Каландарно-тематическое планирование по чеченскому языку. 5 классПхоьалгIачу классехь нохчийн мотт хьехаран
шеран рузманан хьесапаш

Сахьтийн барам: шарахь-136 сахьт хьалхарчу чийрикехь - 36
кIиранах-4 шолгIачу чийрикехь - 28
кхоалг1ачу чийрикехь - 40
йоьалг1ачу чийрикехь - 32

Кхоллараллин белхийн барам:
Талламан белхийн барам: Сочиненийн барам: Изложенийн барам:
80-90 дош. шарахь-10 шарахь- 4 100-120 дош. шарахь - 5
хьалхарчу чийрикехь -3 хьалхарчу чийрикехь -1 хьалхарчу чийрикехь - 1
шолгIачу чийрикехь -2 шолгIачу чийрикехь -1 шолгIачу чийрикехь - 1
кхоалг1ачу чийрикехь - 3 кхоалг1ачу чийрикехь- 1 кхоалг1ачу чийрикехь- 2
йоьалг1ачу чийрикехь - 2 йоьалг1ачу чийрикехь - 1 йоьалг1ачу чийрикехь - 1
РогIалла

Чулацам
Сахьт
ЦIахь бан болх
Хан

Бил-
гал-
дак-
кхар

Йог1у
хан
Карара
хан


Хьалхара чийрик – 36 сахьт.


1.
Мотт - адамийн уьйран уггар мехала г1ирс.
1
Ш 4.
1.09Юьхьанцарчу классашкахь 1амийнарг карладаккхар.

2.
Дешан чаккхенгахь шала мукъаза элпаш яздар (лл, СС, тт).
1
Ш 6.
3.09Къамелан дакъош.

3.
Къамелан дакъош къасто хаар.
2
Ш 9.
5.09-6.094, 5.
Ц1ердош, цуьнан терахь, дожарш легар.
2
Ш 14, 15.
7.09-8.096, 7.
Билгалдош, цуьнан легар. Билгалдош кхечу къамелан дакъойх схьакъасто хаар.
2
Ш 16,17.
10.09-12.098.
«Ненан дог» талламан болх язбар.Хьехархочун г1о-1амат, 35аг1о.
1
Ш 18.
13.099.
Г1алаташ т1ехь болх бар. «Нийсаниг къастор» тестировани. Хьехархочун г1о-1амат, 34, 35 аг1.
1
Ш 13.
14.09Синтаксис а, пунктуаци а.

10.
Синтаксисах лаьцна юьхьанцара кхетам.
Предложени синтаксически къасто хаар.
2
§ 1. Ш 20.
15.09-17.0911.
Дешнийн цхьаьнакхетар. Предложенехь коьрта а, дозуш долу а дешнаш вовшех кьасто хаар.
1
§ 2. Ш 22.
19.0912.
Предложени.
1
§ 3. Ш 29.
20.0913.
Предложенийн тайпанаш. Дийцаран предложени.
2
§§ 4, 5.
Ш 35.
21.09-22.0914.
Предложенийн тайпанаш. Хаттаран, айдаран предложенеш.
2
§§ 6, 7. Ш 40.
24.09-26.1015, 16.
«Гуттар а хуьлда нана» сочинени язъяр.
2
Ш 24, 25
27.09-28.0917
Г1алаташ т1ехь болх бар. !амийнарг карладаккхар
1

29.09Предложенин коьрта меженаш.

17, 18.
Предложенин коьрта меженаш. Подлежащи.
2
§ 8.
Ш 47, 48.
1.10-3.1019, 20.
Предложенин коьрта меженаш. Сказуеми.
2
§ 9.
Ш 52, 53.
4.10-5.1021.
«Доттаг1 вонехь вевза!» изложени язъяр. Г1о-1амат, 174 аг1о.
1
Ш 54.
6.10Предложенин коьртаза меженаш.

22, 23.
Предложенин коьртаза меженаш. Кхачам, цуьнан синтак-сически билгалонаш.
2
§ 10.
Ш 57, 58.
8.10-10.1024, 25.
Предложенин коьртаза меженаш. Къастам, цуьнан синтаксически билгалонаш.
2
§ 11.
Ш 51, 52.
11.10-12.1026, 27.
Предложенин коьртаза меженаш. Латтам, цуьнан синтаксически билгалонаш.
2
§ 12.
Ш 64, 65.
13.10-15.1028.
«Шеран заманаш» талламан болх язбар.
Хьехархочун г1о-1амат, 64 аг1о.
1
Ш 66.
17.1029.
Г1алаташ т1ехь болх бар. «Нийсаниг харжар» тестировани.
1
Ш 67.
18.1030, 31.
Яржаза а, яьржина а предложенеш. Уьш вовшех къасто хаар.
2
§ 13.
Ш 70. 71.
19.10-20.1032.
Цхьанатайпанарчу меженех лаьцна кхетам балар, цаьрца йолу хуттургаш.
2
§ 14.
Ш 73.
22.10-24.1033.
Цхьанатайпанарчу меженашкахь юкъара дешнаш. Юкъарчу дашна т1ехьа ши т1адам биллар.
Цхьанатайпанарчу меженашца хуттургаш.
2
§ 15, 16.
Ш 79.
25.10-29.1034.
Т1едерзар. Т1едерзарехь сацаран хьаьркаш.
2
§§ 17, 18.
Ш 86.
31.10-1.1135.
«Мичхьара д1аболало Даймохк» талламан болх язбар.
1амат, 182 аг1о.
1
Ш 87.
2.1136.
Г1алаташ т1ехь болх бар. 1амийнарг карладаккхар.
1
Ш 89.
3.11Шолг1а чийрик – 28 сахьт.


37.
Цхьалхе а, чолхе а предложенеш.
2
§ 19.
Ш 94.
10.11-12.1138.
Хуттургаш йолу чолхе предложенеш. Чолхечу предложенешна схемаш х1иттор.
2
§ 20.
Ш 96.
39, 40 40.
«Къона футболисташ» сурт х1отторан билгалонашца сочинени язъяр. 1амат, 56 аг1о.
2
Ш 200.
41.
Авторан дешнел т1ехьа а, царна хьалха а ма -дарра къамел.
1
§ § 21.
Ш 100.
42.
Ма-дарра къамелехь сацаран хьаьркаш.
2
§ 22.
Ш 103.
43.
Диалог. Диалоган репликашна хьалха йозанехь тире. Диалог схьакъасто а, диалогехь репликаш муьлхарш ю а хаар.
2
§ 23.
Ш 108.
24.11-26.1144.
«Муьлхха а болх бар эх дац» талламан болх язбар. Хьехархочун г1о-1амат, 94 аг1о.
1
Ш 115.
26.1145.
Г1алаташ т1ехь болх бар. «Нийсаниг харжар» тестировани.
1
Ш 116.
28.11Фонетика. Графика. Орфографи.

46.
Йозанехь къамелан аьзнаш билгалдахар.
1
§ 24.Ш121
29.1147.
Нохчийн алфавит (элпаш, аьзнаш, абат).
1
§ 25.Ш128
30.1148.
Мукъа а, мукъаза а аьзнаш.
1
§ 26.Ш133
1.1249.
Зевне а, къора а мукъаза аьзнаш.
1
§ 27.Ш136
3.1250.
Зевне а, къора а, легашна т1ера аьзнаш кхолладалар.
1
§ 27.Ш137
5.1251,
52.
Шала мукъаза элпаш.
2
§28.
Ш139,141
6.12-7.1253,
54.
Шалха элпаш. Церан нийсаяздаран бакъонаш.
2
§29.
Ш142,143
8.12-10.1255,
56.
«Дохкобовлар» изложени язъяр.
1амат, 68-70 аг1.
2
Ш 144,145
12.12-13.1257.
Я, яь, ю, юь, е, ё элпийн маь1на а, церан яздар а.
1
§ 30.Ш146
14.1258.
Й элпан маь1на а, нийсаяздар а.
1
§ 31.Ш150
15.1259.
Деха а, доца а мукъа аьзнаш. Доца шеконан мукъа аьзнаш
(А, У, И), церан нийсаяздар.
1
§ § 32, 33.
Ш 157.
17.1260.
Дифтонгаш.
1
§ 34.Ш162
19.1261.
Йиш хадоран хьаьрк.
1
§ 35.Ш165
20.1262.
Мукъачу аьзнийн мерах алар.
2
§ 36.Ш167
21.12-22.1263.
«Юьртахь суьйре» талламан болх язбар. 1амат, 182 аг1о.
1
Ш 171.
24.1264.
Г1алаташ т1ехь болх бар. 1амийнарг карладаккхар.
1
Ш 175.
26.12Кхоалг1а чийрик – 40 сахьт.


Лексика.

65,
66.
Лексиках юьхьанцара кхетам. Дешан грамматически а, лексически а маь1нех кхетар. Дошамех пайдаэца хаар.
2
§ 37.
Ш180,181.
67,
68.
Дешнийн маь1наш. Дешнийн масех маь1на хилар; тардинчу маь1нехь а лелар, уьш вовшах къасто хаар.
2
§ 38.
Ш183,184.
69,
70.
«Ас т1екхачаре сатуьйсу де» сочинени язъяр.
2
Ш 185,186
71.
Омонимаш. Къамелехь омонимаша деш долу г1уллакх.
1
§39.Ш189.
72.
Синонимаш. Къамелехь синонимаша деш долу г1уллакх.
1
§40.Ш191.
73,
74.
«Майра» хьаша» изложени язъяр. 1амат, 189,190 аг1онаш. Г1алаташ т1ехь болх бар.
2
Ш193,194.
75.
Антонимаш. Къамелехь антонимаша деш долу г1уллакх.
1
§41.Ш197.
76.
Дешнийн ч1аг1делла цхьаьнакхетарш.
1
§42.Ш202.
77.
Лексиках 1амийнарг карладаккхар.
1
§ § 37-42.
Ш 203.
78.
«Денделла 1алам» талламан болх язбар. 1амат, 187 аг1о.
1
Ш 205.
79.
Г1алаташ т1ехь болх бар. «Нийсаниг харжар» тестировани.
1
Ш 206.
Морфологи. Дошкхолладалар а, орфографи а.

80,
81.
Дошкхолладаларх, орфографех кхетам балар. Дешнийн хийцадаларан а, кхолладаларан а некъаш.

2
§ 43.
Ш 207,208
82.
Дешнийн кхолладалар, церан некъаш а, нийсаяздар а.
1
§ 43.
Ш 210.
83.
Дешан лард а, чаккхе а. Чаккхенийн грамматически маь1на.
1
§ 44.
Ш 213.
84.
Орам а, гергара дешнаш а.
1
§ 45.Ш216
85,
86.
«Тамашийна амал» изложени язъяр. Г1алаташ т1ехь болх бар.
1амат, 194 аг1о.
2
Ш217,218.
87.
Дешхьалхе а, цо дашна луш долу маь1на а.
1
§ 46.Ш219
88,
89.
Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш.
2
§ 47.
Ш 221,223
90,
91.
Суффикс. Цуьнан тайпанаш. Суффиксийн маь1на.
2
§ 48.
Ш 224,225
92.
«Некъан юьхь» талламан болх язбар.
1амат, 184 аг1о.
1
Ш 226.
93.
Г1алаташ т1ехь болх бар. «Нийсаниг харжар» тестировани.

1
Ш 222.
Ц1ердош.

94,
95.
Ц1ердош, цуьнан грамматически билгалонаш.
2
§ 49.
Ш229,232
96,
97.
Юкъара а, долахь а ц1ердешнаш.
2
§ 50.
Ш 234,235
98,
99.
Ц1ердешнийн терахьаш.
2
§ 51.
Ш238,239
100,
101.
Ц1ердешнийн грамматически классаш.
2
§ 52.
Ш 241,242
102.
Ц1ердешнийн дожарш, церан маь1на, рог1алла, хаттарш.
1
§ 53.
Ш 243.
103.
«Хьомечу мехкан х1аваъ» талламан болх язбар. 1амат,184 аг1о.

1
Ш244.
104.
Г1алаташ т1ехь болх бар. 1амийнарг карладаккхар.

1
Ш 242.


Йоьалг1а чийрик – 32 сахьт


105,
106.
Ц1ердешнийн легарш.
2
§ 54.
Ш 248,250
107,
108.
Ц1ердешнийн дожарийн чаккхенаш нийсаязъяр.
2
§ 55.
Ш 255,260
109,
110.
Дукхаллин терахьан ц1ердешнийн легар.
2
§ 56.
Ш 261,266
111,
112.
Оьрсийн маттера т1еэцна т1еэцна дешнаш нийсаяздар.
2
§ 57.
Ш 267,268
113,
114.
Ц1ердешнийн кхолладаларан некъаш.
2
§ 58.
Ш 269,270
115,
116.
«Оьзда мотт-оьздачун г1иллакх» сочинени язъяр.
2
Ш 271,294
117,
118.
Дацаран дакъалг ца ц1ердешнашца нийсаяздар.
2
§ 59.
Ш 272,273
119, 12 0.
Ц1ердешнийн суффиксаш.
2
§ 60.
Ш 275,278
121,
122.
Цхьана дешдекъах лаьттачу ц1ердешнийн нийсаяздар.
2
§ 61.
Ш 280,281
123,
124.
Ц1ердош морфологически къастор.
2
§ 62.
Ш 282,283
125,
126.
Ц1ердашах 1амийнарг карладаккхар.
2
§ 63.
Ш 284,285
127.
«Имам Нохчийчохь» талламан болх язбар. 1амат, 186 аг1о.
1
Ш 286.
128.
Г1алаташ т1ехь болх бар. Ц1ердош морфологически таллар. Хьехархочун г1о-1амат, 195-197 аг1.
1
Ш 287.
Пхоьалг1ачу классехь 1амийнарг карладаккхар.

129.
Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш.
1
Ш 288.
130.
Предложенин цхьанатайпанара меженаш.
1
Ш 290.
131.
Лексика. Дешнийн маь1наш, омонимаш, синонимаш, антонимаш
1
Ш 292.
132.
«Хьуьнан мостаг1ий а, доттаг1ий а» изложени язъяр.
1амат, 193 аг1о.
1
Ш 297.
133.
Дешан лард, орам, дешхьалхе, суффикс.
1
Ш 302.
134.
Ц1ердош, цуьнан терахь, классаш, легар.
1
Ш 316.
135.
«Нохчийчоьнан во1» талламан болх язбар. 1амат, 195, 196 аг1.
1
Ш 319.
136.
Г1алаташ т1ехь болх бар. 1амийнарг карладаккхар.
1
Карладак-кхар, т1е-ч1аг1дар.


Нохчийн меттан хьехархо Теллина:
Шамурзаева З.Б. ишколан дешаран декъан доладархо
Хужулова А.А.


Ч1агIйо Йийцаре йина
Гуьмсан урхаллин кIоштан методически
Комсомольски – юьртан дехийлан цхьаьнакхетараллин
юккъерчу юкъарадешаран ишколан кхеташонехь.
директор Р.М.Исаходжиев. Протокол № 1 28.08.2012 шо.

ПхоьалгIачу классехь нохчийн литература хьехаран
шеран рузманан хьесапаш

«Нохчийн литература», 5 - чу классана хрестомати. Соьлжа-Г1ала - 2004.
Эдилов С.Э.


Кхоллараллин белхийн барам:
Сахьтийн барам: шарахь - 59 сахьт Сочиненийн барам: Изложенийн барам:
кIиранах - 2 шарахь - 4 шарахь - 3
хьалхарчу чийрикехь – 9 хьалхарчу чийрикехь - 1 хьалхарчу чийрикехь - -
шолгIачу чийрикехь -14 шолгIачу чийрикехь - 1 шолгIачу чийрикехь - 1
кхоалг1ачу чийрикехь -20 кхоалг1ачу чийрикехь - 1 кхоалг1ачу чийрикехь- 1
йоьалг1ачу чийрикехь - 16 йоьалг1ачу чийрикех ь - 1 йоьалг1ачу чийрикех ь - 1

РогIалла

Чулацам
Сахьт
ЦIахь бан болх
Хан
Бил-
гал-
дак-
кхар


Йог1у
хан
Карара
ханХьалхара чийрик – 9 сахьт.


1.
Нохчийн халкъан барта кхолларалла.
1
Хрестомати.
3-5 аг1.
01.09.2.
«Тамашийна олхазар» туьйра.
1
6-10 аг1.
08.09.3.
«Кхо ваша» туьйра. Да а, цуьнан кхо к1ант а.
1

15.09.4.
«Кхо ваша» туьйра. Туьйранахь ден весет кхочушдарна т1ехь вежарийн дика а, ледара а амалш гайтаран башхаллаш.
1
11-21 аг1.
22.09.5.
«Барзо 1ахарца мохк къовсар» туьйра.
1
22-24 аг1.
29.09.6.
«Кхо ваша а, саьрмик а» туьйра.
1
25-28 аг1.
06.10.7.
«Дицлур доцу аьхкенан де» сочинени язъяр.
1

13.10.8.
«Доьшуш хилла к1ант» туьйра.
1
29-39 аг1.
20.10.9.
Классал арахьара дешар.
«Хьекъал долу йо1 а, кхиэлахо а» туьйра.
1
261-266 аг1.
27.10.
Шолг1а чийрик – 14 сахьт.


1 10.
Дешархоша шайна хезна халкъан туьйранаш дийцар, церан башхаллаш къастор.
1

10.11.1 11.
Кицанаш.
1
44-48 аг1.
13.11.12.
Х1етал-металш.
1
49-52 аг1.
20.11.13.
Дешархоша ц1ахь баккхийчаргара д1аяздина кицанаш, х1етал-металш дийцаре дар.
1

24.11.14.
Саидов Б. «Майра к1ант Сулима» туьйра. Къиза Содий, майра к1ант Сулимий. Церан васташ а, амалш а.
1
53-82 аг1.
27.11.15.
Саидов Б. «Майра к1ант Сулима» туьйра. Туьйранахь 1аламан а, дийнатийн а суьрташ гайтаран башхалла.
1
53-82 аг1.
01.12.16.
Саидов Б. «Майра к1ант Сулима» туьйра. Адамийн деган дикаллий, оьздангаллий, къинхетаме хиларрий хастор.
1
53-82 аг1.
04.12.17.
«Гуьйре» суьртах лаьцна сочинени язъяр.
1

08.12.18.
Классал арахьара дешар.
Саидов Б. «Сулимин ц1архо» туьйра.
1
309-322 аг1.
11.12.19.
Мусаев М. «Ц1ен маьхьси» туьйра.
1
83-93 аг1.
15.12.20.
«Хьуьнан дахар» изложени язъяр.
Изложенийн гулам, 4 аг1о.
1

18.12.21.
Гацаев С. «Чкъоьрдиг» туьйра. Туьйранан чулацам а, коьрта турпалхой а.
1
94-113 аг1.
22.12.22.
Гацаев С. «Чкъоьрдиг» туьйра. Чкъоьрдига ша-шена т1ехь баьккхина толам гайтар.
1
94-113 аг1.
25.12.23.
Классал арахьара дешар.
Сулаев М. «Т1ехтохар» туьйра.
1
295-308 аг1.
29.12.Кхоалг1а чийрик – 20 сахьт.

24.
Исмаилов А. «Бирдолаг» туьйра. Туьйранахь долу дийнатийн, акхаройн васташ.
1
114-126 аг1.
12.01.25.
Исмаилов А. «Бирдолаг» туьйра. Акхаройн дахар адамийн дахарца дустар а, цуьнан к1орггера маь1на а.
1
114-126 аг1.
15.01.26.
Ахматова Р. «Лийрбоцурш» стихотворени
1
153-155 аг1.
19.01.27.
Бадуев С.-С. «Зайнди» дийцар. Дийцарехь вайнехан хьалхалера 1ер-дахар гайтар.
1
128-144 аг1.
22.01.28.
Бадуев С.-С. «Зайнди» дийцар. Дийцаран турпалхойн васташ.
1
128-144 аг1.
26.01.29.
Саракаев Хь. «Баьпкан чкъуьйриг» дийцар. Лаьтте, къинхьегаме безам кхиор.
1
147-152 аг1.
29.01.30.
Саракаев Хь. «Баьпкан чкъуьйриг» дийцар. Ялта кхиоран халонех лаьцна дийцар а, къинхьегаман мах хадор а.
1
147-152 аг1.
02.02.31.
Мамакаев М. «Баппа» дийцар. Дийцаран чулацам а, коьрта турпалхой а.
1
157-164 аг1.
05.02.32.
Мамакаев М. «Баппа» дийцар. Нийсонал харцо тола йиш цахилар, халкъ шен олаллин к1ел сацо цхьаннан а ницкъ кхочург цахилар ч1аг1дар.
1
157-164 аг1.
09.02.33.
Классал арахьара дешар.
Гайсултанов 1. «К1анталг» дийцар.
1
323-331аг1.
12.02.34.
Сатуев Хь. «Лаьмнийн къоналла» стихотворени.
1
165, 166 аг1.
16.02.35.
Сулаев М. «Ламанан хи» стихотворени.
1
169-171 аг1.
19.02.36.
«Дика амал» изложени язъяр.
Изложенийн гулам, 5 аг1о.
1

26.02.37.
Махмаев Ж. «Буьйсанна г1улчаш» дийцар. Дийцаран коьрта турпалхой а, авторна церан амалш а, вовшашца йолу юкъаметтиг а дика евзаш хилар.
1
174-190 аг1.
02.03.38.
Махмаев Ж. «Буьйсанна г1улчаш» дийцар. Дийцар т1ехь 1аламан г1иллакхаш, амалш, хьелаш а довза дезаш а, царах пайдаэца безаш хиларх а лаьцна кхетам кхиор.
1
174-190 аг1.
05.03.39.
Сулейманов А. «Борз ю уг1уш» стихотворени.
1
191-194 аг1.
09.03.40.
Кагерманов Д. «Доттаг1алла» дийцар. Дийцаран турпалхойн г1иллакхе амалш.
1
199-203 аг1.
12.03.41.
Кагерманов Д. «Доттаг1алла» дийцар. Дийцарехь воккхачуьнан сий-ларам бан безаш хилар т1еч1аг1дар.
1
199-203 аг1.
16.03.42.
«Хьо оьзда хилалахь, х1ай къона нохчо!» сочинени язъяр.
1

19.03.43.
Классал арахьара дешар.
Кагерманов Д. «Т1ай» дийцар.
1
377-383 аг1.
23.03.
Йоьалг1а чийрик – 16 сахьт.


44.
Хатуев 1. «Аьрзунан илли» стихотворени.
1
195-197 аг1.
02.04.45.
Арсанукаев Ш. «Баьпкан юьхк» стихотворени.
1
204-206 аг1.
06.04.46.
Рашидов Ш. «Т1амна дуьхьал довла!» стихотворени.
1
207,208 аг1.
09.04.47.
«Ненан мотт - аганан илли» сочинени язъяр.
1

13.04.48.
Классал арахьара дешар.
Берсанов Х. «Берзалой» дийцар.
1
368-376 аг1.
16.04.49.
Ахмадов 1. «Къонахалла» дийцар. Дийцаран чулацам а, коьрта турпалхой а.
1
209-221 аг1.
20.04.50.
Ахмадов 1. «Къонахалла» дийцар. Нахана пайдехьа а волуш, къонаха хилла ваха везаш хиларан ойла кхиор.
1
209-221 аг1.
23.04.51.
Амаев В.-Хь. «Малх чубаре хьоьжура иза» дийцар.
1
222-231 аг1.
27.04.52.
«Б1аьсте» изложени язъяр.
Изложенийн гулам, 12, 13 аг1.
1
12, 13 аг1.
30.04.53.
Эдилов Х.-М. «Ненан безам» стихотворени.
1
232-235 аг1.
04.05.54.
Мамакаев 1. «Садаьржаш» стихотворени.
1
236-239 аг1.
07.05.55.
Гадаев М.-С. «Доттаг1ашка» стихотворени.
1
240-243 аг1.
11.05.56.
Хасаев Хь. «Ц1окъ» дийцар.
1
244-253аг1.
14.05.57.
Бексултанов М. «Ца кхетта хестор» дийцар. 1алам лардан а, 1алашдан а дезаш хиларан тема.
1
254-260 аг1.
18.05.58.
Бексултанов М. «Ца кхетта хестор» дийцар. К1ентан а, деден а 1аламе болу безам.
1
254-260 аг1.
21.05.59.
Классал арахьара дешар.
Бексултанов М. «Мархийн к1айн г1арг1улеш» дийцар.
1
350-367 аг1.
25.05.
Нохчийн литературин хьехархо Теллина: Абдуразаков Ш.И. ишколан дешаран декъан доладархо
Докаджиев I.Д.


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий