Сценарий проведения районного круглого стола (2)


Сценарий проведения районного круглого стола,посвященного 151- годовщине со дня окончания Кавказской войны
Звучит песня на стихи М.Бемурзова «Адыгэу нобэ ущытыныр гугъущ»
Ведущий: Фи махуэ фIыуэ,ди хьэщIэ лъапIэхэ,нобэрей зэхуэсым ди гуапэу фыкъыдогъэблагъэ.
Адыгэу нобэ ущытынур гугъущ,Ауэ сыт щыгъуэт щыщытар ар тыншу,Къэвгъуэтыт тхыдэм зэ щищIыж ди гугъу,Ди гъащIэр тхьауэ дэ къэзэуатыншэу.
Гу лIыфтэну дыхуейщ нобэ ди адыгэ лъэпкъыр къэзэуат куэдым хэплъами,
гугъуехь куэд пэщIэкIами,ди адыгэ лъэпкъыр зэрыдунейуэ цIэрыIуэ щыхъуащ и хабзэ дахэмpэ и нэмысымpэкIэ,и пщащэ тхьэIухудхэмрэ и лIыхъужьхэмрэкIэ.
Нобэ нэIуасэ фыхуэтщIыну дыхуейщ ди адыгэ лэпкъыр зэрыгушхуэ, зэрыин, зи лъэпкъым и блэкIар,и къэкIуэнур хуабжьу зигу хыхьэ, адыгэгур зыкIуэцIылъ- Хутэ Михаил.Михаил ипкъ къикIкIэ нобэ ди къуажэм дэтщ адыгэхэр иригушхуэу ди хэгъуэгум псом япэ Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм хуагъэува фэеплъ сын.Михаил псалъэ идот, абы и къежьапIэр тэмэму къыджиIэну.
(Презентацэу къэгъэлъагъуэн сыныр япэ зэманым зэрыщытар, иджы зэрахъуар)
Фэеплъ сыным и къежьапIэр ди къуажэращ, ар хьэкъщ. Ди лъэужь дахэм ирикIуащ адыгэ здэпсэу нэгъуэщI щIыпIэхэри. Нобэ фэдгъэлъагъуну дыхуейщ, апхуэдэ сын здагъэува нэгъуэщI хэщIапIэхэр.
-2010гъэм маим и 21 Адыгей республикэм хыхьэ Пэнэжьыкъуей жылагъуэм дэсхэм япкъ къикIкIэ къыщызэIуахащ «Защитникам Черкессии» фIэщыгъэцIэр зыхуащIа сын.(сыныр гъэлъагъуэн)
-Ди республикэм хыхьэ абазэ жылэ Красный Восток щагъэуващ Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ сын.(сыныр гъэлъагъуэн)
-Къэбэрдей –Бэлъкъэрым и къалэ нэхъыщхъэ Налшык къыщызэIуахащ памятник телъыджэ 2004 гъэм.
-Адыгей республикэр илъэс 20 щрикъум ирихьэлIэу и къалэ Майкоп къыщызэIуахащ адыгэм и зэкъуэтыныгъэм и нагъыщэу памятник «Память и Единение».
-Ди республикэм и унафэщI Рашид Темрезов , маим и 2I м Кавказ зауэр зэриухрэ илъэс I50 щрикъуам псалъэ быдэ итащ ди къалащхьэм-Черкесск, зауае гуащIэм хэкIуэдахэм я фэеплъ сын икIэщIыпIэкIэ щаухуэну.
Ведущий: Адыгэ лъэпкъым и хэкур ихъумэжу илъэс бжыгъэ куэдкIэ урысейм пэщIэта, ауэ нэгъуэщI къэралхэми я сэбэп къыхахыну ещэхэт. Абы щыгъуазэ дыхуищIынущ ди еджапIэм и унафэщI Иуан З. Х.-М.
Ведущий: Си лъэпкъ, лъащIэншэщ уи Iэужьыр,
Гъунапкъэ тхыдэм хуэзмыгъуэт,
«Псэм и пэ напэ»- уэ жыпIэфу,
ХабзэфIым гъащIэхэр щIэптыфу,
Хуэфэщэн щIэблэ къэбгъэхъуфу,
Къуэши ныбжьэгъуи бгъэпэжыфу
Адыгэ лъэпкъыр упсэуащ,
ЛIыщIыгъуэ куэди къэбгъэщIащ.
Ведущий: Ди щIалэхэ, къурш хэкум и лIыхъужьхэ,
Адыгэ лъэпкъ хъарзынэм и сабийхэ,
Зэманым и къарум хуэмыгъэкIуэщI
Фи лIыгъэ къыхуэнар адыгэ лъэпкъым.
Ведущий: Кавказым и бын куэд дунейм цIэрыIуэ щыхъуащ я лIыгъэрэ я акъылрэкIэ. Нобэ зи гугъу тщIынур адыгэ лъэпкъым и бын гъуэзэджэхэращ.
