Сценарий новогоднего утренника на крымскотатарском языке.


ЯНЪЫ ЙЫЛ БАЙРАМЫ
ЕтекчиНарат этрафында тура
Янъы йыл-тылсымлыкътыр.
Эр ердемасаллы ышыкъ.
Тынчлыкъ дакъикъа башланды.
Масал сизге селям еллай,
Мусафирликке де ашыкъаУзакъ тылсымлы мемлекеттенМына бузлу чанъчыкъ кельди.
Орман наратында асувлыПермакънен тийсенъ,
Меракълы сеслер эшитилир.
Дин-дон,дин-дон,
Ах, насыл аджайип давуш!
Шенъ телефон ачайымМасалдан мусафирлерни чагъырайым,.(музыка янъгъырай, балалар кирелер)
Етекчи.-
Савускъанны къыш бездирди.
Савускъан-
Мына яз кельсе эди. Къушчыкъ, сен язгъа къуваныр эдинъ.
Къаргъа-.
Даа сорайсынъ! Мына ювезнен кечирем.
Етекчи-Савускъан Аювгъа келе.
Савускъан- Насыл, Аюв, къышны кечиресинъ?
Аюв- Бир яндан бир яна чевирилем. Онъ янымда ятам-джилекни корем, сол янымда-бал тюшюме келе.
Савускъан-
Эй, Тавшан, эр кес айта акъ терек пек аджджы. Я сен оны ашай-ашай турасынъ.
Тавшан-
Мен, савускъан, биринджиде тазе аванен кечирем, экинджиден къар устюнде секирем, шуны ичюн манъа акъ терек балдан татлы корюне.
Савускъан–
Бу къыш эр кесни бездирди!
Екъ ол, энди сен, Къыш!
Етекчи –
Эм де къыш екъ олгъан.Вай!Яз кельген! Авасы кунешли, чечеклер, япракълар, кобелеклер.
Свиристель- Шашмаладым мен, Савускъан! Сен мени насыл вазиетке къойдынъ? Мен сизге шимальден ювез ашамагъа кельдим, сизде исе эр ерде япракъ.Башым айлана. Ашамагъа бир шей екъ.
Савускъан –
Я сиз озюнъиз Яз кельгенини истей эдинъиз.
Аюв-
Сонъ не олгъан!Биз яз, кельсе бал олур белледик.Къайда о? Баарь екъ олса-бал да екъ!Къуйругъынен айлян-мен сенинъ къанатларынъджылкъайым.
Тавшанлар.-Ах, мен хавуч ашайджакъ эдим, лякин бу беяз тончыкъта озюнъни де ашарлар.Хавучнынъ къокъусы да екъ!
Етекчи.-
Къуйругъынен айланды, секирди, бакъырды.
Савускъан –Екъ олунъыз язнен берабер.
Етекчи Эм екъ олды бекленмеген яз.Кене ормангъа Къыш кельди.Кене айванларгъа къыйынОлды. Лякин даяналар. Акъикъий баарьни беклейлер.
Къыш акъкъында шиир.
Къар япалакъларны оюны.
Аяз Деде- Э-э-э-э! Балалар!
Етекчи- Бу кимни давушы?
Балалар-Аяз Дедени.
Етекчи-Бельким елуны джойды, тапалмаз.Келинъиз давушымызны чыкъарып чагъырайыкъ.
Балалар-Аяз Деде!
Аяз Деде- Селям алейкум, къыйметли балалар, урьметли ана-бабалар. Тамамиле джоюлдым. Къаркъызнен биз елгъа чыкъкъан эдик. Апансыздан яз мевсиминен расткелиштик. Атлар сюрюнди, чаналар комюльди, бахшышлар ьекюльди, Къаркъызджоюлды. Не ола табиатта, бильмейим. Вай-вай-вай! Насыл этип торучыгъымны-къаркъызны тапайым?
Етекчи-.Аяз Дедеге ярдым этейик.Эпимиз бир кереден Къаркъызны чагъырайыкъ.
Балалар чагъыра.
Къар къыз- Ау! Ау! Мен мындам! Селям алейкум балалар, селям алейкум ана-бабалар. Не де олса мен сизлерге етип кельдим. Мен пек къоркътым. Бизим чаналар юваланды, ель исе мени сагъыр ормангъа учырып кетти. Эгер де къар аркъадашларым олмагъан олса, мен елну тапалмаз эдим. Мен сизге пек мемнюнюм. Келинъ байрамны башлайыкъ ве Янъы йылны шенъ къаршылайыкъ.
Аяз Деде-Шимди башлармыз, факъат озюмнинъ тылсымлы саатымны къурумлайым. Ах, бозулды…
Насыл энди биз Янъы йыл башлангъаныны билерик?
Къаркъыз- Тюшюнме, Аяз Деде. Олар къурумланар , бу акъкъында бизге 3-Б сыныф талебелери ярдым этелер. (Аяз Деде нарат тюбюне отурып уфылдады.)
1)Песня « Осип чыкъты дагъда нарат» (Саат чанъ чала.Саатнынъ акъребы бир саат котериле.)
2) Стихи о новогодней елке. (2)
Бу байрамда чокъ оюнларЭм тюркюлер оладжакъ,
Мусафирле ве балалар.
Янъы йылны къаршыйладжакъМусафирлер ве балалар,
Ашыкъынъыз бу залгъаОюн-кулькю истесенъиз-
Келинъиз сиз байрамгъа!
Янъы йылны къаршылаймызБутюн дюнья халкъыненБахт ве тынчлыкъ биз тилеймизБалалар селямынен.
Бугунь байрам, Янъы йыл!
Келинъ, достлар ойнайыкъ!
Дюльбер нарат этрафындаХоран тепип башлайыкъ.
3)Украин тилинде йыр.»Къар донечиклери учалар» (3)
4)Оюн «Хайтарма»(4)
5) Аяз Деденен оюн « Бузлатма мени»(5)
6)Инглиз тилинде чыкъыш)
7)Къыш акъкъында шиирлер « Янъы йыл хайырлайыкъ» (7)
8)»Пингвин» - оюны(8)
9)Йыр « Къардан адам ясадым»(9)
10)Земаневий оюн(10)
11)Оюн.(11)
12) Йыр рус тилинде «Если снежинка не растает, в моей ладони не растает, пока часы 12 бьют»
( бой часов 12 раз, родители стреляют из хлопушек, зажигают бенгильские огни)
-Ура! Ура! Новый год!
Оюн «ХОРАН»
Етекчи- Тохта, Къышбабай!
Къана сенинъ бахшышларнен чувалынъ?
Сен балаларны ынджытма,
Сен оларгъа бахшыш бер.
( Аяз Деде чувал къыдыра)
Аяз Деде Чувал екъ, барып къыдырайым,
Сизге беклемеге керек.
Къана чувал?
( Къапу артындан сес «Мен мындам»)
Аяз Деде –Къайда? Ау!
Чувал-Мен мындам! (чапып чыкъа)
Аяз Деде-Тохта чувалчыкъ, тохта.
Тохта кетме.
(Чувалчыкъ къапу артына чапып кете. Аяз Деде теренден нефес ала ве ана-бабаларгъа чувалны тутмагъа риджа эте.Ана-бабалар бакъшышларнен акъикъий чувылны алып кирелер.)
Аяз Деде –Мына шимди сени чезерик,
Ичинде не олгъаныны косьтерейик.
Вай, мында бахшышлар бар,
Не де дюльбер бахшышлар.
(Аяз Деде бахшышларны даркъата ве чыкъып кете.)

Балалар: Янъы йылынъыз хайырлы олсун!

Приложенные файлы


Добавить комментарий