«Сценарий праздника «Карга туй»

PарCа Туй
(Pош тауыштары ишетел‰,к™й уйнай,уQыусылар т_S‰р‰к таQмаQтарын йырлап с‰хн‰г‰ сыCалар.)
МалайIар, QыIIар: PарCа бутQаkы, QарCа бутQаkынан QалмаCыI. Pарр. Pарр. Pарр.
МалайIар (салCыйIарын QаQQылап).
Pарр. Pарр. Pарр.
PарCатуйCа барр,барр,барр.
PарCатуйCа бармаCандыS
К_Sеле булыр тарр, тарр.
PарCатуйCа барр, барр.
1-се бала. j™лг™ йыям, к_регеI,
jеI I‰ б_л‰к бирегеI.
Аллы-г™лл™ k™лг™ таCып,
PарCатуйCа килегеI.
€бей. Изге х‰б‰регеI ™с™н ауыIыCыICа бал яCам. (МалайIарCа бал Qаптыра.)
МалайIар. Р‰хм‰т,‰бей, р‰х‰т й‰ш‰.
€бей. Х‰й‰рле х‰б‰реге ™с™н ауыIыCыICа kары май. (МалайIарCа май Qаптыра.)
1-се еSг‰. jап, kап, балын Qап, бал артынан майын Qап, бал артынан Qорот Qап.
2-се еSг‰. Май kуSынан Qорот Qап, Qорот Qап та тороп сап.
3-се еSг‰. ТуQта, еSг‰, тороп тор, еб‰рм‰йс‰ тотоп тор, PымыI kалып бир‰йем, эсереп еб‰р‰йем
(PымыI эсер‰.)
МалайIар. Эх, QымыIы, QымыIы, х‰Iер инде Qан QыIIы, х‰Iер була сабырCа, туйлыQ бутQа табырCа.
Балалар. Pарр, Pарр, Pарр.
PарCатуйCа барр, барр, барр.
€бей. Бына, kау булCас, QарCалар Qайтып, Qар б™т™п, Qар ерг‰ ба[ыр к™н тыуIы.
Pатын-QыIIар. Шулай, шулай.
2-се ‰бей. Инде яуIа булмай, имен-аман C_мео итерг‰ яIkын.
3-се ‰бей. Бала-саCаныS к™с™н к_ре_ б‰хетен‰ иреш‰йек.
Б™т‰kе берг‰. Шулай, Шулай.
Pатын-QыIIар аCас ботаQтарына та[малар, т‰Sк‰л‰р таCалар.
1-се Qатын. Сылтырашып торkондар.
2-се Qатын. Елберл‰шеп торkондар.
3-се Qатын. БеIIе и[л‰п торkондар.
4-се Qатын. Pотто kаQлап торkондар.
5-се Qатын. Ыры[ тел‰п торkондар.
6-сы Qатын. Яман к_II‰н kаQлаkындар.
7-се Qатын. ТатулыQты маQтаkындар.
8-се Qатын. B‰Iеллекте яQлаkындар.
9-сы Qатын. Именлек тел‰kенд‰р.
Алып барыусы. €йI‰геI, бутQа бешк‰нсе, т‰нде яIып, Qанды QыIIырып ала торайыQ.
Б™т‰kе берг‰. €йI‰геI, ‰йI‰геI.
Алып барыусы бейей башлай.
PыIIар таQмаQ ‰йтеп Qул сабалар.
ТаянабыI б™й™рг‰,
ТотонабыI бейерг‰,
Тыпыр-тыпыр тыпырIатып
€йл‰н‰беI беI берг‰.
2-се бала. Егетт‰р кил‰, егетт‰р кил‰.
PыIIар. Уй, кгетт‰р кил‰.
(МалайIар М.К‰рим k_II‰ре, Т.К‰римов музыкаkы – “АQтаныш” йырын йырлап сыCалар. Бейе_ле уйындар башлана.)
3-с™ бала. “АQ тир‰к – к_к тир‰к” те уйнап алайыQ ‰ле.
1-се т™рк™м. АQ тир‰к – к_к тир‰к, беII‰н kеIг‰ кем к‰р‰к?
2-се т™рк™м. БеIг‰ Г™лшат к‰р‰к.
БашQорт бейе_е.
€бейI‰р. БутQа бешк‰ндер инде.
Й‰шт‰р. Т‰мле мик‰н бутQаkы,
АуыI ит‰йек ‰ле.
Матур яIIы Pаршылап,
Байрам ит‰йек ‰ле.
Балалар. jалQын аCай, кит-кит,
Pояш апай, сыQ-сыQ.
j™тл™ jыйыр яланда, яланда,
Майлы бутQа QаIанда, QаIанда,
Т‰т‰й QалаQ баIарIа, баIарIа.
Pояш апай сыQ-сыQ.
PарCа бутQа йыры
(БутQа ашайIар. jиб‰л‰р)
Б™т‰kе берг‰. МалайIар, QыIIар,кемд‰ бутQа бар? PарCаларCа PалдырайыQ. ЯмCырIы ваQытында яуIырайыQ. Илг‰ именлек, беIг‰ туQлыQ, kаулыQ тел‰kенд‰р.
Алып барыусы. БутQа QарCа аIыCы,
БутQа QарCа аIыCы.
Шул БутQаны хурлаkаS,
БашыSа т™ш™р яIыCы.
Ал ризыQты, ал,
Аша, QарCам, аша.
Б™т‰kе берг‰. Бер б™рт™кк‰ – ун б™рт™к,
Ун б™рт™кк‰ - меS б™рт™к
Ал рризыQты, ал
Аш, QарCам ,аша.
Бер тамсыCа - ун тамсы
Ун тамсыCа – меS тамсы
Ал, ризыQты, ал,
Аша ,QарCам ,аша.
Йыр
А.Б. БейегеI ‰ле, малайIар,
БейегеI ‰ле, QыIIар.
^IебеIс‰, саф башQортса
ЙырлайыQ ‰ле йырIар.
Бейе_.
Йыр “ш‰л б‰йлй‰нем”
УйнайIар.
А.Б. К™йм‰л‰ре j‰Sглс‰к,
Арбалары QалтырсаQ.
PарCа туйы булды тамам,
Инде килде Qайтыр саQ.
АрCы яQта – kаI kайын,
Бирге яQта – аI Qайын.
Имен торkон донъялар,
К_решербеI яI kайын,
ХушыCыI, хушыCыI.


(башQорт халыQ йола байрамы)^тк‰рIе:B‰лий‰нова Лена €лфир QыIы
PарCа туйArial Unicode MSPарCа туйArial Unicode MS

Приложенные файлы


Добавить комментарий