Ведущий:Сыт хуэдэрей цIыхури ирогушхуэ лъэпкъ къызыхэкIам, ауэ а лъэпкъыр адыгэ лъэпкърауэ щыщыткIэ нэхъри уи щхьэр лъагэу боIэт. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ди щIалэ уардэхэм сыт и лъэныкъуэкIи адыгэм я цIэр фIыкIэ ягъэIуащ, дыщэпскIэ тхауэ Урысейим и тхыдэм къыхэнащ.
Ведущий: Кавказ зауэм и ужькIэ адэжь щIыналъэр ирагъэбгынауэ щытащ адыгэ минищэ зыбжанэм-абы псори щыгъуазэщ.Ауэ куэд щыгъуазэкъым,псалъэм папщIэ,Тыркум, нэгъуэщI къэралхэмIэпхъуауэ щыта хьэжрэтхэм культурэм,литературэм,гъуазджэм я лэжьакIуэ,къэрал лIыщхьэ,дзэпщ цIэрыIуэ куэд къазэрыхэкIам.Уи лъэпкъыр псом нэхърэ нэхъ бгъэлъэпIэн хуейщ,а псор хэIущIыIу пщIын,нобэрей щIэблэм и пащхьэ иплъхьэн хуейщ.
Ведущий: МащIэкъым адыгэхэм хьэргъэшыргъэуи, зауэ-банэуи, къэзэуатуи илъэгъуари, игъэвари. Ди тхакIуэхэм, усакIуэхэм ахэм щыгъуазэ дащI,ауэ абы тетхыхьыр ди хэкуэгъу закъуэхэракъым, атIэ хэхэс усакIуэхэм я творчествэм увыпIэ щхьэхуэ щаубыд.
Ведущий: Адыгэ мин бжыгъэ зыхэкIуэда тенджыз ФIыцIэм гущыкI хуащIауэ жаIэркъым хэхэс адыгэ усакIуэхэм. АтIэ абы хэкIуэдахэм я фэ ираплъу, и гъунэгъу защIмэ, я гур зыгуэркIэ псэхуу апхуэдэщ нэхъыбэхэм я усэм къыщаIуатэ гурыгъу-гурыщIэхэр. УсакIуэм гурыIуэгъуэ къытхуещI и лъэпкъым щхьэкIэ зыхищIэхэр зэрыкуур, зэрыабрагъуэр.
Дэтхэнэ усакIуэми темэ гуэр къищтэу и гупсысэхэр образ пыухыкIакIэ къигъэлъэгъуэн папщIэ, Iэмал абы къыхуигъуэту хуожьэ, жиIэну зыхуейхэр тхылъеджэм зыхищIэу зэрыбгъэдилъхьэныр и гъуазэу. Къандур МухьэдиндежкIэ тенджыз ФIыцIэр ажалым и нэщэнэкъым, атIэ и лъэпкъэгъу тхьэмыщкIэу абы хэкIуэдахэм я фэеплъ хьисэпщ:
Тенджызым и Iуфэм сэ куэдрэ сыIуст, -Лъэпкъ тхыдэр зэгуэри си нэгум щIэмыкI:Ди адэжьхэм я хьэдэр бдзэжьейхэм я Iуст,Ди анэжьхэр лъэпкъ гуауэм, гуIэгъуэм хэмыкIт.
Къандур Мухьэдин.
Тенджызыр мэушэ, мэщатэ, мэхъей,
ТолъкъункIэ тенджызыр къохъу куэдрэ къыщилъ...
Ар щхъуэуэ щытами, хъуащ фIыцIэ, нэщхъей,
ФIыцIабзэщ тенджызыр, хэткIуащи хеилъ.
Тенджызым и Iуфэм сэ куэдрэ сыIуст, -
Лъэпкъ тхыдэр зэ закъуи хъуащ нэгум щIэмыкI:
Ди адэжьхэм я хьэдэр бдзэжьейхэм я Iуст,
Ди анэхэр лъэпкъ гуауэм, гуIэгъуэм хэмыкIт.
Ди къуэшхэр, ди шыпхъухэр псы лъащIэм щожей,
Хъуащ ахэр теджызым и тIасэ, и бын,
Тенджызым кIуэдахэр мычэму егъей,
ХуищIауэ пшахъуэщIыр куэд щIауэ джэбын.
Кхъухьыжьыр мыбзэншэ, кхъухьыжьхэм жаIэж:
"Щытепщэт тенджызым гуIэгъуэр, гужьейр,
ЦIыхубзхэм ч гъыбзэм (ар фIыуэ дощIэж)
КъыпфIэщIырт ищтауэ тенджызыр, дунейр..."
Тенджызыр мыушэ, мыщатэ,мыжей,
Мэщыгъуэ тенджызыр - ар лIахэм хуосакъ...
ГуфIэгъуэ щыщIауэ хъуащ си псэр нэщхъей...
Тенджызым и лъащIэм къыщоIур джэ макъ...
Къандур Мухьэдин. Иорданым къыщалъхуауэ Америкэм щыпсэу адыгэ щIалэщ. Илъэс пщыкIущым иту щIэныгъэ нэс зыригъэгъуэтын мурадкIэ США- м Iэпхъуащ икIи ехъулIэныгъэ иIэу щеджащ. Къандур Мухьэдин гулъытэ хэха хуещI кинемотографием. Мухьэдин Голливудым и кинорежисерщ, продюсерщ. ТхакIуэщ, уэрэдусщ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ документальнэ фильм тIощIым щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым деж щытрихауэ щытащ адыгэшым, адыгэ лъэпкъым теухуа фильмхэр. Абы къинэмыщIауэ, хэхэс адыгэхэм папщIэ уэрэдус зэчиифIэм макъамэ куэд къигъэщIащ. Америкэм и тхакIуэхэми, кинемотографистхэми я Союзхэм хэтщ, езым и саугъэт иIэжщ.
Ведущий 2. Къандур Мухьэдин и саугъэтым и гугъу щытщIкIэ сигу къэмыкIыжын слъэкIкъым «Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ усакIуэ» икIи щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Дунейпсо Къандур саугъэтымрэ «ЩIэнгъуазэ» газетымрэ я лауреат Бемырзэ Мухьэдин. I988 гъэм ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэм я Союзпсо Съезду Москва щызэхэтам и лIыкIуэу Мухьэдин щыIащ. Къэрэшей-Шэрджэсым и тхакIуэхэм я Союзым хэтащ.
Ведущий: ХамэщIым ис усакIуэхэм хэкужьым хуаIэ гурыщIэ къабзэр хым хуэдэу куущ, къибгъахъуэкIэ ух имыIэным хуэдэу. ГурыщIэ хуабэкIэ ягъафIэ абыхэм адэжь щIыналъэм и дахагъэр, бгыхэм я уардагъэр, псыежэххэм я даущыр, лъэпкъым къызэпича тхыдэ гъуэгуанэ жыжьэу лIыгъэрэ хахуагъэкIэ гъэнщIар, фIым я нэхъыфIыр зыхуэфащэу къалъытэ хэкужьыр. Хэхэс усакIуэхэм я усэхэм Iуащхьэмахуэ куэдрэ зыхуагъазэу къыхощ.ТIэш Хьэмид и усэ сатырхэм къызэрыхэщымкIэ,лъэпкъ нэгъыщэу Iуащхьэмахуэ и нэбдзыпэ къехыркъым, хэхэс хъуа адыгэхэр егъей:
ТIэш Хьэмид.
Iуащхьэмахуэ.
Iуащхьэмахуэ уэсу телъым
Жэщи махуи нэпсыр щIож,
ЩIым и бынхэр щикъухьащи,
Магъыр,имыщIэу еш.
Адэжь Хэкум нобэ исыр
Ди нэ - ди псэу фыдолъагъу,
Димыягъэу, димылажьэу
ДыфпэIэщIэ - къытхуэвгъэгъу.
Iуащхьэмахуэ дымылъагъуми,
Я нэхъ дахэу щIэтщ ди нэгу,
Хамэ щIыпIэ дыщыпсэуми,
Дырогушхуэ - ар ди хэкущ.
Ди анэ дахэу ди Хэкужь,
Ди нэхъыжьхэр димыIэж,
Хамэ щIыпIэм дыкъыумынэу
Дурибынкъэ - дынэшэж.
Сыт ди лажьэр, ди Хэкужьыр
Дымылъагъуурэ долIэж,
Ди адэ лIами, ди анэр псэукъэ?!
ЦIыкIуи ини дывгъэкIуэж.
ЛIы зыукIым и бэлыхьыр
Илъэс бжыгъэкIэ еух.
Мыухыжу ттелъ бэлыхьым
Дигу хегъэщIыр, лъэр тфIыщIех.
Лыуэ ттелъыр дыдымейми,
Къупщхьэу диIэр Хэкум ейщ...
Дынэшэж уи деж нэхъ псынщIэу,
Адэжь лъахэу Къэбэрдей!
Ведущий: Пэжщ, зи хэку имысыж усакIуэхэр нэхъыбэу зытетхыхьыр я лъахэрщ, ауэ ахэм IэщIыб ящIкъым адрей темэхэри. Абыхэм я творчествэм гъунэжу щыболъагъу бзэм, анэм, адыгэ пщащэм теухуа усэхэр. Къат Фейсал и усэ "Адыгэ пщащэ" жыхуиIэм адыгэ пщащэм и образыр зэмылIэужьыгъуэу ди пащхьэм кърелъхьэ. Ар зэ къэрабэ гъуэжьщ, зэми тхьэрыкъуэ пщэхущ:
Къат Фейсал.
Адыгэ пщащэ.
Си адыгэ пщащэ, си къэрабэ гъуэжь!
Мазэу сыщытамэ, жщ къэс сыпхуэзэнт,
Уи нитI нагъуэр вагъуэу сэ къыпхуэзгъэблэнт,
Си адыгэ пщащэ, си тхьэрыкъуэ пщэху!
Дамэ стетыгъамэ, уафэм сынихьэнт,
Укъесхьэжьэжынти, щIым ущызгъэфIэнт.
Си адыгэ пщащэ! Налмэс щыгъэ ткIуэпс
Сыхъурэ уэлбанэшхуэу сыкъешхамэ сэ,
Гуауэ щIэтыр уи нэм щIэстхьэщIыкIыжынт.
Си адыгэ пщащэ, зеич лантIэу къэш!
Жьыбгъэу сыщытамэ, зыносшыхьэкIынт,
IэплIэ ныпхуэсщIынти, сынодэхэщIэнт.
Си адыгэ пщащэ, уэзджынэ зу макъ!
ЗишэщIамэ си гум шыкIэ налъэу зэм,
Ныхихьэнт уэрэду уи дахагъэр бэм,
Си адыгэ пщащэ, си гугъапIэ жыжьэ!
Нытехьащи хышхуэм мы сигу кхъуафэжьейр,
Iэдииху и Iэблэу гъуазэ хуэхъу къудей.
Си адыгэ пщащэ, си пщIыхь дахэкIей.
Ведущий: Адыгэ пщащэм и гугъу къыщыхъеякIэ дытемыпсэлъыхьын
тху зэфIэкIкъым ди лъэпкъэгъу адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэхэм.
Адыгэ Жаннэ д, Арк
Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан ( 06.02.I898-2I.05.I985)
Урысей къэралым и генерал Хьэгъундокъуэ Едыдж (Николай Константинович) ипхъу Елмэсхъан: православнэ динымкIэ - Галя, католическэмкIэ - Ирен, дуней псом къыщацIыху, Франдж къэралым и лIыхъужь адыгэ бзылъхугъэщ.
Елмэсхъан Урысейм и къалащхьэ Бытырбыху I898 гъэм къыщалъхуащ. Едыджрэ и щхьэгъусэ Елизаветэрэ быний - пщащитхурэ щIалищрэ зэдапIащ. Ахэр: Нинэ, Галя, Артемие, Александрэ, Тамарэ, Константин (Едыдж), Жорж (Адэмей), Исмэхьил сымэщ.
Хьэгъундокъуэм и бынхэм я Хэкур фIыуэ ялъагъуу, сыт хуэдэ гугъуехь къатемыгуплIами, Урысей къэралым гукIи псэкIи хуэщыпкъэу игъэсэн хузэфIэкIащ. Ауэ и хъыджэбз Елмэсхъан езы Едыдж хуэдэу акъыл жан, псэхугъуэншэу щыпкъагъэм, пэжыгъэм щIэбэн цIыху хъуащ.
Елмэсхъан нагъыщэу къыхуагъэфэщам и бжыгъэр гъунэжщ. Апхуэдэщ: «Командир в Национальном ордене Легиона Чести»,
«Старший офицер в Национальном ордене Достоинства»,
«Крест войны I939-I945 гг.»,
«Три Похвалы в приказе корпуса Армии»,
«Медаль в память Тунисской компании I943-I945 гг.»,
«Медаль в память об Итальянской компании I943-I945 гг.»,
«Алая медаль Чести Священной Военной службы»,
«Медаль Эпидемий»,
«Алая медаль города Парижа»...
Мыбыхэм къинэмыщIауэ, Елмэсхъан нэгъуэщI къэрал куэдым я орденхэр, медалхэр къыхуагъэфэщащ.
И лъэпкъым хуэфащэу псэуащ Елмэсхъан. Абы и IуэхущIафэми и
дуней тетыкIэми уримыгушхуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Хьэгъундокъуэм
и цIэр Франджым и тхыдэм дыщэпскIэ итхащ.
I985 гъэм и ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ гуащэ лIыхъужьыр. Ар щIалъхьэжащ Франджым и маршалым хуэдэу, и бэныр топ лафетым тету, Сент-Женевьев де Буа кхъэм, и щIалэ Николай бгъуралъхьэжащ.
Ведущий: Шэмырзэ Моникэ – Черинэ Людмилэ
(I0.I0.I924 – 2I.03. 2004)
Дунейм къэрал тету къыщIэкIынкъым франджы балетыр фIыуэ щамылъагъу‚ щамыцIыху. Ар икIи гъэщIэгъуэнкъым, абы и хабзэдахэхэм лIэщIыгъуэкIэрэ заужьащ, лъэпкъ теплъэр яфIэмыкIуэдауэ,нэхъри къулей хъуауэ нобэм къэсащ. Париж, Марсель, Ницце сымэ я сценэхэм къагъэщIащ балетым и тхыдэм и напэкIуэцI нэхъыфIхэр, зи зэфIэкIымкIэ цIэрыIуэ хъуа къэфакIуэхэр...
Дэ зи гугъу тщIынур дуней псом щыцIэрыIуэ къэфакIуэ Шэмырзэ
Людмилэщ - «Гранд Опера» лъэпкъ театрым и примэ-балеринэрщ.
«Людмилэ и зекIуэкIэр щыплъагъукIэ, занщIэу уи нэгум къыщIохьэ
Кавказым щыпсэу адыгэ цIыхубзхэр - дунейм къыщигъэщIа бзылъхугъэхэм я нэхъ тхьэIухуду жыхуаIэхэр, - итхащ япэм балеринэу щыта,франджы искусствовед Лидовэ Иринэ, - бланэ шыр лъакъуэхэр зэкIужщ
Зыми емыщхьу абы далъагъуу щыта гуакIуагъэр, дауи, «ищхъэрэжь»
къызэрыщIихуам и сэбэпщ (Людмила и адэ Шэмырзэ Ауэныр адыгэщ).«Пари Мач» журналым и корреспондентым абы къыIиха интервьюмезы Черинэ щыжиIэрт адыгэм къызэрыхэкIар. И анэр франджы бзылъхугъэт.
Шэмырзэ Людмилэ къызыхэхъукIа унагъуэм зэи зыщигъэгъупщэртэ-къым и адэжь хэкур, къафэм и хэкур - Кавказыр.
Людмилэ и ехъулIэныгъэ псори дэ къытхуебжэкIынкъым нобэ,ауэ мыхэм я цIэр итIуэнщ:
«Гранд Опера» театрым щагъэув балетыщIэм - «Ромеорэ Джульеттэрэ» жыхуиIэм - Джульеттэ и ролыр егъэзашIэ.КъэфакIуэ хъыджэбзым и щIыхьыр абы къеIэт.
Наполеон теухуауэ ягъэува «ЛIыхъужьым и фэеплъым» Людмилэ що-
джэгу Бонапарту, Одран Эдмонд(Людмилэ и щхьэгъусэращ) абы щегъэзащIэ пащтыхь бгъэм и ролыр.
Балетым пэмышIу киноми ехъулIэныгъэхэр щиIэщ. Абыхэм ящыщщ «Вакъэ плъыжьхэр›‚ «Гофман н таурыхъхэр», «О, Розалие», «ЩIэщыгъуэ мазэр», нэгьуэшIхэри. «Гофхан и таурыхъхэм»щигъэзэщIа ролым папщIэ Черинэ «Оскар» саугьэтыр къыхуагъэфащэ.
ГъащIэ телъыджэ къипсэуащ къэбэрдей лIакъуэлIэшымрэ франджы бзылъхугъэмрэ япхъу гъэфIэн Шэмырзэ Моникэ,Черинэ ЛюдмилэкIэ зэджэжым.
Ведущий: Франджы литературэм и классик
Шарлоттэ ХьэIишэт – Аиссе(I693−I733)
Франджым щыщ дипломат граф де Ферриоль Шарль пхъу ищIауэщыта адыгэ цIыхубз ХьэIишэт (Аиссе) а къэралым и литературэм иклассик хъуауэ щытащ. Илъэс щитIрэ хыщIым щIигъуауэ тхакIуэу, критикыу, литературоведу абы и гуащIэм тетхыхьыр мащIэкъым. АдыгэцIыхубз телъыджэм хуагъэпсащ романхэр, повестхэр, пьесэхэр, хъыбархэр.
Франджым и тхакIуэ, критик нэхъ цIэрыIуэхэм яхэту къыщIэкIын-къым адыгэ цIыхубзым темытхыхьа. Абыхэм ящыщщ Ж. Руа. «Аиссе,е Адыгэ бзылъхугъэ ныбжьыщIэ» - арат абы и повестым фIищар. «Одеон»театрым и джэгуакIуэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Бернар Сарэ (I844-I923)«Мадемуазель Аиссе» спектаклым адыгэ цIыхубзым и ролыр щигъэзэщIат. Ар щагъэувар I872 гъэрщ.
Апхуэдэу адыгэ цIыхубзым тетхыхьахэр куэд мэхъу. Абыхэм ящыщщСуре Жюль, Анрио Эмиль, Моруа Андре. Ахэр псори франджыхэщ,инджылыз тхакIуэ Эдмон Пилони и тхыгъэхэр Аиссе хуигъэпсащ.
Аиссе и Iуэхухэр щызэрихьар нэгъуэщI къэралми, щыпсэуа зэманыржыжьэми, ноби дрогушхуэ апхуэдэ цIыхубз телъыджэ къызэрытхэхъукIам,и цIэр фIыкIэ дуней псом зэрыщигъэIуам. Ари дыдейщ, лъэпкъ набдзэщ,Франджым къыщыхъуами щыпсэуами къэзылъхуар адыгэ анэщ.
Ведущий:Дэ иджыпсту и гугъу тщIащ хамэ къэралхэм къыщыхута адыгэ лъэпкъым къыхэкIа цIыху цIэрыIуэхэм.Дэнэ щымыIэми зы лъэпкъым щыщыр адреим къызэрищхьэщыкIыр бзэращ. Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщщ. Ди анэдэлъхубзэр фIыуэ тлъагъун хуейщ,пщIэшхуэ хуэтщIын хуейщ, ди щIэблэм яIурылъу лIэщIыгъуэ куэдкIэ дяпэкIэ псэун папщIэ. Ди адыгэбзэм и пщIэр Iэтауэ тIыгъмэ, ди адыгэ лъэпкъми пщIэрэ щхьэрэ иIэнущ. Аращ и гупсысэ нэхъыщхьэри ди лъэпкъэгъу Къущхьэ Нэдим и усэми.
Къущхьэ Нэдим
Ди бзэр дэ ди псэщ
Лъэпкъым и щlалэу зи бзэр кlуэда,
Щхьэ мыгъуэу пщlэншэу укъагъэна?
Щхьэ уянэ-уядэу уэ узыпlам
Уи адыгэбзэр къыпlурамылъхьа?
Щхьэ уи лъэпкъ дыщэм и бзэр пlурачу
Нэмыщl бзэ хьэхум укъыхуэна?
Iэджэ щхьэ нэщlхэм нобэ къыджаlэр:
Сыт адыгэбзэ зи гугъу къытхуэфщlыр?
Ди щlакхъуэр зейхэщ нобэ дэ ди бзэр,
Сыткlэ ди щхьэпэ анэдэлъхубзэр?"
Ар щызэхэсхым си гур къекlуащ,
Бзэр умыщlэжмэ хамэ ухъуащ.
Щlыхь яхузощlыр дэ дянэ-дядэм,
Ди адыгэбзэр къытlурызылъхьахэм,
Адыгэ напэу дахэу ди шыпхъухэ,
Фыпсэу ди нэхухэу Сэтэней бынхэ.
Ди цlыкlухэм я бзэр къызэтевгъанэ,
Вагъуэплъхэр бзагуэу къытхуэвмыгъанэ,
Анэдэлъхубзэр ящымыгъупщэм,
Къытхуэфхъумащи быныфl тхуэхъуащ.
Сабийхэу зи бзэр зыlулъ ди нэхухэр
Ди жэнэт бзущи, lэджэ я уасэщ.
Ди бзэр дэ дипсэщ, ар зыфlэкlуэдхэр
Мы хамэ щlыпlэм лlапlэ щихуащ.
Ведущий: Ди зэIущIэр духыну дыхуейщ "Зэ уадыгэну сыт и уасэ!" жыхуиIэ уэрэдымк1э.
"Зэ уадыгэну сыт и уасэ!" Уи адэжьхэм я бзэм урипсалъэу,
Я хъыбарыжь Iущхэр уи пшыналъэу,
Хъуэхъум я нэхъыфIыр зэхыуагъэхыу,
Ху махъсымэ фалъэр зэIэпыпхыу –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Уи къурш лъапэ псынэпс къыщыкъуалъэр
Уи бын и быныжхэм къыщIагъалъэу,
Уи Iэщ хъушэм хъупIэхэр яуфэбгъуу,
Мо Iуащхьэмахуэшхуи къыбдалъагъуу –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Уи нэмыс, фащэ уи, уи джэгукIэм
Уи щIэблэщIэ уардэр щыгуфIыкIыу,
Узэпсалъэр,
УщIэпсалъэр пщIэжу,
Уи лъэпкъ напэр лIыгъэкIэ бгъэпэжу –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Уи шы лъэпкъыфI пцIащхъуэу щIэлъэтыкIым
Укъэшэсрэ лIыуэ бгъэшу батэр,
УщIэукIэтэжыни къыпхуимыхуэу,
Уэ уи щIакIуэ кIапэр жьым зэрихуэу –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Хьэм уигу щIэгъуу – зэхэпхамэ пщIэууэ,
УзэрылIэжынур зэгуэр пщIэуэ,
Дунеишхуэм уэ щыпщIэн щыпщIауэ,
ЛIым и хьэлкIэ гъащIэ къэбгъэщIауэ –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Псалъэжьхэр.
Хэти езым и Хэкур фIыуэ елъагъуж.Хэкум игъэгушхуэр хахуэ мэхъу.
Хэкум емыкIу къылъысмэ, псэемыблэжу къыщыж.Хэку зимыIэм псори щIыIэ къыщохъу.Хэкужьыхьэ лъэщщ.Хамэ Хэку сыщытхъэ нэхърэ си Хэкужь сыщылIэ.Хэкум емыкIу къылъысмэ, ущымысу тэдж.Хэкур анэм хуэдэщ.

Моник Чемерзина (I0 октября I924 — 2I марта 2004) — французская балерина, актриса театра и кино черкесского происхождения, использовавшая сценическое имя Людмила Черина

Инал кабард.-черк. Инал  — князь, легендарный родоначальник кабардинских, бесленеевских, темиргоевских, хатукаевских и части хегакских княжеских родов. Верховный князь Кабарды середины XVI века Темрюк (Кемиргоко) Идаров считался правнуком князя Инала.
Существующие данные свидетельствуют о том, что он жил в середине XV века.
Царица Мари́я Темрюко́вна (I545/I546—I569) — до крещения княжна Кученей (Гошаней, идар Гуэщэней, Гуащэнэ), (крещена 20 июля I56I), — вторая жена Ивана Грозного, дочь кабардинского князяТемрюка


Шарло́тта Аиссе́ (фр. Charlotte Aïssé; ок. I693, Черкесия —
 I3 марта I733, Париж) — французская писательница черкесского происхождения, известная прежде всего своей перепиской, изданной под заглавием «Письма к госпоже Каландрини»


Хайреддин-паша или Тунуслу Хайреддин-паша  (I8I9—I890) — османский государственный деятель, великий визирь османского Туниса (I856), автор тунисской конституции (I86I), великий визирь Османской империи (I879).Мамлюк абхазского происхождения.

Эльмесхан Эдыговна Хагундокова (кабард.-черк. Эльмесхъан Хьэгъундокъуэ; I898—I985), известная так же под именами Гали Баженова, графиня Ирен (Лейла) Де-Люар — знаменитаячеркешенка, заслуженный легионер I-го класса, командор, бригадный генерал, великий офицер национального ордена Французской Республики «За заслуги». Лауреат правительственных наград: Крест войны I939-45, Крест великого мужества, Золотой крест Польской армии, Алая медаль Парижа, медали за Тунисскую и Итальянскую кампании.

Мухадин Кандур - кинорежиссер, сценарист, композитор, продюсер, народный писатель КБР.Мухадин Иззат Кандур родился в Аммане, в семье Иззата Хасана Кандура и Закии Шид. Его родители – потомки адыгских махаджиров, эмигрировавших в конце XIX столетия из Северного Кавказа, навсегда оставив родное село Хапцей в Малой Кабарде. 

Князь Фёдор Николаевич (Тембот Жанхотович) Бекович-Черкасский (I870, Бековичево — I953, Париж) — русский икабардинский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и Белого движения.

Исмаил Хакки Беркок (Жерештиев) (I890-I954) — турецкий генерал, публицист, активный член организаций кавказской диаспоры, депутат парламента Турецкой республики.
Отец Исмаила Али Беркок был мухаджиром из Северного Кавказа и происходил из рода Джерештиевых (Жерештиевых).

Ахмет Мидхат (Хагур) (AhmetMidhat) (I844, г. Стамбул — 30.I2.I9I3, г. Стамбул) — турецкий писатель и просветитель черкесского (шапсугского) происхождения. Один из основоположников новотурецкой литературы. 
Орден Почётного легиона
I степени

II степени

III степени

За жизнь, прожитую для людей и во имя людей, ее называют Великой мадам Франции. «Нам, французам, не так часто выпадает возможность приукрасить свою историю, придать ей женственности. Благодаря Эльмесхан Хагундоковой это удалось, - говорит Гимет де Сэринье.  ^ Гали де Люар - под этим именем Эльмесхан стала известна во Франции. 
Медаль "В память войны 1940-1943гг". Италия

Почётная медаль Эпидемий. Медаль Военного министра

Черина «Гранд Опера» в Париже
Парижский театр Одеон 


Приложенные файлы


Добавить комментарий