Сценарий по эпосу Урал батыр

Урал батыр” район б‰йгеkен асыу сценарийы.

1. “БалQантау” Qобайыры (С‰йфетдинова Г™лназ башQара.)
Pурай моSо.Алып барыусы с‰хн‰г‰ сыCа.
jаумыkыCыI, kаумыkыCыI,
jаумыkыCыI, туCандар!
БеII‰ б™г™н QунаQта
Hур с‰с‰нд‰р, таланттар!
Pотло булkын, Qотло булkын,
Башлана яSы б‰йге!
БарыбыICа ла килтерkен
jаулыQ, д‰рт, б‰хет, Qе_‰т!
Х‰йерле к™н, х™рм‰тле QунаQтар, уQытыусылар, балалар! Б™г™н беII‰ “Урал батыр” эпосы буйынса й‰ш с‰с‰нд‰рIеS м‰кт‰п б‰йгеkе. Ул БашQортостан РеспубликаkыныS ХалыQ яIыусыkы, ил ин‰kе З‰йн‰б апай БиишеваныS 100 йыллыQ юбилейына k‰м Qаkарман яQташыбыI, полководец Pаkым т_р‰неS 230 йыллыCына баCышлана.
€ х‰Iер k_I
1) жюри ет‰ксеkе, Ст‰рлетамаQ район м‰Cариф б_леге начальнигы, БР атQаIанCан уQытыусыkы К‰римов Роберт Юнир улына бирел‰.
2) жюри ет‰ксеkе, Ст‰рлетамаQ район м‰Cариф б_легенеS баш белгесе, БР м‰Cариф алдынCыkы Им‰нCолова Эльвира B_м‰р QыIына бирел‰

€ х‰Iер, Q‰Iерле тамашасылар, конкурсанттар, жюри аCзалары мен‰н таныштырып _терг‰ р™хс‰т итегеI:

1.Ст‰рлетамаQ яIыусылар ойошмаkыныS

шаCир‰ Й‰нбирIина З™б‰рж‰т Н‰би QыIы ,

2.Ст‰рлетамаQ районы башQорт теле уQытыусыларыныS район методик берекм‰ ет‰ксеkе,РФ Почетлы хеIм‰тк‰ре С‰лимй‰нова Г_з‰л Ф‰рит QыIы,

3. Ст‰рлетамаQ районы туCан телд‰р уQытыусыларыныS район методик берекм‰ ет‰ксеkе B™б‰йIуллина Раушания ТимерC‰ле QыIы,

4.Район башQорттары QоролтайыныS аCзаkы, “Ауыл тормошо” г‰зитенеS корреспонденты Шаkыбалова Фир_з‰ В‰лит QыIы,

5. г‰зите корреспонденты СобханCолова Г™лд‰р QыIы

Й‰р‰б‰ _тк‰рел‰
Б™г™н б‰йгег‰ килг‰нд‰р
Район улдары, QыIIары.
Ижад шишм‰kен урCылтып
БалQыусы йондоIIары.
Й‰ш с‰с‰нд‰р ярышырCа,
ЙыйылCандар т™рл™ остан.
€ уQытыусылары мен‰н
Bорурлана БашQортостан.
€ х‰Iер, б‰йгене башлап еб‰рер алдынан, й‰р‰б‰ _тк‰реп алайыQ. j‰р команданыS ет‰ксел‰ре бында саQырайыQ. Улар сыCып, ошо шкатулканан kандар яIылCан QабырсаQтарIы алkын .Р‰хим итегеI!
Ысын к_Sелд‰н барыCыICа ла уSыштар тел‰йбеI!!!

Б‰йгенеS I туры. Визитка, _I командаCыI мен‰н таныштырыу.
€йI‰ QурайIа уйна ла,
€йI‰ моSланып йырла.
^I телеSдеS Q™Iр‰тен бел,
jис т‰ оялып торма!
Б‰йгенеS II туры.”Урал батыр” эпосын ятQа k™йл‰_.
j‰р берегеI беIг‰ Qояш,
Матур kеIIеS к_Sелд‰р,
j‰р берегеI й™I™к Qашы,
Б‰йге иленд‰ - с‰с‰нд‰р.
Б‰йгенеS IIIтуры. ”Урал батыр” эпосынан ™I™к с‰хн‰л‰штере_.
БеIIеS Г™лназ – иS моSлоkо,
^Iе йырсы, _Iе бейе_се ул,
j‰р сыCышы уныS Iур асыш
ТыSлаусыларIыS й™р‰к Qылын сирт‰
Тауыштары матур, моS Qатыш
Ашау. ШаCир‰ мен‰н осрашыу.
Б‰йгене ябыу тантанаkы
Ниkай‰т, конкурстыS йомCаQлау м‰ле л‰ етте .Pотлау ™с™н k_IIе жюри ет‰ксеkе, Ст‰рлетамаQ район м‰Cариф б_легенеS баш белгесе, БР м‰Cариф алдынCыkы Им‰нCолова Эльвира B_м‰р QыIына бир‰йек.
ЕSе_сел‰рIе ихлас к_Sелд‰н таCы ла бер тапQыр QотлайыQ, алQыштарCа к_м‰йек ! Республика б‰йгеkенд‰ уSыштар тел‰п, хушлашайыQ, Q‰Iерле ду[тар! ТаCы осрашQанCа Q‰I‰р kау булыCыI, х™рм‰тле QунаQтар, уQытыусылар, балалар!
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий