«Урок на тему: «Наши пернатые друзья». 1 класс»


Урочы темж: Хъжддаг мжргътж. Нж базырджын хжлжрттж.
Урочы нысантж:
Ахуырдзаутимж рацыд жрмжг бафидар кжнын. Мырты сыгъджгдзурыныл бакусын /тагъддзуринжгтжй пайдагжнгжйж/. Ныхасы ржзтыл бакусын
Ахуырдзауты зонындзинждтж фжхъжздыгджр кжнын.
Хъомыладон куыст бакжнын. Жрдзы миджг алы цжржгой джр хъжугж кжй у, аджймаг хъуамж йж алыварс дунеимж хжларжй цжра, хъахъхъжна йж, уый жмбарын кжнын.
Урочы жрмжг:
Хъжддаг мжргъты нывтж – слайдтж: хъждхой, булжмжргъ, хжрдмждзог цъиу, зжрватыкк, цжргжс, дзывылдар, митмитгжнаг, сауцъиу-скворец, сырддонцъиу, уыг, халон.
Нывтж – сывжллжттж ауындзынц хжржндонтж мжргътжн, аразынц ахстжттж.

·Сыгъджгдзуринжгтж:
1. Хъждхой хъжды - хойы, хойы,
Булжмжргъ къуыззитт кжны.
2. Хъжджй хъуысы цъиуты хъжр.
3. Цъиуты цъыбар – цъыбуржй
Хъустж къуырма кжнынц.
4. Хъжужй хъазты хъжр хъуысы,
Хъждхой хъжндилмж хъуызы.
5. Къупп-къупп – хъждхой хойы,
Къупп-къупп – тжрс ржхойы.
6. Цъиу цъыбырттжг цъиуцъиугжнгж бады.


· Заржг: ”Хъждхой”,
Хъжджй хъуысы тъупп-тъупп-тъупп,
Тулдзы цъар фжхуынчъытж.
Хъждхой уидзы къупп-къупп-къупп
Зжронд тулдзы зулчъытж.


·Заржг ”Зжрватыкк”. Кучиты Владимир.
Ужлж нж цары
Зжронд хждзары
Зжрватыкк зары
Гыццыл гагиты, гыццыл сабиты
Хъжлдзжгжй дары
Цъыбар-цъыбур, цъыбар-цъыбур
Зжрватыкк зары
Цъыбар-цъыбур, цъыбар-цъыбур
Хъжлдзжг нж дары.
§ Текст кжсынжн: Цъиуты хжлжрттж.

1. Ралжууыд уазал зымжг.
2. Сывжллжттж цъиутжн саржзтой хжржнджттж.
3. Цъиутж жртжхынц.
4. Дзулы муртж рауидзынц.
5. Цин кжнынц.
6. Уалдзжджы та уыдон жххуыс кжндзысты: зулчъыты уидздзысты.
7. Ужд бжлжстыл ржсугъд дыргътж жрзайдзжн.

Ужлжмхасжн жрмжг:
Митмитгжнаг. Снегирь.
Митмитгжнаг тынг ржсугъд маргъ у. Йж гуыр сырх – сырхид, йж къоппайыл сау худ, йж базыртж жмж йж къждзил жрттиваг сау, йж фжсонтж та жрвхуыз.
Митмитгжнаг цъиутж цжрынц тархъждты, ахстон скжнынц заз бжлжстыл, зжхмж хжстжг , лыстжг къалиутжй, миджгжй та йж жрфжлмжн кжнынц кжрджгжй.
Зымжджы сжхи байсынц дыргъджттжм, аджймагмж хжстжгджр. Ам сын жнцонджр вжййы мыртгж жмж цъуйы гагатж ссарын.
Митмитгжнаг цъиутж сты тынг сабыр. Цы кжной, уый бжстон. Митмитгжнаг тынг жнцон жрцахсжн у. Къалатийы джр тагъд сахуыр вжййы, фжлж йж ржсугъд хуыз аивы саужй.
Сауцъиу. (Скворец).
Сауцъиутж сж ахстжттжм хжссынц бжмбжджы муртж, бумбулитж, хъжмп, хус кжрджджы хжлттж, хжцъилы гжппжлтж.Уалдзжджы райдиан, зжххкуы фжхус вжййы, ужд сауцъиутж райдайынц зжххы уаллжттж жмж жнджр алыхуызон хилджытж къахын. Бжлжстжн жмж зайжгойтжн зиан чи хжссы, ахжм сасктж сжрдджргъы сауцъиу тынг бирж скуынжг кжны. Ужзмж гжсгж сж куы баржм, ужд йжхи ужзжй мин хатты фылджр!
Урочы цыд:
Организацион хай.
Сывжллжтты урокмж сразжнгард кжнын.
Зонгж жрмжг зжрдыл жрлжууын кжнын.
Ахуыргжнжг: Цъжх хуызжй цавжр дамгъжтж ныффыстон? Жмхъжлжсонтж.
Сырх хуызжй та? Хъжлжсонтж.
Цжмжй хицжн кжнынц кжрждзийж? Жмхъжлжсонтж уарзынц кафын, хъжлжсонтж та зарын. Жмхъжлжсонтж уарзынц цъжх даржс, хъжлжсонтж та сырх даржс.
Бавжрут – ма хъжлжсон дамгъжтж сж бынжтты. Цавжр дзырдтж дзы рауайдзжн?

Хъ дд.. .г м ргът
ж а ж ж

Абон джр та дардджр ныхас кжндзыстжм хъжддаг мжргътыл.

Цавжр сыгъджгдзуринжгтж зонут хъжддаг мжргъты тыххжй?

1. Хъжджй хъуысы цъиуты хъжр.

2. Цъиуты цъыбар – цъыбуржй
Хъустж къуырма кжнынц.

3. Хъжужй хъазты хъжр хъуысы,
Хъждхой хъжндилмж хъуызы.

4. Цъиу цъыбырттжг цъиуцъиугжнгж бады.

5. Хъждхой хъжды - хойы, хойы,
Булжмжргъ къуыззитт кжны.

6. Къупп-къупп – хъждхой хойы,
Къупп-къупп – тжрс ржхойы.

Ахуыргжнжг: Жрлжууын – ма кжнжм нж зжрдыл нж базырджын хжлжртты нжмттж. Раст сж куы зжгъжм, ужд сын се взаг жмбарын райдайдзыстжм. Жмж цжуыл ныхас кжнынц уый джр базондзыстжм.

Жвдисын слайдтж: хъждхой, зжрватыкк, хжрдмждзог цъиу, булжмжргъ.

Пайда кжнын ахжм хъуыдыйждтжй:
Жз уынын нывы хъжддаг маргъЖз уынын ..Уый у
Фжстаг слайд: Булжмжргъ жмж зжрватыкк ныхас кжнынц.

Ахуыргжнжг: Мжргъты нжмттж раст загътат, се взаг сын жмбарын райдыдтам. Ныр та цжуыл ныхас кжнынц, уымж байхъусжм.
Слайд: Булжмжргъ жмж зжрватыкк ныхас кжнынц.
Сценкжйы архайынц: Моргуаты Дианж жмж Дзугаты Георгий.

Булжмжргъ жмж зжрватыкк. (Атайты Ф.Ю.)

- Дж бон хорз, булжмжргъ!
- Дж бон хорз, зжрватыкк!
- Зжгъ – ма, булжмжргъ, цжмжн фжзжгъынц афтж, ”Булжмжргъы, дам, йж зарджытж дарынц”,
- Жз жрбадын къалиуыл, мж цыргъ бырынкъ фегом кжнын жмж зарын райдайын. Мж хъуыржй хъарм ужлджф ракжлы. Уыцы ужлджфмж къогъотж сжхжджг мж дзыхмж тжхын байдайынц, ме взагыл аныхжсынц.
- Гъы, ничи кжсы ацы зондабимж, зжргж джр кжны йж зжрджйы дзжбжхжн, хжргж джр йж гуыбыны жхсызгондзинаджн
- Зжрватыкк, джу та ”уалдзжджы фидиужг” цжмжн хонынц?
- Жз куы жрбатжхын хъарм бжстжй, ужд жй фжзонынц аджм: зымжг фжци, ралжууыд уалдзжг, амонды уалдзжг, цины уалдзжг, царды уалдзжг. Райхъал жрдз. Бжстж дидинжг фестад. Азжлыд уалдзыгон заржг. Заржг бжрзонд систон мж базыртыл жмж фжтжхын быдырты, кжмтты, хжхты сжрты.
Зжрватыкк, жнжхъыг
Жнжмаст цжржг.
Дж заржг – нж даржг,
Нж уалдзжггжнжг. Уый мжн тыххжй фыста Къоста.

- Жз та булжмжргъы тыххжй ахжм жмдзжвгж зонын:

Булжмжргъ.(Плиты Харитон.)

Райсомжй нж кжртмж Хъусын жз йж зардмж
Булжмжргъ тжхы. Рудзынгжй дзжбжх.
Хъжлдзжг у йж зжрдж, - Були – були, дардмж
Зарджытж кжны. Макуыуал фжтжх!

Ратжх – ма нжхимж,
Ма фжтжрс мжнжй!
Ам цжрдзыстжм иумж,
Зардзыстжм фжрнжй.
? Уждж цы базыдтам булжмжргъ жмж зжрватыччы тыххжй?
Ахуыргжнжг: - Ацы зондджын маргъжн хъуамж мах джр йж зжрдж барухс кжнжм заржгжй. Мах джр булжмжргъы хуызжн хинжйдзаг разындзыстжм. Иужй зжрватыччы зжрдж барухс кжндзыстжм, иннжмжй нжхжджг джр аулжфдзыстжм.


·Заржг ”Зжрватыкк”. Кучиты Владимир.
Ужлж нж цары
Зжронд хждзары
Зжрватыкк зары
Гыццыл гагиты, гыццыл сабиты
Хъжлдзжгжй дары
Цъыбар-цъыбур, цъыбар-цъыбур Цъыбар-цъыбур, цъыбар-цъыбур
Зжрватыкк зары Хъжлдзжг нж дары.


Ахуыргжнжг: - Мжнж цы фыссы хъжды газеты нж зонынджын уыг, мжргъты царды хжбжрттжй.

Слайд: зонынджын уыг сывжллжттжн кжсы ног хабжрттж.

Разджр нырыккон боныхъжд зонжнтж куы нжма уыди, ужд аджм мжргътж сжхи куыд дардтой, уымж гжсгж зыдтой цавжр уыдзжни бон. Зжгъжм, зжрватыччытж ныллжг куы тжхой, ужд уыдзжни къжвдабон.
Цжй тыххжй фжтжхынц ныллжг? Уымжн жмж, цы къогъты хжрынц, уыдонжн сж базыртж ныуужззау вжййынц, ныуымжл вжййынц, жмж ныллжгджр тжхын байдайынц, зжрватыччытж джр сжхи джлджр уымжн жруадзынц.

Ахуыргжнжг: Базонут-ма, цавжр хъжддаг маргъыл цжудзжн ныхас радзырды. Ныффыста йж Хъжрджынты Симж чиныг Мах стжм жрдзы хъжбултж. радзырд ”Хъждхой нымайын зоны”.Упрощенный вариант.
Иухатт сывжллжттж ацыдысты зокъотжм. Бафжлладысты жмж иу бжласы бын жрбадтысты улжфынмж.Бжласы мжрайы мыдыбындзытж скодтой сж хждзар.Сывжллжтты бафжндыд мыджй ахжрын. Бжласы зжнг бахостой, цжмжй мыдыбындзытж атжхой. Уыцы ржстжг иннж бжласжй джр райхъуыст кжйджр къупп-къупп. сывжллжттж – иу цал хатты бахостой бжлас, уал хатты -иу бахоста чиджр иннж бжлас джр. Уый сжм диссаг фжкаст, жмж райдыдтой хойынтжй хъазын. Стжй федтой, уый сж фжзмыдта.. хъждхой.

Ахуыргжнжг: -Иубон та хъждхой хъжды ссардта рынчын бжлас. Хойын жй райдыдта. Йж къупп-къупп быдымж джр хъуысти. Уыцы афон иу гыццыл цъиу быдыры зжххжй зулчъытж къахта. Базонут-ма йж нывмж гжсгж. Слайд – хжрдмждзог цъиу.

Тынг смжсты хжрдмждзог цъиу хъждхоймж. Се
·хсжн рауади ахжм ныхас.
Хжрдмждзог цъиу жмж хъждхой. Архайджытж: Тебиаты Артур, Хъантемыраты Кристинж.
Хжрдмждзог цъиу: - Жллжх, жллжх, хъждхой,
дж къупп - къуппжй та бжстж куы байдзаг кодтай.Цымж дж хъжды дохтыр цжмжн хонынц?Дж къупп - къуппжй хъустж куы акъуырма вжййынц.

Хъждхой: -Ды та, хжрдмждзог цъиу, хъждмж жввахс куы нж тжхыс, ужд мын мж къупп-къупп кжцжй хъусыс. Ждылы къоппа. Никуы фехъуыстай ахжм жмдзжвгж, скъолайы джр ма йж куы ахуыр кжнынц:

Хъждхой-дохтыр.
Низтж сафы.
Бжластжн кжнын жз хос.
Рынчын бжлас жз ссарын,
Жмж йжм жркжсын хорз.

Хъждхой: - Джужй афтж, дзжгъжлы тухжн кжнын райсомжй-изжрмж. Бжлас куы фжрынчын вжййы, ужд ын йж зулчъытж жз асыгъджг кжнын жмж йж хъжнтж байгас вжййынц. Ды та цы пайда хжссыс жрдзжн?

Хжрдмждзог цъиу: - Ау, уый та куыд загътай, быдырты жмж фжзты бирж зианхжссжг зулчъытж жмж къуыдыркжлмытж ис. Уыдонжй чи фервжзын кжны зжхх? Жз - хжрдмждзог цъиу.


? - Сымахмж та куыд кжсы, чи сж у хуызджр?
-Цжуыл быцжу кодтой цъиутж?
-Цы пайда хжссынц ацы хъжддаг цъиутж жрдзжн?

Ахуыргжнжг: Ацы кусаг цъиутж джр нж заржджы аккаг сты. Жмж сын азаржм, цжмжй кжрждзиимж быцжу мауал кжной.


· Заржг: ”Хъждхой”,

Хъжджй хъуысы тъупп-тъупп-тъупп,
Тулдзы цъар фжхуынчъытж.
Хъждхой уидзы къупп-къупп-къупп
Зжронд тулдзы зулчъытж.

Ахуыргжнжг: Ныртжккж – та ногжй байхъусдзыстжм нж зонынджын уыг нын цы цымыдисаг хабар ракжндзжн.


Митмитгжнаг. Снегирь.

Митмитгжнаг тынг ржсугъд маргъ у. Йж гуыр сырх – сырхид, йж къоппайыл сау худ, йж базыртж жмж йж къждзил жрттиваг сау, йж фжсонтж та жрвхуыз.
Митмитгжнаг цъиутж цжрынц тархъждты, ахстон скжнынц заз бжлжстыл, зжхмж хжстжг, лыстжг къалиутжй, миджгжй та йж жрфжлмжн кжнынц кжрджгжй.
Зымжджы сжхи байсынц дыргъджттжм, аджймагмж хжстжгджр. Ам сын жнцонджр вжййы мыртгж жмж цъуйы гагатж ссарын.
Митмитгжнаг цъиутж сты тынг сабыр. Цы кжной, уый бжстон. Митмитгжнаг тынг жнцон жрцахсжн у. Къалатийы джр тагъд сахуыр вжййы, фжлж йж ржсугъд хуыз аивы саужй.

·Нывмж гжсгж куыст:
?Цавжр афждзы афон жвдыст жрцыд нывы?
Кжй уынжм нывы? Раттжм сын нжмттж.
Цы ми кжнынц?
Цавжр цъиутж жрбатахтысты хжржндонмж? Кжцыты дзы базыдтат, уыдоны нжмттж зжгъут.

Ныр та бакжсжм текст жрдз чи уарзы, ахжм сывжллжтты тыххжй.

§ Текст кжсынжн: Цъиуты хжлжрттж.

1. Ралжууыд уазал зымжг.
2. Сывжллжттж цъиутжн саржзтой хжржнджттж.
3. Цъиутж жртжхынц.
4. Дзулы муртж рауидзынц.
5. Цин кжнынц.
6. Уалдзжджы та уыдон жххуыс кжндзысты: зулчъыты уидздзысты.
7. Ужд бжлжстыл ржсугъд дыргътж жрзайдзжн.
? Цы саржзтой сывжллжттж цъиутжн?
Цы фжхжрынц зымжджы мжргътж?
Ахуыргжнжг: Зонындджын уыг та нын жрцжттж кодта ног хабар. Жмж та йын ныхасы бар раттжм.

Сауцъиу. (Скворец).

Сауцъиутж сж ахстжттжм хжссынц бжмбжджы муртж, бумбулитж, хъжмп, хус кжрджджы хжлттж, хжцъилы гжппжлтж.Уалдзжджы райдиан, зжххкуы фжхус вжййы, ужд сауцъиутж райдайынц зжххы уаллжттж жмж жнджр алыхуызон хилджытж къахын. Бжлжстжн жмж зайжгойтжн зиан чи хжссы, ахжм сасктж сжрдджргъы сауцъиу тынг бирж скуынжг кжны. Ужзмж гжсгж сж куы баржм, ужд йжхи ужзжй мин хатты фылджр!


Хатдзжгтж:

Жрдзы миджг алцыджр у бжлвырд фжткжвжрдмж гжсгж аржзт. Уыцы фжтк куы фехжлы истжй, кжнж искжй аххосжй, ужд зынтж жййафы жрдз жнжхъжнжй джр.
1)Куыд у уж бон баххуыс кжнын жрдзжн?
Зымжджы цъиутжн хжржндонтж саразын.
Уалдзжджы цъиутжн ахстжттж скжнын, базилын бжлжстжм.
Сжрды зилын дыргътжм, халсартжм, бжлжстжм, жрдзы ржсугъддзинждтж хъахъхъжнын. Фжззжджы хистжртжн аххуыс кжнын хъжздыг тыллжг жфснайынмж

Сжрыстыр цжргжс.
Цжргжстж сж ахстжтты нж фжмжлынц. Ахжм хъару мА сжм разыны, жмж фжстаг хатт арвмж стжхынц, хжхты сжрмж. Жвжццжгжн уымжн сжмбжлжн ис мард цжргжстылбжрзонд хжхты.
Дзигойы лжппынтж /Фжрниаты Дз./ Диктанты жмбырдгонд 4-8къл.57ф.
”Йж рждыд сраст кодта”.
1. Инал дуртжй жхста цъиуы, фжлж – иу цъиу атахт.
2. Лжппу тынг смжсты жмж йын ахстонжй йж гыццыл
лжппынты рахаста.
2. Цъиу йж лжппынты ахстоны куы нж федта, ужд
ныцъцъыбар – цъыбур кодта.
3. Уалынмж йж фарсмж абадти иннж цъиу джр.
4. Уый, жвжццжгжн, уыди лжппынтжн сж фыд.
5. Уыдон тарстхуызжй цъиу-цъиугжнгж ахстоны
алыварс ратжх – батжх кодтой, агуырдтой сж
сабиты.
6. Инал сын тынг фжтжригъжд кодта.
7. Лжппынты фжстжмж бахаста ахстонмж.
8. ”Жз никуыуал бахъыгдардзынжн цъиуты ахстон, иннжты джр нж бауадздзынжн” – загъта йжхинымжр Инал.
Сырддонцъиу. Воробей.

Сырддонцъиутжй иутж цжрынц горжты, иннжтж быдырты. Горжтаг сырддонцъиутж сты ждзжсгомджр, хъжргжнаг, сж базыртж сты иухуызон донхуыз.
Быдираг сырддонцъиутж та сты сабырджр, асжй джр къадджр, стжй ржсугъдджр жддаг бакастжй. Горжты цжрын нж уарзынц, уымжн жмж сын уым хжринаг нж фаг кжны.
Сырддонцъиу у тынг гуыбындзжл цъиу. Фжлж аразын жппынджр нж уарзы. Иужй-иу хатт кжйджр ахстон джр бацахсы жмж йж уырдыгжй ратжрын тынг зын вжййы.

Гугукгжнаг. Кукушка.

Гугукгжнаг у тжхгж маргъ. Зымжг куы ралжууы, ужд атжхы хъарм бжстжм: Африкжмж, Индимж, кжнж Китаймж. Гугукгжнаг ржсугъд маргъ у, жрмжст тынг зивжггжнаг, йж ахстонмж нж зилы жмж йын фжкжны хъылмайы тжф. Фжлж йж гыццыл лжппынты тынг бирж уарзы. Къуыртты куы фжбады, ужд йж ахстонмж хжстжг никжй фжуадзы. Йж къуырттжн искжмжй куы фжтжрсы, ужд ыл ауадзы хъылмайы тжф чи кжны ахжм тжнгъжд. Цыфжнды жххормаг тугдзых джр лидзжг фжвжййы.
Хжры бындзытж, къуыдыргжмытж, уаллжттж, хжлуарджытж жмж жнджр лыстжг змжлджыты.

Дзывылдар. Синица.

Дзывылдар тынг ржсугъд маргъ у. Рагуалдзжджы йжхицжн саразы тынг фжлмжн ахстон бумбулитжй жмж систжй. Сжрды фжминас кжны лыстжг хилджытжй, фжлж зымжджы хилджытж миты бын бамбжхсынц, хжринаг ын нал вжййы жмж йжхи хжстжгджр байсы аджмы хждзжрттжм. Бахъжуы сж жххуыс, уымжн жмж дзывылдартж хъарм бжстжм нж атжхынц. Жмж ужд фжхжрынц къжбжры муртж, дзидзайы муртж хоры гагатж. Митмитгжнаг. Снегирь.

Митмитгжнаг тынг ржсугъд маргъ у. Йж гуыр сырх – сырхид, йж къоппайыл сау худ, йж базыртж жмж йж къждзил жрттиваг сау, йж фжсонтж та жрвхуыз.
Митмитгжнаг цъиутж цжрынц тархъждты, ахстон скжнынц заз бжлжстыл, зжхмж хжстжг , лыстжг къалиутжй, миджгжй та йж жрфжлмжн кжнынц кжрджгжй.
Зымжджы сжхи байсынц дыргъджттжм, аджймагмж хжстжгджр. Ам сын жнцонджр вжййы мыртгж жмж цъуйы гагатж ссарын.
Митмитгжнаг цъиутж сты тынг сабыр. Цы кжной, уый бжстон. Митмитгжнаг тынг жнцон жрцахсжн у. Къалатийы джр тагъд сахуыр вжййы, фжлж йж ржсугъд хуыз аивы саужй.

Сауцъиу. (Скворец).

Сауцъиутж сж ахстжттжм хжссынц бжмбжджы муртж, бумбулитж, хъжмп, хус кжрджджы хжлттж, хжцъилы гжппжлтж.Уалдзжджы райдиан, зжххкуы фжхус вжййы, ужд сауцъиутж райдайынц зжххы уаллжттж жмж жнджр алыхуызон хилджытж къахын. Бжлжстжн жмж зайжгойтжн зиан чи хжссы, ахжм сасктж сжрдджргъы сауцъиу тынг бирж скуынжг кжны. Ужзмж гжсгж сж куы баржм, ужд йжхи ужзжй мин хатты фылджр!


13PAGE 15


13PAGE 14715


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий