«Презентація для педради «Виховна система як засіб формування соціальної компетентності учнів»


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Педагогічна рада 08.02.17. Всі компетентності соціальні в широкому значенні слова, ібо вони виробляються, формуються в соціумі. Вони соціальні по своєму змісту та проявляються в соціумі. «… соціальна компетентність – це наявність впевненої поведінки, при якій різні навички в сфері відносин з людьми автоматизувалися і дають можливість гнучко змінювати свою поведінку в залежності від ситуації» Г.І.Сивкова. Професійніе компетентності входять в поняття «соціальні», які є об’єктом соціально-спрямованого навчання.Компетентності в свій понятійний зміст включають знання того, ЩО и того, ЯК, тобто засоби взаємодії.Соціальні компетентности мають компонентный склад.Соціальні компетентности мають вікові динаміку і специфіку. Компетентність здоров’язбереження;Компетентність громадянськості;Информаційнно-технологічна компетентність;Компетентність соціальної взаємодії;Компетентність спілкування. Особистісно-діяльнісний підхід.Ситуаційно-проблемний підхід.Задачний підхід. Соціальна компетентність Мотиваційна сфераХОЧУРівень вихованості Операційно – діяльнісна сфераМОЖУРівень навченості Рефлексійна сфера (сфера самопізнання)ОЦІНЮЮРівень розвитку Самоактуалізації;Підвищення рівня професійної майстерності;Задоволення естетичних, культурних, пізнавальних запитів;Любові, повазі, визнанні;Засвоєння культурних норм;Збереження самооцінки;Задоволення фізіологічних та побутових потреб;Безпеки. Структура моральних і творчих якостей особистості Сутність роботи вчителя. Творча спрямованість особистості. Розвиток інтересу та інтелектуальних умінь, необхідних для творчої діяльності.Регулярне виконання не тільки навчальних, а й тих завдань, які мають практичне значення.Створення ситуації переживання дітьми почуття успіху. Особиста та суспільно-корисна діяльність. Навчання дітей бачити практичну необхідність корисної діяльності і володіти способами виконання її з урахуванням вимоги «не нашкодь всім живим організмам і корисним для людини технічних і культурних об'єктів. Бачення варіативності досягнення мети Робота над вміннями дітей планувати свою життєву кар'єру і бачити варіанти реалізації плану (шляхом створення системи завдань, що вимагають пошуку варіантів рішення і використання різних способів їх виконання) Визнання і підтримка альтернативної корисної діяльності. Навчання дітей вмінню порівнювати результати своєї та чужої роботи з поставленою метою, визначити співвідношення витраченого часу і отриманих результатів, а також складність обраного шляху. Критерії ефективності будь-якої діяльності наступні: високий результат, відносна простота виконання, мінімальна витрата часу, матеріалів. Конструктивність критичного аналізу Створення умов для розвитку у дітей вміння конструктивно критикувати ідею, а не її автора. Для цього важливо: знання предмета критики, володіння сучасними методами пізнання і категоріями логіки; здатність побачити позитивне, нове в критикованої ідеї та запропонувати шляхи виправлення помилки, допомогти автору критикованої ідеї виправити помилки. Уміння поставити творчу гідну мету і підпорядкувати свою діяльність її досягнення. Застосування на уроках і позанавчальних заняттях матеріалів, що містять відомості про сучасні невирішені проблеми науки, техніки, мистецтва, суспільства. Виховання у дітей умінь розділяти теми уроків на питання, які потрібно вивчити, пояснити значимість нового матеріалу для себе. Виховання в учнів умінь більш високого рівня – знаходити проблеми (в тому числі і невирішені) у науково-популярній літературі. Висока працездатність. Навчання прийомам інтелектуальної діяльності (доповнення, самостійне виправлення помилок, доказ, спростування, вибір інформації за правилами, уміння працювати в групі, парах, індивідуально). МОТИВАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВМІННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЯ 1. Соціальні компетентності, що пов'язані з оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості. 2. Мотиваційні компетентності, котрі пов'язані з внутрішньою мотива­цією, інтересами, індивідуальним вибором особистості 3. Функціональні компетентності, які пов'язані з умінням оперувати науковими знаннями, фактичним матеріалом. Соціалізація Саморозвиток Самопізнання Самореалізація Самовизначення Адаптація в суспільстві Сучасна порада щодо формування соціальної компетентностіГоловним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте.. Не Предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета.

Приложенные файлы


Добавить комментарий