Сценарий проведения кожуунной конференции среди работников культуры Монгун-Тайгинского кожууна «Тыванын уран чуулу: Монгун-Тайга кожууннун культура, уран чуул сайзыралы база культура ажылдакчылары. Эрткен, амгы болгаш келир уе»


Сценарий проведения кожуунной конференции среди работников культуры Монгун-Тайгинского кожууна
«Тыванын уран чуулу: Монгун-Тайга кожууннун культура, уран чуул сайзыралы база культура ажылдакчылары.
Эрткен, амгы болгаш келир уе»
Чарлакчы 1. Эки хуннун мендизи-биле хундулуг конференциянын киржикчилери!
Чарлакчы 2. Эртенгинин мендизи-биле хундулуг конференциянын аалчылары!
(Гимн РФ и гимн РТ)
Чарлакчы 2. Тыва Республиканын Чазаанын Чарлыы-биле 2017 чыл – Аныяктарнын бот идепкей чылынга уткуштур кожууннун культура албан черлеринин ажылдакчыларынын аразынга «Тыванын уран чуулу: Монгун-Тайга кожууннун культура, уран чуул сайзыралы база культура ажылдакчылары. Эрткен, амгы болгаш келир уе» деп конференцияны ажыдары-биле состу Мугур-Аксы уругларнын уран чуул школазынын Методиктиг Совединин удуртукчузу Дирти Алдын-Бек Ивановичиге сос.
(Дирти Алдын-Бек Ивановичиге сос)
Чарлакчы 2. Ам дараазында Монгун-Тайга кожууннун культура килдизинин начальниги, Тыва Республиканын культуразынын алдарлыг ажылдакчызы Ульяна Даржааевна Хертекке состу берип тур бис.
(Ульяна Даржааевна Хертекке сос)
Чарлакчы 1. Ам дараазында Монгун-Тайга кожууннун баштыны, Монгун-Тайга кожууннун Толээлекчилеринин Хуралынын даргазы Мерген Эрес-оолович Кужугетке сос алыры-биле чалап тур бис.
(Мерген Эрес-оолович Кужугетке сос)
Чарлакчы 1. Сос алыры-биле Монгун-Тайга кожууннун
Саида Дугаржаповна Салчакты чалап тур бис.
(Саида Дугаржаповна Салчакка сос)
Чарлакчы 1. Четтирдивис! Ынчангаш конференциянын докладтарын номчуп эгелээри-биле «Хогжумчулер» деп эгеден эгелээлинер!
Саая Орлан-оол Кара-ооловичМонгун-Тайга кожуунга урер хогжумнун ундезилетингени болгаш сайзыралы Мугур-Аксы ДШИ
Хертек Чинчи Хойтпак-ооловна Чоргааралым, могейикчим – Хертек Айланмаа Алексееевна Мугур-Аксы ДШИ
Чалама Чойганмаа АйыровнаЖизнь и творчество Очур Чимис СалчаковныМугур-Аксы ДШИ
Чарлакчы 1. Четтирдивис! Ам дараазында «Чогаалчылар, шулукчулеривисти» сонуургарынче Силерни кыйгырып тур бис, Хундулуг киржикчилер!
Саая Марта Сарыг-ооловнаТворчество местного стихотворца Успун Кара-оол ИргитовичаКызыл-Хая ДШИ
Саая Алдынай Бады-Байыровна«Шулуктерин эверевес…» чогаалчы, шулукчу, башкы Саая Майнак ОнановичЦРДБ им О.Чанчы-ХооХертек Чаяна Эрес-Маадыровна«Тайга чернин ыраажызы – Салчак М.Б.» ЦБС им. С.СамбууЧарлакчы 2. Дыка-ла солун-дур, магаданчыг-дыр. Ам дараазында «Тоолчуларывысты» сонуургап корээлинер.
Хертек Снежана АясовнаСказители Монгун-Тайгинского кожуунаКызыл-Хая ДШИ
Иргит Аяна СедеевнаГениальный сказочник – Ооржак Чанчы-ХооЦРДБ им О.Чанчы-ХооЧарлакчы 1. Четтирдивис! Ам дараазында «ниити ыры болгаш бот-тывынгыр ыраажылар» эгени дыннаалынар!
Хертек Анай-Хаак Семис-ооловнаМонгун-Тайга кожуунда ниити ыры сайзыралыМугур-Аксы ДШИ
Иргит Арина Дадар-ооловнаУльяна Мамбыштайовна Иргит своим профессионализмом радовала немало человеческих душ МБУ СДК с.Кызыл-Хая
(Разминка)
Чарлакчы 1. Четтирдивис! Ам дараазында Чурукчулар» кымнар белеткеп алган эвес дыннаалынар!
Иргит Шолбан Олегович Жизнь и творчество живописца Саая Сарыг-оол Шожут-ооловичаМБОУ СОШ №2 с.Мугур-АксыСамбуу Май-оол СентябрьовичМугур-Аксы ДШИ
Чарлакчы 2. «Монгун-Тайга чонунун сагып чоруур сагылгалары» кандыг эвес кууседикчилерин корээлинер.
Саая Марта Сарыг-ооловнаТрадиционные обычаи и обряды Монгун-Тайгинского кожуунаКызыл-Хая ДШИ
