«Сценарий праздника «Алтын кузь»

Оджа: Урьметли ана-бабалар! Севимли балалар! Хош кельдинъиз бизим
байрамызгъа. Бугуньки Алтын кузь байрамыны ачыкъ деп илян этемиз.
1 талебе: Мына язда сагълынълашып,
Бир йылгъа чыкъып кетти.
Байырлар ве челлер ашып,
Дживан кузь келип етти.
2 талебе: Сыджакъларны савуштыра
Къыбладан эскен эллер,
Урбасыны авуштыра,
«Кузь кельди!» деп тереклер.
3 талебе: Сельбилернинъ пытакълары,
Къышны дуйып, шувулдай,
Ерге тюшкен япракъларны
Ел бою еллер айдай.
4 талебе: Тереклер ойгъа далгъаналар,
Башларнын тебен алып,
Сараргъан ве къызыргъанлар
Кечкен куньлерни анъып.
5 талебе: Дерсинъ келип бир бояджы
Тылсымлы боя теккен,
Эр бир ерни, дагъны- ташны
Дюльберден- дюльбер эткен.
(йыр «Ягъмурлы кузь.»)
Оджа: Балалар, сиз кузь айлары адларыны билесинъизми? Бу энъ берекетли, зенгин айлар, чюнки багъ-багъчаларда мейва, тарлаларда ер-емиш, къавун-къарпыз, зарзават, захире пишип, кемалына ете. Авалар сувуй, ягъмурлар ягъа, къушлар сыджакъ ерлерге учып кетелер, табиат къышлыкъ юкъугъа азырлана.
Талебелер: Алтын кузь!
1 Алтын кузь,
Не ердесинъ?..
Сырларынъ сейле кетсин!
2 Нечюн тилики йылгъасындан-
Кетти язлыкъ ювасындан?
3 Нечюн курюч, акъкъайынлар
Япракъларыны къуйдылар?
4 Нечюн аюв кузь сонъунъда
Кирип кетти къобасына?
5 Нечюн сувукъ чагъаракъта
Къарыкъ рузгяр ынъранмакъта?
6 Пенджерени нечюн ягъмур
Гедже къакъты такъыр-тукъур?
Оджа: Балалар, сиз кузьге чокъ суаллер бердинъиз. О сизни эшитип, бизге мусафирликке кельди.
(Вальс музыкасы алтында залгъа Кузь ойнап кире)
Кузь: Селям алейкум, урьметли мусафирлер! Селям алейкум, къызчыкълар ве огъланчыкълар! Бугунь меним байрамым. Сиз чокъ шиирлер окъудынъыз, яхшы йырладынъыз. Бу исе сизге меним бахшышым.
(Балаларгъа япракълар, мейва, джевиз бере)
(Балалар «Багъчамызда чокъ мейва бар» ве «Бу бостанда себзелер сачылгъан» тюркючиклерни йырлайлар.)
Кузь: Балалар, мен сизге бирген япракълар устюнде арифлер язылгъан. О арифлернен бойле джумле тизмек керек «Мераба, Алтын кузь!»
(Талебелер магнит тахтада джумле тизелер)
Кузь: Машалла балаларгъа. Энди исе тапмаджалар:
Алдым- бир дане,
Ачтым- бинъ дане. (нар)
Аш, ашнынъ ичинде- таш,
Ташнынъ ичинде кене аш. (эрик)
Инесиз, йипсиз тизильген боюнджакъ,
Табиат тизген , къол узьген. (юзюм)
Терек устюнде килитли сандык (джевиз)
Оджа: Берекетли алтын кузь, талебелер севген мейваларнынъ ресимлерини сизге бахшышлайлар.
Кузь: Балалар, сиз себзелер акъкъында тюркючик, йырладынъыз. Шимди себзелер тапмаджалары:
Антери чокъ
Дегмеси екъ (къапыста)
Беш арифли бир сездир,
Ашалгъан шей адыдыр.
Онълу- соллу окъулыр,
Кейне айны манадыр. (къапакъ)
Кузь: Аферин! Пек аджайип!
(«Багъча терек » оюны)
-Алма, армут биз сачтыкъ,
Буюк багъча асрадыкъ.
Багъчамызда чокъ терек,
Бизден сизге ким керек?
Гузель, деген къыз керек.
(Гузель шиир айта, я да йырлай, ойнай, тахтада мейва, себзелер ресимлерини чыза)
Оджа: Алтын кузь, биз сизге «Алтын урлукъ» масалыны санъалаштырдыкъ.
(Залда алып барыджы, торгъай, эшек, боджек, адам эштирек этелер.)
Кузь: Машалла балаларгъа! Чокъ шейлер биле экенсиз. Севимли балалар, байрам битти. Эпинъизге сагълыкъ-селяметлик ве яхшы окъумакъны тилейим. Къырым татар халкъы эр бир байрамны, тойны, джыйынны Хораннен битире. Келинъиз, ана-бабалар, мусафирлер, балалар адетимизни унутмайыкъ, ойнайыкъ.


Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий