Інновації у викладанні фізичної культури

ВСТУП.
Характерною особливістю сучасної концепції фізичного виховання є покращення освітнього та виховного напрямку як визначної умови формування фізичної культури особистості. Сьогодні, в період інтенсивного реформування школи, зміна у змісті освіти, оновленні форм і методів організації навчання, виникає необхідність у перегляді традиційних засобів і методик викладання фізичної культури. Один із пріоритетних напрямків модернізації загальної освіти є введення інноваційних технологій у викладання фізичної культури.
Інноваційне навчання – процес, що організований на перспективу, акцентований на підготовку учнів до навчання в нових умовах.
Слово « інновація» (лат.innovation- відновлення, оновлення, зміна) означає нововведення . У контексті навчальної діяльності інновація передбачає створення нових підходів і технологій на основі переосмислення попереднього досвіду та запровадження новітніх досягнень та її комплексне використання.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІННОВАЦІЯ

Творча ,здійснена Її практичне Її поширення в
ідея застосування суспільстві

Нові форми організації занять з фізичної культури у загальноосвітній школі дозволять підвищити їх ефективність і забезпечити необхідний рівень рухової підготовки із загальної культури особистості учня.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх ланок навчально - виховного процесу. У цьому сенсі його можна розглядати як спів навчання, взаємонавчання ( колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними суб`єктами навчання.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв`язання проблем на основі аналізу обставин відповідної ситуації.

СТРУКТУРА І МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ
Особливістю інтерактивних уроків із фізичної культури, які проводяться у нашій школі, є підготовка молоді до життя. Це вимагає активізації навчальних можливостей учнів, пов`язаних з їхнім життям і суспільним досвідом. Умежах цих уроків учням надають основні пізнавальні вміння, розвиваються їхні фізичні здібності і рухові навички, учні привчаються до самостійних занять фізичною культурою. У дітей формуються навички здорового способу життя, естетичні навички і зразки поведінки. Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати у них інтерес і мотивацію,навчати самостійного мислення та дій. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків, тому, як правило, їхня структура складається з п`яти елементів :створення мотивації; повідомлення завдань уроку та очікуваних навчальних результатів; надання необхідної інформації; інтерактивна вправа; підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Залежно від поставленої мети і завдань уроку добираються варіанти організації роботи класу за допомогою інтерактивних методів навчання. Дрібногрупову, групову і фронтальну форму роботи організовують як на уроках ознайомлення, так і на уроках закріплення знань, умінь і навичок.
Кооперативне навчання ( групове, дрібногрупове) – це форма організації навчання в групах учнів, які об`єднані спільною навчальною метою.

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАКОЇ РОБОТИ НЕОБХІДНО:

Переконатися, що учні володіють знаннями та уміннями, необхідними для виконання навчальних завдань.
Об`єднувати учнів у групи на добровільних засадах, за розрахунком або за рівнем фізичної підготовленості (різнорівневі).
Діти повинні призначити капітана (командира) групи.
У групах учні повинні добре бачити одне одного.
Капітан ( командир) групи:
Отримує і зачитує завдання групі;
Забезпечує порядок у групі (правила поведінки на місцях занять, дотримання правил безпеки, страхування під час виконання вправ);
Заохочує группу до роботи;
Підбиває підсумки роботи;
Забезпечує організовані переходи до інших місць занять.
ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ГРУПАХ
а) Робота в парах. Використовується для досягнення будь – якої дидактичної мети,що сприяє розвитку навичок спілкування, вміння самостійно виконувати практичні вправи, здійснювати взаємонавчання і надавати взаємодопомогу;
б) «Роби як ми, роби краще за нас». Використовується для вдосконалювання вмінь учнів виконувати роботу в группах під час повторення вивченого матеріалу. При цьому вчитель повинен організувати роботу у групах таким чином:
об`єднати учнів у групи та ознайомити їх із завданнями;
запропонувати одній із групп перед классом продемонструвати, як потрібно організувати роботу в группах;
подати команду про те, що можна розпочинати виконання вправ.
Завдання учнів полягає у тому, щоб:
отримати і прочитати завдання;
обговорити його в групі;
розпочати до виконання вправ.
в) «Учуся навчаючи». Використовується під час вивчення або повторення вивченого. Для забезпечення роботи у такий спосіб необхідно:
підготувати картки – завдання;
роздати картки – завдання групам по станціях;
запропонувати учням ознайомитися із завданнями;
забезпечити допомогу учнів одне одному, з наступним аналізом виконання вправ і роботою над помилками.

ВАРІАНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ФРОНТАЛЬНО
а) «Мікрофон». Надання можливості кожному учневі сказати щось швидко, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ:
повідомити учням класу проблему;
дати можливість почергово висловитися;
відповіді при цьому не коментуються і не оцінюються;
зробити висновок.

б) «Мозковий штурм». Це такий метод розв`язання проблеми, коли всі учасники розмірковують над однією проблемою. Застосовується, коли необхідно розв`язати проблему , наприклад, пояснити причину невдалого виконання вправи.
Для цього методу характерною є така організація роботи:
визначити проблему;
дати можливість учням висловлювати пропозиції по черзі, конкретно і стисло;
підбити підсумок.
в) «Незавершена вправа». Учитель або найбільш підготовлений учень показує вправу або комбінацію вправ і пропонує учням завершити її.
МЕТОД ПРОЕКТІВ
Метод проектів – спосіб організації педагогічного процесу, основою якого є взаємодія педагога і вихованця між собою. Сутність цього методу полягає в тому, що учні проектують навчальну діяльність під час цього застосовують раніше отримані ними знання. Застосування методу проектів розвиває ініціативу, привчає до планової роботи, до врахування усіх видів труднощів, до самостійної роботи; формує вміння розраховувати свої сили в процесі навчальних занять.
ВИДИ ПРОЕКТУВАННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ:
за характером діяльності школярів – інформаційне і практично орієнтоване;
за змістом – моно предметне і між предметне;
за тривалістю – короткочасне (тиждень), середньої тривалості (місяць), довготривале ( розділ програми, семестр або навчальний рік);
за метою – підсумкове і поточне;
за кількістю учасників – індивідуальне,парне, групове.
ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ:
підготовка й визначення теми та мети проекту (розповідь учням про задум, створення мотивації та допомога у постановці завдань);
планування(пропонуються ідеї, висуваються пропозиції);
прийняття рішень (спостереження й керування діяльністю учнів);
збирання інформації ( консультування й допомога у добиранні навчального матеріалу);
аналіз інформації, формування висновків (спостереження та створення навчального дидактичного матеріалу);
захист проектів та колективний аналіз ( обговорення спільно з учнями презентованих проектів навчальної діяльності).
ВАРІАНТИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
а) «У світі цікавого». Використовується з метою пожвавлення навчального матеріалу і полягає у добиранні запитань, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації. Підсумки роботи підбиваються у вигляді коротких повідомлень ( теоретико – методичні знання, історія фізичного виховання, між предметні зв`язки, цікаві факти, засади здорового способу життя), реклама, оформлення стіннівок.
б) «Я-вчитель». Використовується для активізації діяльності учнів на уроках фізичної культури, де вони виконують функції вчителя.
Застосовується у будь – якій частині уроку залежно від поставленої мети і завдань під час вивчення або повторення навчального матеріалу.
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Для оцінювання учнів учитель, готуючись до уроків, визначає мету і очікувані результати уроку: які знання учні мають засвоїти і на якому рівні; які знання, вміння і навички вони повинні опанувати, які фізичні здібності повинні розвивати.
Способи оцінювання учнів на уроках із використанням елементів інноваційних технологій здійснюється залежно від поставленої мети:
бальне;
залежно від досягнутого рівня;
за глибиною засвоєння.

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Загальні ознаки гри
Гра як активна форма пізнання навколишньої дійсності. Різноманітність форм ігор уводить школяра до сфери реальних життєвих явищ, завдяки чому дитина пізнає якості та властивості предметів, їхнє призначення та способи використання; опановує особливості стосунків між людьми, правила і норми поведінки; пізнає сама себе, свої можливості та здібності. Гра відкриває шляхи пізнання світу інакше, ніж праця або навчання: у ній практичне, дієве опанування дійсності відбувається раніше, ніж здобуття знань. Інтерес учня до гри поступово вичерпується внаслідок засвоєння знань і умінь, що сприяє розвитку сюжету гри, появі нових ролей у ній та ін.
Гра як свідома та цілеспрямована діяльність. Кожній грі властива значуща для дитини мета. Навіть найпростіші ігри – дії з предметами мають певну мету . Чим меншою є дитина, тим більш наслідувальними є її ігрові дії. Поступово зростає рівень свідомості дітей у грі. Щоб досягти мети, вони відбирають необхідні засоби, іграшки, здійснюють відповідні дії та вчинки, вступають у різноманітні стосунки з товаришами. Діти домовляються про тему та зміст гри, розподіляють ролі, певною мірою планують свою діяльність, що свідчить про цілеспрямований, свідомий характер гри.
Крім загальних, гра наділена специфічними, характерними тільки для неї ознаками.
Гра як вільна, самостійна діяльність,що здійснюється за особистою ініціативою учня. У грі дитина реалізує задуми, діє та змінює за своїми уявленнями реальне життя. Гра є вільною від обов`язків перед дорослими сферою самодіяльності та самостійності дитини, оскільки, граючись, дитина керується власними потребами та інтересами. Воля та самостійність школяра виявляються у добиранні гри, її змісту, у добровільності об`єднання з іншими школярами, у вільному входженні в ГРУ та виході з неї тощо.
Наявність творчої основи. Гра завжди пов`язана з ініціативою, вигадкою, кмітливістю, винахідливістю; вона передбачає активну роботу уяви, емоцій і почуттів учня. Творчий елемент є носієм індивідуальності кожного гравця, тому гра є засобом розвитку творчості та формування здібностей дітей.
Емоційна насиченість. Під час гри діти переживають певні почуття, що пов`язані ролями, що виконуються. У колективних іграх вони виявляють дружбу, товариськість, взаємну відповідальність, відчувають радість від результату, подолання труднощів.
Види ігор, що використовуються на уроках фізичної культури:
ігри із взаємодіями (дозволяють позбутися надлишку енергії та поновити емоційний настрій дітей);
ігри з предметами;
сюжетні ігри (« драматичні» або « тематичні»),у яких існують певні персонажі;
ігри за чітко визначеними правилами (зазвичай спортивної спрямованості, яким властивий мотив змагання);
народні ігри, що залучають школярів до народної мудрості, досвіду поколінь.
Робота щодо запам`ятовування нових знань та розвитку уваги проводиться зазвичай в ігровій формі. Такі ігри,як: «Зроби так само ,як я», «Хто найшвидший?», «Хто так робить?», «Хто найспритніший?» також сприяють розвитку фізичних та психічних якостей, уваги та пам`яті, а ігрові ситуації залучають до роботи всіх учнів.
КОРИГУВАЛЬНІ ВПРАВИ
1.Коригувальні танцювальні вправи, що сприяють розвитку естетичних відчуттів, ритму, плавності рухів (переважно елементи народних танців і вправи ритмічної гімнастики)
2. Загальнорозвивальні вправи з предметами ( із великими та малими м`ячами, гімнастичною палицею, обручем, скакалкою, лавою та ін.), що сприяють розвитку координації рухів, правильного та економного розподілення м`язової сили, рухливості в суглобах.
3. Коригувальні акробатичні вправи, що сприяють розвитку сили, швидкості, сміливості,рішучості, орієнтування в просторі.
4. Коригувальні вправи з лазіння та обертання, що мають прикладне значення та є засобом розвитку сили, витривалості, координації рухів.
5. Коригувальні бігові та стрибкові вправи, що є природними рухами та мають велике прикладне значення.
ЕЛЕМЕНТИ МУЗИЧНОГО СУПРОВОДУ
З метою підвищення інтересу учнів до уроків фізичної культури бажано використовувати функціональну музику. Інколи вона супроводжує весь урок, в інших випадках звучить у певні проміжки. Тим самим підсилює емоційний ефект виконання фізичних вправ, синхронізується руховий ритм, діти отриму-ють естетичне задоволення,підвищується фізичне навантаження. Далі ми наводимо зразки конспектів уроків та заходів з інноваційними технологіями.


ВИСНОВОК
Як ми бачимо, застосування інноваційних технологій на уроках фізичної культури дозволяє підвищувати зацікавленість дітей, мотивацію до навчальної діяльності, сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, спонукає до самостійної діяльності в позаурочний час, виховує активну життєву позицію, почуття колективізму, взаємодопомоги, відповідальності, естетичні смаки, привчає до ведення здорового способу життя.
Основні цілі вчителя при використанні інноваційних технологій – це добір форм та напрямків роботи, які будуть направлені на формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров`я, стану фізичної підготовленості: 1) урок фізичної культури; 2) фізкультурно оздоровчі заходи в режимі навчального дня;
3) позакласні спортивно – масові заходи; 4) змагання з різних видів спорту в режимі дня школяра; 5) використання самосвітніх завдань.
Впровадження і використання інноваційних технологій дає можливість установити в своїй роботі різні форми взаємодії « Учитель – учень», що дає можливість учителю зпрогнозувати позитивнее ставлення до уроку фізичної культури і спорту.
ЛІТЕРАТУРА
Боген М. М. Обучение двигательным действиям.- М.: Физкультура и спорт, 1989.
Бех І. Д. Виховання особистості . Особисто – орієнтований підхід: теоретико – методологічні засади. – К.:Либідь, 2003
Воронін Д. Є. Здоров`я зберігаюча компетентність студента в соціально – педагогічному аспекті,/Педагогіка, психологія та мед. – біол. Проблеми фіз.. виховання і спорту.-2006.-№2.-С. 25-26.
Проектна діяльність у школі/ Упоряд. М. Голубенко.- К.: Шкільний світ, 2007.- 128с.
Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз.- Х.:Вид. група «Основа», 2006.-144с.
Урок у сучасному вимірі/ Упоряд. Ампілогова Л. П.-Х.: Вид. група «Основа»,2006.- 160с.
Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання:НАУК.- Метод. Посібн./О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред.. О.І. Пометун.- К.:Видавництво А.С.К.,2003.-192с.
8. Даниленко С. О. Використання елементів інноваційних технологій на уроках фізичної культури/Наук.-метод. Журнал «Фізичне виховання в школах України».-2009.-№1.Х.Видавнича група «Основа».-с.3-6.

Приложенные файлы


Добавить комментарий