Хертек Ангыр-оол Кан-ооловичЭртине чаяанныг эргим ынак ада-иемМугур-Аксы ДШИ
(Обеденный перерыв)
Чарлакчы 2. Дыка-ла солун-дур, чоргааранчыг-дыр. Ам дараазында «Композиторлар».
Аялга-даа чогааткылаар,
Аян ыр-даа бадыргылаар,
Хогжум ойнаар, хойну куткуур,
Хоглуг кижи-композитор.
Кужугет Байлак Николаевна Жизнь и творчество Салчак Калбак-оол СотпаевичаМугур-Аксы ДШИ
Хертек Орланмаа Александровна Музыканты Монгун-Тайгинского кожууна – Иргит Олег ХолзээновичКызыл-Хая ДШИ
Чарлакчы 1. Четтирдивис! Ам дараазында Тыва чоннун эртинези «Хоомей сыгыт кууседикчилерин» кымнар белеткеп алган эвес дыннаалынар!
Уран чуулге, сыгыт-хоомей, каргыраагаУругларны ооредип айтып сургаарУран чараш талантынар кожуун санайУжугуп тур, эр-хей силер хоомейжилерХертек Саяна СотовнаТворчество Севек Алдын-оола ДакашовичаКызыл-Хая ДШИ
Чамбал Дугул-оол ХертековичМонгун-Тайга кожууннун хоомейжилери Мугур-Аксы ДШИ
Хертек Алла Александровна Жизнь и творчество Хертек Ангыр-оола Кан-ооловичаМугур-Аксы ДШИ
Иргит Менди СуваковнаЧамбал Дугул-оол ХертековичКОМЦ
Монгуш Урса Базыр-ооловнаКызыл-Хая ДШИ
Чарлакчы 2. Дыка-ла солун-дур, чоргааранчыг-дыр. Ам дараазында «Танцы-Сам» кууседикчилерин корээлинер.
Дазыр шолге маннаан аъттынДаваннары дадыр, дадырТанцылап ойнай бээргеТаан чараш самчыларныИргит Чимис Силим-ооловнаМугур-Аксы ДШИ
(Разминка)
Чарлакчы 1. Конференциявысты уламчылаары-биле культурага ур чылдарда ажылдап чораан «культура ажылдакчылары база хоочуннарывыстын» допчу-намдарларын дыннаалынар.
Хойге чонга бараан болуп,
Хогжум шиини, ойнап чоруур-
Хонну калбас, хоглеп чоруурКлубувустун ишчилери.
Сарыглар Кара-Кат Александровна Творческие достижения Раисы Кызыл-ооловны Саая – ветерана СДК с.Кызыл-Хая МБУ СДК с.Кызыл-Хая
Салчак Хеймер-оол ДастаковичТворчество Кечил Федор МБУ СДК им.Ч.Артай-оолаОлчей Шончалай КомаадыровнаКультуранын хоочуну – Саая Эрес-оол Бады-ОчуровичЦРДБ им О.Чанчы-ХооЧарлакчы 2. «Бот-тывынгыр болгаш профессионал коллективтер» кандыг эвес кууседикчилерин корээлинер.
Донгак Чойганмаа Сарыг-ооловнаМугур-Аксы ДШИ
Саая Саглай ОмаковнаМБУ ДО СДК им.Ч.Артай-оолаЧарлакчы 1. Конференциявысты уламчылаары-биле «культура албан черлеринин тоогузу» деп эгени корээлинер.
Самбуу Милана Андреевна История создания ДШИ с.Кызыл-Хая Кызыл-Хая ДШИ
Очур Чимис СалчаковнаИстория создания ДШИ с.Мугур-АксыМугур-Аксы ДШИ
Чарлакчы 2. Тывада «Аныяктарнын бот-идепкей чылынга» уткуштур толевилелдер «Эрткен, амгы болгаш келир уе»
Монгуш Урса Базыр-ооловнаТолевилелКызыл-Хая ДШИ
Дирти Алдын-Бек Иванович Толевилел«Мое село в прошлом, настоящем и в будущем» Мугур-Аксы ДШИ
Чарлакчы 2. Хундулуг киржикчилер, чалаттырган аалчылар! Моон-биле конференциявыстын докладтары доозулган. Ам бо хунгу программа аайы-биле Силер бугудени Кофе-брейкче чалап тур бис!
(Кофе-брейк)
Церемония вручения сертификатов
Чарлакчы 1. Хундулуг конференициянын киржикчилери!
Чарлакчы 2. Хундулуг конференициянын чалаттырган аалчылары!
Чарлакчы 1. Бо хун II дугаар эртип турар Монгун-Тайга кожууннун культура албан черлеринин ажылдакчыларынын конференциязы моон-биле адакталып турар.
Чарлакчы 2. Ынчангаш сос алыры-биле Кожууннун организас-методиктиг товунун методизи Донгак Раиса Тырыкыевнаны чалап тур бис.
(Донгак Раиса Тырыкыевнага сос)
Чарлакчы 1. Конференциянын туннел созун чугаалаар-биле Мугур-Аксы уругларнын уран чуул школазынын директору Доржу Олча Октябрьовнага сос.
(Доржу Олча Октябрьовнага сос)
Чарлакчы 1. Торел билбес - турээр.
Тоогу билбес – тоорээр!
Чарлакчы 2. Эки кылган ажыл, элеп читпес алдар!
Чарлакчы 1, Чарлакчы 2. (денге) Ужурашкыже менди чаагай!

Приложенные файлы


Добавить комментарий