ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗ ДАНИХ. ПОНЯТТЯ ТАБЛИЦІ, ПОЛЯ, ЗАПИСУ (2 частина)


right2095500Мережна. Є покращеною ієрархічною моделлю, в якій один запис може бути нащадком (або предком) для багатьох інших. У мережних моделях безпосередній доступ може здійснюватися до будь-якого об'єкта незалежно від його рівня.
Реляційна. Набір простих таблиць, між якими встановлені зв’язки (відношення) за допомогою числових кодів. На сьогодні домінуюча.

Об'єктно-орієнтована база даних (ООБД) — база даних, в якій дані моделюються у вигляді об'єктів, їх атрибутів, методів і класів.
Модель даних має три складові:
Структура даних визначає спосіб організації даних, множину можливих типів даних (цілі числа, дійсні числа, текстові дані, мультимедійні дані, масиви чисел або текстів тощо) і набір операцій, які можна виконати над даними конкретного типу.
Засоби опрацювання даних визначають набір команд (аналогічно до систем команд виконавця алгоритму), які забезпечують опрацювання даних залежно від способу їх організації.
Обмеження цілісності визначає вимоги для забезпечення правильності даних  будь-який момент часу. Розрізняють вимоги, що накладаються відповідним видом моделі даних, і вимоги, що встановлює користувач.
362124360833000На сьогодні домінуючими є реляційні бази даних. Основним об’єктом реляційної бази є таблиця, що має своє унікальне для даної бази даних ім’я, яке відображає вміст таблиці.
Кожний елемент таблиці – один елемент даних. Дані у стовпці є однорідними, тобто мають один тип. Кожний стовпець (поле) має унікальне ім'я. Однакові рядки в таблиці відсутні. Порядок рядків може бути довільним.
right67596500У реляційних базах даних зв’язування даних різних таблиць між собою реалізується не за допомогою явних вказівників (як у мережевій БД), а за допомогою значень атрибутів (стовпців).
Відношення – це двовимірна (плоска) таблиця, що складається зі стовпців та стрічок.
Атрибут – це поіменований стовпець відношення (таблиці).
Кортеж – це стрічка відношення (таблиці).
Домен – це набір допустимих значень одного чи декількох атрибутів (стовпців). Кожен домен утворює значення одного типу даних, наприклад, числового чи символьного.

Кожна таблиця відображає певну сутність: рядки таблиці відповідають екземпляру сутності, а стовпці – атрибутам сутності.
Сутність – будь-який відокремлений об'єкт (який ми можемо відрізнити від інших), відомості про який є потреба зберігати у базі даних.
264858589932200Кожна таблиця має містити поле або набір полів, що будуть задавати унікальне значення кожного запису в таблиці, за яким можна точно визначити потрібний запис. Таке поле або набір полів називають основним ключем.
Ключове поле – це поле, значення якого однозначно визначає запис у таблиці. Ключове поле робить кожний запис у таблиці унікальним.
Ключ – це одне або кілька ключових полів, що дають змогу ідентифікувати записи таблиці та організувати зв'язки між таблицями бази даних.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Виконання інтерактивної вправи на сервісі learningapps.org

Завдання для дослідження. Припустимо, що є відомості про багатоповерхові будинки, а саме про адреси, за якими вони розташовані, кількість та номери квартир на кожному поверсі, кількість кімнат у квартирах, а також про мешканців цих квартир (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження). Виділіть у цій предметній області кілька наборів однотипних об’єктів та вкажіть параметри об’єктів у кожному наборі.
VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника.
Приготувати власні приклади баз даних із різних предметних галузей (3-4 приклади).
Знайти в Інтернеті призначення та особливості об’єктно-орієнтованої моделі даних. Порівняти з ієрархічною, мережною та реляційною.
VIІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Приложенные файлы


Добавить комментарий