Оның сұрақтары: ...? ...? ...? и примеры на русском рус.группа
3)Adjective is a part of speech which describes nouns by giving some information about an object’s ………..
III. Чтение текста и работа над ним.
а) А как вы считаете, мы хорошо владеем своим языком? Для этого мы прочитаем текст о языке как о средстве общения на трех языках.
1)Тіл дегеніміз – адаммен бірге пайда болып, қатар жасасып келе жатқан қоғамдық құбылыс.Бұдан біз тілдің адамнан айырылмас серігі екенін көреміз.Тіл арқылы адамдар бір-бірімен пікір алысып,өзара түсінісіп, оны қатынас құралы ретінде пайдаланып отырады.Әр адам өз ойын басқа біреуге тіл арқылы жеткізсе, біреудің ойын тіл арқылы түсінеді.Тіл халықтың жаны,сәні,тұтастай кескін келбеті, болмысы деуге болады.Халықтың тарихта қалуы тіліне, тілінің сақталуына байланысты.Мағжан атамыздың:«Жан көріністерінің ең қымбаты- ой, ой тілі –сөз.Тіл адаманының тілмашы.Тілі кем болса, адамның қор болғаны...»деген сөзі дәлел деуге болады.Сол секілді, қазіргі таңда елеміз өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін мемлекеттік тіліміз- қазақ тілі болып бекітілді.Қазақстан Республикасының «Тіл туралы заң» күшіне енді.Болашағымызды баянды етер басты қаруымыз- тіліміз.«Адамға екі нірсе тірек тегі, бірі-тіл, бірі-дінің жүректегі»,-деп Жүсіп Баласағұн бабамыз айтқандай кез-келген мемлекеттің, елдің ең негізгі рәмізі де, ұраны да, тірігі де сол елдің ана тілі болмақ.Біздің ана тіліміз- қазақ тілі.Біздің Отанымыз –Қазақстан.Қазақстан Республикасының өз елтаңбасы, әнұраны, туы бар.Сонымен қатар өз тілі бар.Тіл халық тарихы, тіл- ұлттық қазына, тіл- біздің намысымыз, арымыз, байлығымыз, барымыз.1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданды.Ол 1997 жылы қайта өңделіп шығарылды.Ол 6 тарау,22 баптан тұрады.Оның 4-ші бабына Қазақ тілі- Қазақстан Рспубликасының мемлекеттік тілі делінген.Біз енді, туған еліміздің тілін ардақтап, сол тілде сауатты жазып, ойымызды жеткізе білсек нұр үстіне нұр емес пе?
2)Язык – основное средство общения
Все люди на нашей планете умеют говорить. Они говорят на разных языках, но в любом языке главной задачей остается помощь в понимании друг друга при общении. Без языка невозможно развитие общества, науки, техники, искусства. Язык -основное средство общения. Он служит для выражения мысли. Выражать свою мысль нужно всегда ясно, точно и образно, чему нужно научиться. Русский язык – это язык русской нации. Изучая язык, мы изучаем культуру и историю страны. Впервые в современном виде русский язык появился в 19 веке, в эпоху А.С. Пушкина, так как он является основателем современного русского языка, на котором мы разговариваем, и который понятен всем.
3)About English Language
Over the years English has become the mostpopular and spread language in the world. It’s the native language of such countries as Great Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. It’s also widely used in many European, Asian and African countries for business and studies. United Nations use English as one of their official languages. Perhaps, the reason why English is so popular lies in its importance in different parts of our life. The areas which need English are banking, accounting, agriculture, science, medicine, sales, tourism and many others.
At the same time many animal, food and scientific words in English are borrowed from these languages, such as zebra, chocolate, geography. There are also many new words that entered English with the appearance of computer technologies. For example, e-mail, wi-fi, Internet, text message, website.
б). Составьте три вопроса по тексту.
Президент нашего государства Нурсултан Назарбаев  выступает за знание нескольких языков. И вот прослушав текст на трех языках, проверим, как вы поняли друг друга. Для этого вы должны составить по три вопроса.
1)Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қашан қабылданды?(1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданды.)
2) Мағжан Жұмабаев атамыз тіл туралы кандай сөз айтты? (Мағжан атамыздың: «Жан көріністерінің ең қымбаты– ой, ой тілі –сөз. Тіл адам жанының тілмашы. Тілі кем болса, адамның қор болғаны…» деген сөзі дәлел деуге болады.)
3)Қайта өңделіп шығарылған заң неше тарау, неше баптан тұрады?(Ол 6 тарау, 22 баптан тұрады.)
2) 1. Что такое язык? Для чего он служит?
2.Когда появился русский язык?
3.Какой язык является языком русской нации?
3)1.In what countries is English the native language?2.What new words entered English and why?3. Name the areas which need English.
Выписать из текста 1) глагол 2) имя существительное 3) Имя прилагательноe
Find from the text 1) the verb, 2) the noun, 3) the adjective
IV. Работа с пословицами и поговорками. Вставить пропущенное слово и перевести на каз, русс и англ языки
Complete the given proverbs and translate into three languages.
1)1.Тіл жүйрік емес, ...жүйрік.(ой)
2. Шебердің қолы ортақ, .... тілі ортақ.  ( Шешеннің)
3. Туған ел - түғырың, 
...................– қыдырың. (Туған тіл ) 
2)Язык без....: работает на хозяина и на гостей.
Язык мой - ..... мой.
Язык впереди.....бежит
3 .With a ….you can go to Rome. A new language is a new … If you want people to understand you, … their language.
V. Аталған сөздерден сөйлем құрастырыңыздар
Make up sentences with the given words.
Из данных слов составить предложение
1) 1.Отанының, білуге, әрбір, мен салт-дәстүрін, міндетті, Қай кезде, өз, және құрметтеуге, азаматы, заңдары мен, болмасын, елінің.
(Қай кезде болмасын, өз елінің әрбір азаматы Отанының заңдары мен салт-дәстүрін білуге және құрметтеуге міндетті.)
2. тілі, халқының, қазақ, ана, Қазақ, тілі.
Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі.
3. қастерлі, қай, Тіл, құдыретті, елде, болсада, қай
(Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада қастерлі, құдыретті)
2) Президент нашего государства Нурсултан Назарбаев выступает за знание нескольких языков. Я люблю русский язык, но так же люблю и свой родной. Я хочу, чтобы мой язык жил и развивался.
Нурсултан Назарбаев, президент, государства, нашего, языков, за знание ,выступает нескольких.
Люблю, я , люблю, так, язык, же, родной, русский, свой, но, и
Хочу, я, язык, мой, развивался, чтобы – жил и.
3)The English Language   
1.English is spoken practically all over the world.
2. It is spoken as the mother tongue in Great Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand.
3.A lot of people speak English in China, Japan, India, Africa and other countries.
Language, the, English.
1.world, is, spoken, all,over,the,practically, English.
2.spoken, it, as the, tongue, mother,is, the United States of America, Canada, Australia,in, and New Zealand.
3.people, speak, a lot of, English,Africa, China, Japan, in, countries, and other.
VI. Мәнерлеп өлең оқу. Выразительное чтение стихотворения.
Good reading of poems.
Үш бақытымЕң бірінші бақытым - Халқым менің,Соған берем ойымның алтын кенін.Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймынҚымбатырақ алтыннан нарқым менің.Ал екінші бақытым - Тілім менің,Тас жүректі тіліммен тілімдедім.Кей-кейде дүниеден түңілсем де,Қасиетті тілімнен түңілмедім.Бақытым бар үшінші - Отан деген,Құдай деген кім десе, Отан дер ем!(М. Мақатаев)
Евгений Буков, русский поэт.
Коль язык ты знаешь русский,Всяк поймет тебя при встрече,Хоть объезди всю страну.Всем понятной русской речьюБудут говорить с тобойИ грузин, и украинец,И узбек, и белорус.
3.
I met a little girl
Who came from another land
I couldn’t speak her languages
But I took her by the hand
We danced together
And such fun
Dancing is a language
You can speak with anyone
VII. Обобщение : составить кластер
Summarizing, make up cluster
VIII. Үй тапсырмасы: Домашнее задание:
«Тіл мәртебесі – ел мерейі» тақырыбында эссе жазыңдар
Эссе «Что мне даст в будущем знание трех языков».
3. Essay : “English is the international language ” IX. Подведение итога 1) оценки 2) песня
Conclusion, marks.
Singing the song “ may there always be sunshine”
Использованная литература:
Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех (2004)
Артыкова Т. "Атамура" Учебник казахского языка 8 класс (2012г.)
Петух И.М Учебник казахского языка (1995г)
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина (2011 год). Учебник Русский язык 10, 11 класс Н.Г.
Булникова Н.Н., Дмитриева Н.И.Поурочные разработки по русскому языку, 10-11 классы (2014 г)
Основы права: Учебное пособие. Изд. 3-е, с дополнениями. Алматы: Жетi жаргы, 2010
Высказывания о языках великих писателей
HYPERLINK "http://www.alleng.ru/d/engl/engl199.htm" Business English. Деловой английский язык.  Андрюшкин А.П. (2008, 3-е изд., 332с.) 
HYPERLINK "http://www.alleng.ru/d/engl/engl03.htm" Cambridge English Grammar. (Грамматика английского языка.)  Кембриджский курс. Электронный учебник.   
HYPERLINK "http://www.alleng.ru/d/engl/engl153.htm" Grammarway HYPERLINK "http://www.alleng.ru/d/engl/engl153.htm" 1-2 HYPERLINK "http://www.alleng.ru/d/engl/engl153.htm" (по-русски) Практическое пособие по грамматике английского языка. Jenny Dooley & Virginia Evans Приложенные файлы


Добавить комментарий