ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗ ДАНИХ. ПОНЯТТЯ ТАБЛИЦІ, ПОЛЯ, ЗАПИСУ (1 частина)


ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗ ДАНИХ.
ПОНЯТТЯ ТАБЛИЦІ, ПОЛЯ, ЗАПИСУ
Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям бази даних, моделі даних, класифікацією баз даних, розглянути особливості реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних; розвивати логічне та образне мислення; сприяти вихованню всебічно розвинутої особистості.
Очікувані результати: учні мають уявлення про особливості реляційних, мережевих, ієрархічних та об’єктно-орієнтованих баз даних; пояснює поняття бази даних, таблиці, поля, запису, ключове поле.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: ПК, картки з практичним завданням, мультимедійний проектор, тестова оболонка MyTest, презентація SweyХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Тема, яку ми розпочинаємо вивчати, має назву «Бази даних. Системи керування базами даних». На сьогоднішньому уроці ми будемо працювати за наступним планом:
Тестування
Вивчення нового матеріалу
Виконання вправ
Підсумок уроку
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Повторення основних понять теми «Системи опрацювання табличних даних»
Компютерне тестування за допомогою програми MyTestУкажіть клавішу, яку потрібно натиснути та утримувати для виділення несуміжних діапазонів клітинок електронної таблиці
CtrlShiftAltTabУкажіть відносні посилання на клітинку електронної таблиці в середовищі MS Excel
A1
$B$5
C$3
$D7
Укажіть тип діаграми, яку зображено на малюнку
гістограма
пелюсткова
бульбашковалінійчастаУкажіть об’єкти, які можуть бути розміщені всередині клітинки електронної таблиці
діаграми
числові дані
текстові дані
зображення
формули

Укажіть дії, які можна виконувати над аркушами робочої книги електронної таблиці
видаляти всі аркуші
перейменовувати
переміщувати або копіювати
змінювати колір ярлика
створювати нові
Укажіть вигляд формули =$B3+C$3 після її копіювання з клітинки D3 у клітинку D4 в середовищі електронної таблиці
=$B4+C$3
=$B4+D$3
=$B3+D$3
=$B3+D$4
Укажіть розширення файлів, у якихможуть зберігатися документи, створені засобами MS Excel
xlsbmphtmtxtmhtУкажіть правильне закінчення твердження: «Символи # у числовому полі електронної таблиції в середовищі MS Excel означають …»
що в результаті обчислення за формулою виникла момилкащо виконано заборонену дію
що кількість цифр більша, ніж ширина клітинки
що була спроба ввести в клітинку некоректне число
Яку дію не можна виконувати з робочими аркушами табличного процесора MS Excel?
вилучення
перейменування
пошук
копіювання
Рядок формул MS Excel відображає
те, що вводиться до поточної клтинки в даний час, або її вміст
тільки математичні формули
ім’я поточної клтинкитільки текст
У разі внесення змін у дані таблиці на відповідній діаграмі
змін немає
діаграма автоматично змінюється
діаграма змінюється у разі втручання користувача
зміни відбуваються залежно від задачі
Виберіть правильний запис в Excel формули sin2x-52x+3 (значення х знаходиться в комірці D8)
sin(D8)^2-5/(2*D8+3)
(sin(D8)^2-5)/(2*D8+3)
(sin(D8)^2-5)/2*D8+3
(sin^2 (D8) -5)/(2*D8+3)
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
Пригадайте, що таке база даних (список) в електронній таблиці.
Наведіть приклади баз даних.
Що називають полем, записом у базі даних?
Які основні завдання виконують над базами даних в електронній таблиці?
Як виконати пошук потрібних даних?
IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про довкілля. До появи обчислювальної техніки всю інформацію зберігали в письмовому або друкованому вигляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання зберігання інформації та її обробки. Нагадаємо, що інформацію для обробки називають даними.
Під час вивчення цієї теми ми вивчатимемо, як об’єднати інформацію згідно з певними критеріями та як працювати зі структурованою інформацією.
V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ
Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації в комп’ютері, а й будь-якої інформації про об’єкти реального світу. Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко відшукати в газеті оголошення, що вас цікавлять. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані в каталозі або газеті мають структуру, або, інакше, є структурованими.
База даних (БД) – це систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.
Дані – це сукупність відомостей, які зафіксовані на деякому носії для збереження, передавання та опрацювання.
Приклади подібних сховищ інформації: телефонний довідник, бібліотечний каталог, прайс-лист.

right291298500Предметною областю (ПО) називають сферу застосування конкретної бази даних. Це може бути, наприклад, медицина, освіта або залізничний транспорт. База даних містить відомості лише про ту частину ПО, яка важлива для користувачів бази даних. Так, якщо предметною областю є автомобільні дороги країни і база даних для цієї ПО розробляється для потреб пасажирів, то в ній міститимуться дані про те, яким транспортом можна проїхати з одного населеного пункту в інший, скільки на це знадобиться часу й коштів. Якщо ж база даних орієнтована на водіїв, то в ній має зберігатися інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо.
Бази даних можна класифікувати за різними ознаками.
За характером інформації, що зберігається: фактографічні; документальні.
Фактографічна БД призначена для зберігання й обробки структурованих даних у вигляді чисел і текстів.
Документальна БД - база даних, запис якої відображає конкретний документ, містить його бібліографічний опис, і можливо, містить його бібліографічний опис і, можливо, іншу інформацію про нього. Відібрані документи надаються користувачеві, а обробка даних у таких системах практично не проводиться.
За технологією обробки даних: централізовані; розподілені.
Централізована БД зберігається в пам'яті одного комп'ютера. Якщо цей комп'ютер є компонентом мережі, можливий розподілений доступ до такої бази.
Розподілена БД складається з декількох, можливо, пересічних або навіть дублюючих одна одну частин, що зберігаються в різних комп'ютерах мережі.
За способом доступу до даних: бази даних з локальним доступом; бази даних з віддаленим (мережним) доступом.
right24852500Набори принципів, що визначають організацію логічної структури зберігання даних у базі, називають моделями даних.
Модель даних – це система правил, згідно з якими створюють структури даних, здійснюють доступ до даних та змінюють їх.
Розрізняють ієрархічну, мережеву, реляційну та об’єктно-орієнтовану.
Ієрархічна. У цій моделі інформація організована за принципом деревоподібної структури, тобто кожний запис може мати лише одного попередника та декількох потомків.

Приложенные файлы


Добавить комментарий