«Мехнатнинг нони ширин» узини узи таниш фанидан дарс режаси»

Дарс мавзуси:”Меcнатнинг нони ширин”
Дарс маKсади:
-меcнатнинг одам cаётидаги муcимлигини тушунтириш.
-меcнатни Kадрлаш,баcолаш ,меcнат Kувончини cис Kилиш кникмаларини ривожлантириш.
-меcнатсеварлик,иродалилик,чидамлилик руcида тарбиялаш
Дарс типи:Аралаш
Дарс тури:Сухбат
Кргазмали Kуроллар:дарслик,дафтар,ТСО,дидактик материаллар.
Дарснинг бориши:
Шодлик давраси
Jани болалар бир-биримизга ширин сзлар айтиб чиKайлик.
Тилимиз ширин блиши учун мен сизларга конфет олиб келганман.
Шу конфетлардан биттадан олиб,шу рангдаги вазаларга солиб шу гуруcга бориб тирасизлар.bар бир гуруcга мана бу ширинликларни Kйиб Kяман,бу ширинликни Kйиб Kйишим бежиз эмас.Сизлар меcнатларингиз эвазига,тCри жавоб учун шу ширинликларни биттадан оласизлар.Мен сизларнинг математикадан олган билимларингизни синаб крмоKчиман.Меcнат(365-245)нинг
(235+145)нони(9*5)ширин(63/7).

ѕйланайлик,фикрлашайлик.

1.“Меcнатнинг нони ширин”маKол мазмунини Kандай тушунасиз?
2.Одамга меcнаткашлик нима учун зарур?
3.ѕKувчининг меcнати нимада деб йлайсиз?

Мана бу сандиKча cам одамларнинг меcнатлари билан ясалган.
Бизга Донишманд ота мана бу гулларга з олKиш сзларидан бирини юборибди.Шу олKиш сзни билиш учун бизга з шартларини юборибди.ТCри бажарсак олKиш олар эканмиз.
Шартлари:
МаKоллар-Б
Шеърлар-А
Меcнат Kуролларини чизиш-Р
Понтомимо-А
Давом эттир-К
Ифодали Kиш-А
Мазмунини гапириш-Л
Режа тузиш-Л
Саcналаштиринг-А
1.Меcнат cаKида маKоллар айтинг.
2.Меcнат cаKида шеърлар айтинг.
3. Меcнат Kуролларининг расмини чизинг.
1.Понтамимо(меcнат Kуроллари)
2.ТопишмоK жавобини топинг
3.Расмга Kараб давом эттиринг

Меcнатнинг маъносини тушунтириш маKсадида

Дам олиш даKиKаси
Jирга чиKсанг рмалаб,
Бунинг оти -меcнат.
Кашта тиксанг зарлаб,
Бунинг оти- меcнат.
Дарсларингга яхшилаб
Тайёрлансанг -Меcнат
МашаKKатнинг барини
Меcнатгина енгади.
Матн билан ишлаш.
“Пешона тер”
1.ѕKинг.
2.Гапиринг.
3.Режа тузинг.
Бобоси bамитга “пешона тер”деганини Kандай тушунтирди?
ѕз меcнатларингиз мевасини крган чоCларингиз блдими?

Цитата
“Меcнатинг Kийин блса еганинг ширин блар”

ХалK маKоли.
Инсонларнинг Kилган меcнатлари cаKида гапириб,маKолнинг мазмунини тушунтираман.


1.Ребус”Меcнат бахт келтирар”
2.”БулоK кзини очганда”саcналаштиринг.
3.Дарсликда берилган расмларга Kараб,зларингизга ёKадиган меcнат cаKида айтиб беринг.

Янги ахборот.

“bалол меcнатнинг натижаси одамни Kувонтиради.Одам з маKсадига эринмай мехнат Kилгандагина эриша олади.”

Меcнат билан ишлаш cаKида”Ала KоSыз мен KумырсKа”
мультфильмини тамоша Kтлади.

Уйга вазифа:Меcнатга оид янги маKоллар,cикоялар,ривоятлар топиб,ёд олиб келиш.
Донишманд отанинг “БАРАКАЛЛА”деган олKиш сзига сазавор блдик
“ОлKиш билан эл ккарар,
ЁмCир билан ер ккарар”

Биз бугун нималар ргандик,з тилакларингизни мана бу дарахтга ёзиб ёпиштиринг.
Юракдан юракка.

“ѕз меcнатингизнинг меваси нима учун ширин?”
-Чунки з Kлинг билан яратасан.
-Чунки з кучингни сарфлайсан.
-Чунки Kийналиб,чидаб красан.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий