Каландарно-тематическое планирование по чеченскому языку. 7 класс


Хьехарсахьтийн рог1алла


Чулацам

Сахьташ


Ц1ахь бан болх
Хенаш


Билгалдаккхар


Йог1у

Карара


1-ра чийрик (18 сахьт)

1
Халкъан барта поэзи.
1
3-5 аг1о
03.09.2
«Бабин Иэсин, ворх1 вешин йишин илли.
1
6-12 аг1о
07.093
Обарг Варин илли.
1
13-16 аг1о
10.09.4
Турпалхойн тайна а,ца тайна а амалш билгалъяхар.
1
Чул. схьаб.
14.09.5
«Дадин юрт яккхаран илли».
1
18-20 аг1о
17.09.6
Турпалхойн васт х1оттор.
1
Чул. схьаб.
21.09.7
«Зеламха г1изларехь латаран илли».
1
21-24 аг1о
24.09.8
Зеламхин узам.
1
24-27 аг1о
28.09.9
Иллин турпалхочун амал гойтуш барта сочинени.
1
1ам. карлад.
01.10.10
Нохчийн шира илли.
1
28-29 аг1о
05.10.11
«Сай» халкъан илли.
1
24-27 аг1о
08.1012
Лириках а,поэтически къамелах а,стихкхолларх а лаьцна кхетам балар
1
31-35 аг1о
12.10.13
Классал арахьара дешар.»Жерочун к1ентан,гуьржийн к1ентан илли.»
1
237 аг1о
15.10.14
Бадуев С. «1адат» Арсанукъийн а,Бикатун ойланаш.
1
38-42 аг1о
19.10.15
«1адат» Буххьабаьлла некъ.
1
42-46 аг1о
22.09.16
«1адат» Бикатун ялар
1
46-49 аг1о
26.09.17
Изложени «Ойланаш»
1
1ам. карлад.
29.09.18
Гайсултанов 1умаран кхолларалла «Болат-г1ала йожар» Талорхойн йийсарш.
1
50-60 аг1о
02.10.2- г1а чийрик (14 сахьт)

19
«Болат-г1ала йожар» Лечин сацам.
1
61-68 аг1о
12.11.20
Нене кхаьчна кхаъ
1
68-79 аг1о
16.11.21
Болат-г1алахь ловзар.
1
79-90 аг1о
19.11.22
Сочинени «Болат-г1ала»
1
1ам. карлад.
23.11.23
Кусаев А. «Б1аьвнаш»
1
94-95 аг1о
26.11.24
Ошаев Халидан кхолларалла
1
96-97 аг1о
30.11.25
Ошаев Х. «Иччархо Абухьаьжа Идрисов»
1
98-112 аг1о
03.12.26
Классал арахьара дешар. Амаев В-Хь. «Цхьа де».
1
276 аг1о
07.12.27
Изложени: «Иччархо Абухьаьжа Идрисов».
1
1ам. карлад.
10.12.28
Дикаев М. «Нохчо ву со».
1
117-118 аг1о
14.12.29
М.Мамакаев. «Даймехкан косташ».
1
121-122 аг1о
17.12.30
Мамакаев 1. «Берзан бекхам».
1
126-128 аг1о
21.10.31
Сочинени «1аьнан суьйре».
1
1ам. карлад.
24.10.32
Дешархоша хаьржина поэтически произведени йийцаре яр.
1
1ам. карлад.
28.10.3-г1а чийрик (21 сахьт)

33
Яшуркаев Султанан кхолларалла.
1
131-132 аг1о
11.01.34
Яшуркаев С. «Напсат». Хелхар.
1
132-136 аг1о
14.01.35
Яшуркаев С. « Напсатан кешнаш».
1
136-139 аг1о
18.01.36
Арсанукаев Ш. «До1а», «Къематбуьйса».
1

·143-146 аг1о
21.01.37
Арсанукаев Ш. «Т1ом», «Нохчийчоь».
1
146-148 аг1о
25.01.38
Шайна гинчу телепередачех лаьцна барта дийцар.
1
1ам. карл.
28.01.39
Классал арахьара дешар.Гайсултанов «Алдара Ушурма».
1
282 аг1о
01.02.40
Мутаев М. «Борз», «Мацалла».
1
150-154 аг1о
04.02.41
«Борз»,Баймарзин доттаг1а.
1
154-157 аг1о
08.02.42
«Борз»,Барзо бина пайда.
1
157-159 аг1о
11.02.43
Шайхиев 1алавддин кхолларалла.
1
166-167 аг1о
15.02.44
Шайхиев 1. «Ч1аг1о».
1
167-174 аг1о
18.02.45
Изложени «Баймарзин доттаг1а»
1
1ам. карлад.
22.02.46
Окуев Шима «Мацалла». Гулам.
1
174-177 аг1о
25.02.47
Окуев Ш. «Мацалла»Мацалло арабаьхнарш.
1
177-180 аг1о
29.02.48
Окуев Ш «.Мацалла»Гикало шуьйтахь.
1
180-183 аг1о
03.03.49
Сочинени «Вайн дайшна гинарг»
1
1ам. карлад.
07.03.50
Абдуллаев Л. «Къонахийн некъ хуьлуш бацийца атта».
1
189-190 аг1о
10.03.51
Айдамиров А. « Мух1ажарш».Ц1ера довлар.
1
192-194 аг1о
14.03.52
Айдамиров А. «Мух1ажарш» Доттаг1ий вовшахкхета.
1
194-198 аг1о
17.03.53
Романан дакъа «Мух1ажарш» дешча кхоллаелла ойла.
1
1ам.карл.
21.03.
4-г1а чийрик(14 сахьт )

54
Айдамиров А. «Мацалла» «Совг1ат»
1
198-202 аг1о
04.04.55
Сочинени «Суна хазахетта дийцар».
1
1ам. карл.
07.04.56
Классал арахьара дешар. Бексултанов М. «К1елхьара ца велира».
1
323 аг1о
11.04.57
Бисултанов А. «ХЬайбахахь язйина байташ»
1
211 аг1о
14.04.58
Дешархоша шаьш ешна произведени йийцаре яр.
1
1ам. карл.
18.04.59
Рашидов Ш. «Ден весет».Генара кехат.
1
211-213 аг1о
21.04.60
Рашидов Ш. «Ден весет»К1анте дина весет.
1
213219 аг1о
25.04.61
1аламах лаьцна сочинени
1
1ам. карл.
28.0462
Гацаев С . «Дарц» стихотворени.
1
222 -аг1о
05.04.63
Дешархоша шаьш хаьржина стихотворени
1
1ам. карл.
12.05.64
Сулаев М. «Берзан т1елатар».
1
226-228 аг1о
16.05.65
Сулаевн М. « Берзан т1елатар» Товсолтий,борзий.
1
228-231 аг1о
19.0566
Классал арахьара дешар.Мутаев М. «Кемсийн гарс»
1
287 аг1о
23.05.67
Сулейманов А. «Шуьнехь дош».
1
233 аг1о
26.05.68
Жам1 даран урок.
1
.

Хьехархо Таибова Л.О. Теллина
ишколан дешаран декъан доладархо
Хужулова А.1.
15

Приложенные файлы


Добавить комментарий