Орта топ (4 жастан 5 жас?а дейін) аралы? диагностиканы? н?тижелерін ба?ылау пара?ы


Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағыОқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Денсаулық» білім беру саласыБаланың аты - жөніДене шынықтыруБарлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-Д.1
4-5-Д.2
4-5-Д.3
4-5-Д.4
4-5-Д.5 4-5-Д.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Денсаулық» білім беру саласыДене шынықтыру4-5-Д.1 дене жаттығуларын орындауға қызығушылық танытады
4-5-Д.2 қимылды ойындардың ережелерін сақтайды
4-5-Д.3 түрлі тапсырмалар орындап, бір-бірден сапта жүреді
4-5-Д.4 екеуден, үшеуден қатарға қайта тұрады
4-5-Д.5 спорттық ойындар мен жаттығулардың бастапқы техникасын игерген
4-5-Д.6 жеке бас гигиенасының бастапқы дағдыларын сақтайды
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Коммуникация» білім беру саласы№ Баланың аты - жөніСөйлеуді дамыту
Көркем әдебиет
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын топтарда) Драма Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-К.1
4-5-К.2
4-5-К.3
4-5-К.4
4-5-К.5 4-5-К.6
4-5-К.7
4-5-К.8
4-5-К.9
4-5-К.10
4-5-К.11 4-5-К.12
4-5-К.13
4-5-К.14
4-5-К.15 4-5-К.16
4-5-К.17
4-5-К.18
4-5-К.19
4-5-К.20 4-5-К.21
4-5-К.22
4-5-К.23
4-5-К.24
4-5-К.25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Коммуникация» білім беру саласы
Сөйлеуді дамыту
4-5-К.1 құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынасқа түсе алады, олардың өтініштерін орындайды
4-5-К.2 сөйлемдердің түрлерін (жай және күрделі), сын есімдерді, етістіктерді, үстеулерді, қосымшаларды қолданады; адамдардың мамандықтарын, олардың ерекшеліктерін білдіретін сөздерді біледі, тұрмыстық заттар және қоршаған табиғат заттарының мәнін түсінеді
4-5-К.3 себеп-салдарлық байланыстарды орната біледі
4-5-К.4
жалпы мағыналас сөздерді (көлік, өсімдіктер, киім) қолданады
4-5-К.5 сан есімдерді ретімен атайды, оларды зат есімдермен септіктерде, жекеше және көпше түрде байланыстырады
4-5-К.6 отбасы, отбасындағы тұрмыс, халықтық дәстүрлер, қаласы (ауылы) туралы айтып бере алады
4-5-К.7 үлгі бойынша әңгіме құрастыра алады; шағын әңгімелер мен ертегілерді мазмұндайды
Көркем әдебиет
4-5-К.8 көркем шығармаларды эмоционалды қабылдай біледі
4-5-К.9 таныс ертегілердің мазмұнын айтып береді
4-5-К.10 өзіне ұнайтын бірнеше шығармаларды атайды
4-5-К.11 әдеби кейіпкерлердің қылықтарын бағалай алады
4-5-К.12 оқиғаларды ойдан құрастырады, таныс шығармалардан үзінділерді сахналайды
Орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын топтарда)
4-5-К.13 понимает русскую речь педагога в игровых ситуациях и в повседневной жизни
4-5-К.14 умеет считать на русском языке до 10 и обратно
4-5-К.15 произносит правильно свистящие, шипящие(ж,щ,с,з) и сонорные (р, л) звуки русского языка
4-5-К.16 называет группы предметов ближайшего окружения, их свойства, признаки; времена года и отдельные явления природы
4-5-К.17 употребляет в речи имена существительные единственного и множественного чисел
Драма
4-5-К.18 барлық дыбыстарды анық және әртүрлі қарқында дыбыстайды
4-5-К.19 дауыс күшін өзгертіп, түрлі интонацияда дыбыстайды
4-5-К.20 сезім ырғағы мен қозғалыс үйлесімін серіктесімен сәйкестендіре отырып, сақтайды
4-5-К.21 сахнаны, алаңды бағдарлайды
4-5-К.22 театрландырылған қойылымды дайындау барысында ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет ете алады
4-5-К.23 әдеби кейіпкерлердің әрекеттеріне өзінің көзқарасын білдіреді
4-5-К.24 адамгершілік нормалары мен түсініктері тұрғысынан бағалайды
4-5-К.25 достық қарым-қатынас және өзара көмек көрсетеді
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.
Орта топ (4 жастан 5 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Таным» білім беру саласы
№ Баланың аты - жөніҚарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Құрастыру Жаратылыстану Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-Т.1
4-5-Т.2
4-5-Т.3
4-5-Т.4
4-5-Т.5 4-5-Т.6
4-5-Т.7
4-5-Т.8
4-5-Т.9
4-5-Т.10
4-5-Т.11 4-5-Т.12
4-5-Т.13
4-5-Т.14
4-5-Т.15
4-5-Т.16
4-5-Т.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Таным» білім беру саласы
Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру
4-5-Т.1 көлемінде санай алады, сандарды ретімен атайды
4-5-Т.2 теңдік және теңсіздік туралы ұғымдарға ие
4-5-Т.3 шамасы әртүрлі 2-3 затты (ұзындығы, биіктігі, ені, жуандығы бойынша) өсу және кему ретімен орналастыра алады
4-5-Т.4 геометриялық пішіндерді және геометриялық денелерді ажыратады және атайды
4-5-Т.5 кеңістікті және уақытты бағдарлай алады.
Құрастыру
4-5-Т.6 құрылыс бөлшектерін атайды, оларды құрылымдық қасиеттерін ескере отырып, пайдаланады
4-5-Т.7 құрылысты безендіру үшін түрлі түсті бөлшектерді қолданады
4-5-Т.8 биіктігі, ұзындығы, ені бойынша құрылыстарды өзгертеді
4-5-Т.9 бастаған ісін аяғына дейін жеткізеді
4-5-Т.10 қағаздан көлемді пішіндерді жасай алады
4-5-Т.11 табиғи материалдардан түрлі заттар дайындайды; конструктордан құрылыс жасайды
Жаратылыстану
4-5-Т.12 үй жануарларын және олардың төлдерін, үй құстарын атайды
4-5-Т.13 кейбір жабайы аңдардың түрлерін біледі
4-5-Т.14 бөлме өсімдіктерін, балабақшаның ауласындағы өсімдіктерді атайды
4-5-Т.15 табиғаттағы маусымдық өзгерістерде қарапайым байланыстар орната алады
4-5-Т.16 қарапайым тәжірибеге қызығушылық пен әуестік танытады
4-5-Т.17 табиғатта өзін ұстаудың қарапайым ережесін біледі
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 балға дейін.
Ортанғы топ (4 жастан 5 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________ Өткізу мерзімі:___________________________
«Шығармашылық» білім беру саласы№ Баланың аты - жөніСурет салу
Мүсіндеу
Аппликация МузыкаБарлық ұпай саны
Орташа ұпай саны Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-К.1
4-5-К.2
4-5-К.3
4-5-К.4
4-5-К.5 4-5-К.6
4-5-К.7
4-5-К.8
4-5-К.9
4-5-К.10
4-5-К.11 4-5-К.12
4-5-К.13
4-5-К.14
4-5-К.15 4-5-К.16
4-5-К.17
4-5-К.18
4-5-К.19
4-5-К.20 4-5-К.21
4-5-К.22
4-5-К.23
4-5-К.24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Шығармашылық» білім беру саласы
Сурет салу
4-5-Ш.1 сурет салу техникасын игерген
4-5-Ш.2 үлгі бойынша пішінін, пропорциясын ескере отырып, сурет салады
4-5-Ш.3 көкөністер-жемістердің, ыдыстардың, ойыншықтардың, жануарлардың суреттерін салады
4-5-Ш.4 қазақ оюының бөліктері туралы ұғымдарға ие
4-5-Ш.5 өзінің жұмыстарын және басқа балалардың жұмыстарын бағалай алады
Мүсіндеу
4-5-Ш.6 түрлі пішіндегі және көлемдегі таныс заттарды түрлі тәсілдерді қолданып, мүсіндей алады
4-5-Ш.7 адамның пішінін (дене бөліктерін: бас, кеуде, қолдары, аяқтары) мүсіндейді
4-5-Ш.8 халық шығармашылығының желісі бойынша тұрмыстық заттар мен ойыншықтардың бейнелерін мүсіндеуге қызығушылық танытады
4-5-Ш.9 кескішпен түрлі безендірулер жасайды
Аппликация
4-5-Ш.10 қайшыны дұрыс ұстайды және пайдаланады
4-5-Ш.11 қысқа және ұзын жолақтарды
4-5-Ш.12 дөңгелек пішіндерді қияды
4-5-Ш.13 жеке бөліктерді жапсырады
4-5-Ш.14 желімді, сүлгіні қолдана алады
4-5-Ш.15 композиция құрайды; жолаққа геометриялық пішіндер мен өсімдік өрнектерінен өрнектер жасай алады
Музыка
4-5-Ш.16 әуен немесе музыканың кіріспесі бойынша таныс әндерді таниды
4-5-Ш.17 олардың мазмұндары туралы айта алады
4-5-Ш.18 сөздерді созыңқы және анық айтады
4-5-Ш.19 жоғары және төмен қолының қимылымен көрсетіп, әуенін және қайырмасын айтады
4-5-Ш.20 музыканың ырғағын дәл береді
4-5-Ш.21 би сипатындағы музыканы эмоционалды түрде қабылдайды
4-5-Ш.22 хор айтуға үлкен шеңберге тұра алады
4-5-Ш.23 музыка жанрларын ажыратады
4-5-Ш.24 музыкалық ойыншықтар мен аспаптарды таниды
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 балға дейін.
Ортаңғы топ (4 жастан 5 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
Оқу жылы: _________ Топ:_____________________Өткізу мерзімі:___________________________
«Әлеумет» білім беру саласы
№ Баланың аты - жөніҚоршаған ортамен танысу
Экология негіздері Барлық ұпай саны
Орташа ұпай саны
Үлгілік оқу бағдарламасын меңгерген деңгейі
4-5-Ә.1
4-5-Ә.2
4-5-Ә.3
4-5-Ә.4
4-5-Ә.5 4-5-Ә.6
4-5-Ә.7
4-5-Ә.8
4-5-Ә.9
4-5-Ә.10
4-5-Ә.11 4-5-Ә.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 I деңгей ____ II деңгей __________ III деңгей ___________
Балалардың Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың ҥлгілік оқу бағдарламасы мазмҧнын білім беру салалары бойынша меңгеру индикаторлары
«Әлеумет» білім беру саласы
Қоршаған ортамен танысу
4-5-Ә.1 өзі туған елді мекенін, туған елін атайды
4-5-Ә.2 қазақ киіз үйі оның құрылысы ішіндегі заттарды, ұлттық киімдер мен әшекейлерді атайды және ажыратады
4-5-Ә.3 еңбек адамдарына және олардың еңбектерінің нәтижелеріне құрмет көрсетеді
4-5-Ә.4 әскердің міндеті туралы түсініктерге ие
4-5-Ә.5 мемлекеттік және ұлттық мерекелерге қатысады
4-5-Ә.6 мемлекеттік әнұранды біледі және оны кеудесінің сол жағына қолын қойып айтады
4-5-Ә.7 бағдаршамның белгілері, көшеде, өткелде өзін дұрыс ұстауды біледі
4-5-Ә.8 халық дәстүрлеріне негізделген адамгершілік мінез-құлық нормаларын орындайды, ересектер мен кішілерге құрмет көрсетеді
Экология негіздері
4-5-Ә.9 өлі табиғат объектілерін ажыратады және атайды
4-5-Ә.10 кейбір табиғат құбылыстарын, табиғаттағы және ауа райындағы маусымдық өзгерістерді ажыратады және атайды
4-5-Ә.11 ағаштардың түрлерін, бұталарды, шөптесін өсімдіктерді, гүлдерді, жидектерді, саңырауқұлақтарды, көкөністер мен жемістерді; үй және жабайы жануарларды атайды және ажыратады
4-5-Ә.12 өсімдіктер мен жануарларға күтім жасаудың қарапайым әдістерін біледі
Баланың бағдарламалық материалды игеру нәтижелері 10 балдық жүйе бойынша бағаланады:
I – деңгей- 1ден 3 балға дейін;
ІІ деңгей – 4 балдан 6 балға дейін;
ІІІ деңгей – 7 балдан 10 баллға дейін.

Приложенные файлы


Добавить комментарий