К?ні:20.04.2017 ж Білім беру саласы: Шы?армашылы?.таным ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекеті: аппликация Та?ырыбы: «?ша?тар шеруі» Ма?саты: 1.Білімділік: балалар?а ?ша?тар шеруі туралы т?сінік беру 2.Дамытушылы?: жі?ішке ?иы?тарды ?ию?а ?йрету,?уанышты к??іл к?

К_ні:20.04.2017 ж
Білім беру саласы: ШыCармашылыK.таным
`йымдастырылCан оKу іс-‰рекеті: аппликация
ТаKырыбы: «`шаKтар шеруі»
МаKсаты:
1.Білімділік: балаларCа aшаKтар шеруі туралы т_сінік беру
2.ДамытушылыK: жіSішке KиыKтарды KиюCа _йрету,Kуанышты к™Sіл к_й Kалыптастыра отырып есте саKтау Kабілетін дамыту.
3.Т‰рбиелік: Отанын,елін с_юге т‰рбиелеу
С™здік жaмыс: шеру,aшаKтар шеруі,достыK шеруі
€діс-т‰сілдері: сaраK-жауап т_сіндіру, к™рсету,жапсыру
Билингвальді компонент: aшаK-самолет,шеру-парад,мерекелік шеру-праздничный парад,достыK шеруі-парад дружбы.
ОKу Kызмет кезеSдері

Т‰рбиешініS іс-‰рекеті
БалалардыS іс-‰рекеті

МотивациялыK KозCаушы
Т‰рбиеші:
Jол алысып, K‰не, біз,
ДостасайыK б‰ріміз.
Айтарым бар сендерге,
Тез тaрыSдар шеSберге.
Jандай жаKсы бір тaру,
Достарменен бір ж_ру!
Jандай жаKсы дос болу!
Балалар шаттыK шеSберіне тaрады.
Біз ерекше баламыз.
АйтKан тілді аламыз.
Достарымды к™ргенде ,
Jуана Kарсы ала мыз.
Д/ойын : «Біз доспыз»

Іздену-aйымдасты-рушы
Балалар біздіS бас Kаламыз Kалай аталады?
-Ия, біздіS басKаламыз Астана деп аталады.
Астана-JазаKстанныS елордасы.Ол Есіл ™зенініS бойында орналасKан.Астана Kаласы бір мыS тоCыз ж_з тоKсан жетінші жылы JазаKстанныS астанасы болып жарияланды.Мaнда к™птеген Cимараттар,саябаKтар бар.АстананыS жанында JорCалжын KорыCы орналасKан.Осы KысKа уаKыттыS ішінде Астана г_лденіп ,дамып жатKан Kала болды
Ал астанаCа Kандай к™ліктермен барсаK болады?
Ия, балалар, aшаKпен, отарбамен, жеSіл жол к™лігімен АстанаCа баруCа болады.
Балалар мына суретте нелер бейнеленген?
-Балалар ‰уедегі aшаKтар неге тізіліп aшып барады?
Б_ктемедегі т_рлі суреттерді к™рсете отырып,балаларCа шеру,aшаKтар шеруі,достыK шеруі туралы салыстыра отырып т_сіндіреді.
Билингвальды компонент:aшаK-самолет,шеру-парад,мерекелік шеру-праздничный парад,достыK шеруі-парад дружбы.

-Балалар,шеру Kай кезде болады?
-`шаKтар шеруі Kайда болады?
Педагог:
-Б_гінгі жапсыру оKу іс-‰рекетінде к™п aшаKтар Kиып,біз де aшаKтар шеруін жасайыK.Мына _лгі KаCазCа б‰ріміз бір-бір aшаKтан жапсырып _лкен шеру жасаймыз.
-Jане,онда бастайыK!
1.^лгіге Kарап к™к жолаKтаCы aшаKтарды _ш б™лікке Kиып алады,‰р Kиындыны б_ктеу сызыCы арKылы екіге б_ктейді

Т‰рбиеші Kауіпсіздік ережелерін ескертеді.

Сергіту с‰ті.
Орныыздан тaрайыK
`шаK болып aшайыK
JыпанCа aKсап биікте,
Jанат KаCып самCайыK.

2.^лгі сызыK бойымен aшаKтыS сызбасын екіге б_ктеп,Kиямыз.Педагог жіSішке Kиындыларды кесуді ™те aKыпты,сондай-аK абай болу керектігін ескертіп,бір _лгіні кесіп к™рсетеді.
СаусаKKа арналCан жаттыCу.
«МузыкалыK аспаптар»
-домбыра тартылады;
-баян ойналады;
-к_йсандыK ойналады;
-сыбызCы ойналады.
3. Жaмыс жасау барысында к™мек Kажет балаларCа педагог к™Sіл б™леді.
€Sгімені мaKият тыSдайды.-Олар aшаKтар шеруін Kaрып барады.

Суреттерге балалар KызыCа Kарайды.

Балалар Kайталайды:aшаK-самолет,шеру-парад,мерекелік шеру-праздничный парад,достыK шеруі-парад шеруі.
-Мереке кезінде
-Аспанда болады.


Балалар _лгі KаCаздарын алып,оKу іс-‰рекетіне дайындалады.


Тапсырмаларды орындау барысында балалар Kауіпсіздік ережелерін естеріне т_сіреді.
Балалар:
-Kолдарын жоCары,оSCа,солCа сермеп,еSкейе бaрылып KозCалады;
-Kанаттарын жайып KалыKтайды.

ПедагогіS к™рсетуі бойынша aшаKтарды KиCан кезде ™здері білетін б_ктеп Kию ‰дісін пайдаланады.


Балалар Kолдарымен ‰р аспапKа Kатысты Kимылдар жасайды.


Jиып алCан aшаKтарын к™рмеге Kояды

Рефлексті коррекция-лаушы
БалалардыS жaмыстары к™рсетіліп баCаланады. Т‰рбиеші балаларды мадаKтайды.
Балалар жасалCан жaмыстарынан «`шаKтар шеруі»к™рмесін aйымдастырады.


К_тілетін н‰тиже:
Нені білуі керек: aшаKты б_ктеп Kию ‰дісін пайдаланып;
Нені игереді: aшаKтар шеруі айтулы мереке кезінде болатынын
Нені біледі: б_ктеп Kию ‰дісін

БаланыS аты-ж™ні
€діс-т‰сілі
МаKсаты


сaраK-жауап т_сіндіру, к™рсету,жапсыру
Отанын,елін с_юге т‰рбиелеу15

Приложенные файлы


Добавить комментарий