«Конспект к открытому уроку по литературному чтению «М. Гумилевская Почему снег белый?»


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тема: Марта Гумилевская «Харның өңу чүге агыл?»Кичээлдин хевири: чаа билиг алырынын кичээли. Кичээлдин ниити темазы:бойдустун чурумалы.Сорулгазы: 1.Чечен чугааны шын, тода, медерилдиг номчуруунче кичээнгей салыр.2.Номчаан чугаазынын утказын амыдырал-биле холбап ооренир.3.Оореникчилернин дыл-домаан сайзырадыр.4.Хундулээчел, биче сеткилдиг, дузааргак чорукка кижизидер.5.Лабораторлуг ажыл.Дерилгези:кыш дугайында презентация,компьютер, проектор, чогаалчынын чуруу, хар, дош, оюннар, тест.Кичээлдин чорудуу.I.Организастыг кезээ (кичээлдин сорулгазы-биле таныштырар)II.Онаалга хыналдазы 1 .Шулук «Кыжын» Л.Чадамба. 2.Шулук конкурузу-кыш дугайында шулуктер. III.Чаа тема Марта ГумилевскаяМарта Гумилевская бичии уругларнын чогаалчызы.Ол бодунун кырган-ачазындан бойдус дугайында хой-хой билбес чуулдерин айтырып ап, торээн чурттунун агаар-бойдузунун дугайында сонуургап, унелеп, оон дугайында хой-хой чогаалдарны бичии уругларга бижип турган. IV.Чечен чугааны номчуур. 1.Словарь-биле ажыл: кристалл - бичии бүдүмелдерүгжең - борбак хар2. Ном-биле ажыл.Номчулганын хевирлери: а) Башкынын аянныг,улегерлиг номчулгазы.б) Шилилгелиг номчулга.в) Илчирбелей номчулга.г) Хор-биле номчулга.3. Сос-биле ажыл.Кристаллдар,чагган,хуннун,чуък,платье,ылангыя,дош.4. Чечен чугааны кезектеп сайгарар1-ги кезекти сайгарары:-Хоорайга хар канчаар көстүрүл?-Харны чүлер аштап турарыл?-Харны чүлер хоорайдан үндүр сөөртүрүл? -Хоорайга хар чүге хирлиг болурул?Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар.Туннээр. 2 кезекти сайгарары:-Кышкы аргада чүү эң-не онзагайыл?-Буттуң харга баскан даажы чүге дагжап турарыл?-Кышкы аргада кандыг куштуң чем тып чип орарын дыңнаар-дыр?-Арга иштинге кижи караа чүге чылчырыктаарыл?Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар.Туннээр.3-кү кезекти сайгарары:Кандыг - бир чүвениң ак өңүн онзалап демдеглээр дээнде, ону ыяап-ла, хар дег ак деп чугаалаар бис: -Литературлуг кандыг арганы ажыглаан-дыр? 4-кү кезекти сайгарары:-Дош кандыг өңнүгүл? -Харнын ак онунун чажыды чудел? -Дош чүнү бодун өттүр -Хар чуну бодун оттур эрттирбезил? эрттирип турарыл? -Ак оннуг хуннун чузу болганыл?Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар.Туннээр.5-ки кезекти сайгарары:-Эртенги хүн үнүп турда, харның өңү кандыг болурул?-Ажык черге, каастап каан шивиниң чанынга харның өңү канчаар өскерли бээр-дир?-Хар кажан чылчырыктаар арыг, ак өңнүг болурул?Айтырыглар ёзугаар чугаа тургузар.Туннээр.Сула шимчээшкин. Тывызыктар.Алдын чайыр чырытты, ак ширтек союлду. (хун,хар) Ужуп чорааш, ыыттавас, удуп чыткаш, ыыттавас, оттуп келгеш,моореп унер.(хар) Ак ширтек хову шыпты.(хар) Ак ховаганнар арга дашты шыпты(кодан майыктап чагган хар)Дашкаар черге ак даг, ишкээр черге кок суг.(хар) Отка кыппас, сугга душпес. (дош) Соок кээрге, чочая бээр, чылыг кээрге чындыя бээр (дош) Аргада ак баштыг ашак олур (тош бажында хар) Дорт алышкы дорт чузун. (чылдын уелери) Соокта шил-ле, чылыгда хол-ле (дош)Чуруктар дузазы-биле чечен чугаанын утказын чугаалаар.4-5 оореникчи.Оореникчилернин дыннадыглары:1)Хар кайыын келгенил?-1 оореникчи.2)Дош-1 оореникчи. Чоннун эскериглери.Хар кылын болза-….. тараа элбек болур. Хову, шөлдерде хар кылын болза- …дүжүт элбек болур.Харлыг кыш ... – чылыг болур.Кыдыраашка ажыл.Чогаадыг.«Кышкы харның өөрүшкүзү.»1. Кышкы эртен чүү чагганыл?2. Уруглар кайда келгенил?3.Орлан харжыгаш-биле чүнү кылганыл?4.Тейниң кырындан кым шанактап бадып олур?5.Кылама дошта кымнар конькилеп турарыл?2-3 оореникчи чогаадыгларын номчуур.Башкы оореникчилернин чогаадыгларын чыып алыр. Серемчилелдиг болуңар (чуруктар-биле чугаа тургузар). «Чуга дош». «Тайгыр орук».Лабораторлуг ажыл.(1 стакан хар,1 стакан дош) (Хар биле доштун ылгалын шинчилээр.) Тест-биле ажыл-дын дузазы-биле хар биле доштун дугайында шинчилел ажыл чорудар.1)Харнын амданы . 1) Доштун амданы.а) чигирзиг а) чигирзиг б) ажыг б) ажыгв) амдан чок в) амдан чок2) Харнын чыды. 2) Доштун чыды.а) чыт чок а) чыт чокб) чыттыг б) чыттыг3) Харнын ону. 3) Доштун онуа)он чок а)он чокб) ак б) ак Хар биле доштун бистин амыдыралывыска ажыы бар бе?Туннел.-Номчаан чечен чугаавыстын автору--Номчаан чечен чугаавыстын ады--Харнын ону чуге агыл?-Рефлексиялыг кезээ:-Кичээлде сагыш-сеткилинер кандыг болду?Бо кичээлде сонуургаан чүүлүм … Бо кичээлде билбээн чүүлүм … Онаалга.1.М.Гумилевская «Харнын ону чуге агыл ?» номчуур2.М.Гумилевскаянын оске чогаалдарын тып номчуур.Демдектер.

Приложенные файлы


Добавить комментарий