Темэр: ГущыIэр зэрэзэхэтыр. Зэфэхьысыжь.


Мафэр______________
Темэр: ГущыIэр зэрэзэхэтыр. Зэфэхьысыжь.
Мурадыр: шIэныгъэу яIэхэр зэфэхьысыжьыныр, жабзэм ихэгъэхъон Iоф дэшIэгъэныр.
Урокым икIуакI.
1. Урокым изэхэщэн, темэмрэ мурадхэмрэ яIогъэныр.
2. Къэбзэтхэныр.
Чъ чъ Чъ чъ чъыгайчъыяпх лъэрычъ чъэп Тимэз чъыгаехэр бэу хэтых.
3. КIэджыкIыжьын.
ДжэгукIэу "КъашIэ!"
- Мы буквэхэр жъугъэфедэзэ гущыIэхэр къэжъугъэпс:
гъо, а, жъ;, э, з, м, ы; кI, э, а, хь.
(Жъуагъо, мэзы, хьакIэ)
Ряд пэпчъ гущыIэ зырыз.
- А гущыIэр хэтэу гущыIэухыгъэ къызэхэжъугъэуцу.
4. Физминуткэр (Музыкэм едэIухэзэ, ашIы)
5. Темэм Iоф дэшIэныр.
1. Ежь - ежьырэу агъэцакIэ.
Мы зэхэтыкIэм тетэу гущыIэ щырыщ къэшъутх:
Лъапсэр - суффиксыр - кIэухыр Приставкэр - лъапсэр - суффиксыр - кIэухыр Лъапсэр - кIэухыр - Сыда суффиксымрэ приставкэмрэ мэхьанэу яIэр?
- Сыда кIэухым мэхьанэу иIэр?
2. IофшIэнэу 140 - р агъэцакIэ.
3. ЛъэпсытIу зиIэ гущыIэмэ алъыплъэнхэр.
Уашъо + пщэ (ошъуапщэ); нэ + псы (нэпсы); шъхьа + цы (шъхьацы); пхъ + Iэбжъан (пхъэIэбжъан).
ГущыIэхэр атхы, лъапсэхэр къыхагъэщы.
- ГущыIэм лъэпсэ тхьапш иIэн ылъэкIыщта?
6. УнэмкIэ гъэцэкIэныр.
IофшIэнэу 158 -р (УпчIэмэ яджэуап къаратыныр). IофшIэнэу 156 -р (Усэр езбырэукъызэрагъэшIэныр. КъэкIощт урокым усэр къызэрашIэжьэу атхыныр.)
7. Урокым икIэух. Зэфэхьысыжьыныр.
- Сыда непэ кIэтыджыкIыжьыгъэр?
- Сыда суффиксымрэ приставкэмрэ гущыIэм мэхьанэу щыряIэр?
- Сыда кIэухым Iофэу ыгъэцакIэрэр?
Мафэр_____________
Темэр: ПкъыгъоцIэ унаехэмрэ къызэрыкIохэмрэ.
Мурадыр: пкъыгъоцIэ унаемэ яхьылIагъэу ашIэрэр агу къэгъэкIыжьыгъэныр.
Урокым икIуакI.
1. Урокым изэхэщэн, темэмрэ мурадымрэ нэIуасэ фэшIыгъэнхзр.
2. КIэджыкIыжьыныр.
1. Фронтальнэу яупчIыныр. УнэмкIэ гъэцэкIэным иуплъэкIужьын. Хырыхыхьэу зэхагъэуцуагъэхэр зэратыжьы, къашIэ.
2. Индивидуальнэу яупчIыныр.
* Подлежащэмрэ сказуемэмрэ къыхэгъэщ. Бзэ лъэпсэ гущыIэу зыхахьэрэр къэгъэнаф.
* ПкъыгъуацIэхэр къыпытхэх:
ЦIыфхэр: ..., ..., ... .
Псэушъхьахэр: ..., ..., ... .
ХэтэрыкIхэр: ..., ..., ... .
3. Къэбзэтхэныр.
Къ къ ... .
Жэнэ Къырымызэ поэт цIэрыIошху.
4. Темэм Iоф дэшъэгъэныр.
Непэ хьакIэ кътфэкIуагъ,
"ЦIэ унаер" ащ етэIо.
Буквэ инкIэ къедгъэжьэщтхэр Дэгъоу непэ тигъэшIэщт.
- Сыда непэ тызытегущыIэщтыр? (ЦIэ унаехэр).
- Апэрэ классым щегъэжьагъэу буквэ инкIэ къегъэжьагъэу птхын фае гущыIэхэм татегущыIэщтыгъэ. Мы урокым ащ Iоф дэтшIэщт.
* Таблицэр доскэм пылъагъ.
* Буквэ инкIэ къегъэжьагъэу тхыгъэхэм къяджэх, къарыкIырэр къаIо (такъ. 3).
* УпкIэмэ яджэуапхэр къаIо ыкIи атхы (такъ.5).
- Сыда пцIэр, плъэкъуацIэр,уятэ ыцIэр?
- Сыда чылэу узыдэсым ыцIэр? Сыда уипсыхъо ыцIэр? Сыда уихьэ ыцIэр?
Буквэ инкIэ къегъэжьагъэу атхыгъэмрэ акIагъэтхъы.
- Мы зыкIэжъугъэтхъыгъэрхэр бзэ лъапсэмэ ащыщэу тэра зыхахьэхэрэр? (Пкъыгъуац Iэх).
- Буквэ инкIэ къегъэжьэгъэ пкъыгъуацIэхэм пкъыгъоцIэ унаехэр араIо. Адрэ пкъыгъуацIэхэм пкъыгъуацIэ къызэрыкIохэр араIо ыкIи буквэ цIыкIукIэ атхых.
5. Физминутка
6. Тхылъым Iоф дашIэ.
IофшIэнэу 200-р агъэцакIэ ежьэжьырэу. Зэратхыгъэр уплъэкIужьыгъэныр.
7. ТемакIэу зэрагъэшIагъэм игъэпытэн .
ГущыIэ зэпхыгъэхэр кIэлэегъаджэм къеIо, еджакIомэ купитIоу агощызэ атхы.
КъызэрыкIохэр Унаехэр хьэу Пырац чэмэу Къолэн хэу ШIуцэр псыхъоу Лаб къалэу Мыекъуапэ - Сыдэущтэу къежъугъэжьагъа апэрэ столбикым тет пкъыгъуацIэхэр?
ЯтIонэрэ столбикым тет пкъыгъуацIэхэр сыда буквэ инкIэ къегъэжьагъэу зыкIэттхыгъэр?
8. УнэмкIэ гъэцэкIэныр.
IофшIэнэу 202-р.
9. Урокым икIэух. Зэфэхьысыжьыныр.
- Сыд гущыIэхэр ара буквэ инкIэ къегъэжьагъэу атхыхэрэр?
Мафэр_____________
Темэр: ПкъыгъуацIэхэр пчъагъэхэмкIэ зэрэзэхъокIыхэрэр.
Мурадыр: пкъыгъуац эмэ япчъагъэхэр зэблахъун алъэкIынэу къыхагъэщышъухэу егъэсэгъэнхэр, лIыгъэ ахэлъынэу гъэсэгъэнхэр.
Урокым икIуакI.
1. Урокым изэхэщэн, темэмрэ мурадымрэ нэIуасэ фэшIыгъэнхэр.
2. Къэбзэтхэныр.
л лъ лI л лъ лI л лъ лI ... .
ЛIыгъэр аджалым щыщтэрэп.
Зыпсэ емыблэжьырэм ищытхъу кIодырэп.
- Сыдэущтэу имэхьанэ къыжъугурыIора? Сыда тызфигъасэрэр?
-Тэрэз, кIэлэцIыкIухэр, лIыгъэ зыхэлъыр зыми щыщтэрэп,адрэ цIыфмэ акъогъу къоуцорэп, зэкIэмэ апэ итэу, зыми щымыщтэу, ыпэ регъэхъу. Аджалым щыщтэрэп. Ащ фэдэ цIыфхэр ащыгъупшэрэп. ЛIыхъужъыцIэр афаусы, музейхэр къафызэIуахы, саугъэтхэр афагъэуцу. Хэт ащ фэдэу шъо шъушIэрэр? (Андрыхъое Хъусен, Нэхэе Даут. Ацумыжъ Айдамыр, Шэуджэн Мос ... ).
3. КIэджэкIыжьыныр .
1. Фронтальнэ IофшIэныр.
- Бзэм хэт гущыIэмэ ащыщэу сыда пкъыгъуацI зыфаIорэр? Сыд фэдэ купитIоу пкъыгъуацIэхэр агощыхэра?
(ПкъыгъуацIэ унаехэмрэ, пкъыгъоцIэ къызэрыкIохэмрэ).
- Сыда ахэр зэрэзэтекIыхэрэр? (ПкъыгъоцIэ унаехэр буквэ инкIэ къырагъажьэ).
- ПкъыгъоцIэ унаехэр къыхэшъутхыкIых: 1. Псыхъоу Фарзэчылэхэу Джыракъый, мамхыгъ, Хьакурынэхьабл, Хьатыгъужъыкъуай Iусых. 2. Псыхъоу Лаби чыжьэп. 3. Гъэмафэрэ хы шIуцIэм тащэ. 4. Мерэм Мыекъуапэ кIогъагъэ.
2. Индивидуальнэ IофшIэныр.
1). Мы гущыIэм илъэпсэгъу гущыIэхэр къэтх, зэрэзэхэтым тетэу къызэхэф: гъогу (гъогушху, гъогурыкIу, тигъогу, сигъогу).
2). ГущыIитIур зэхэгъахъуи зы гущыIэ къэтх, зэрэзэхэтым тетэу къызэхэф: кIалэ +регъаджэ (кIэлэегъадж), мэлы +егъэхъу (мэлахъу), пхъэ +еуIу (пхъэуIу), пхъэ +шIэ пхъашIэ).
3). ГущыIэхэр зэрэзэхэтымкIэ зэхафыныр: тигубгъохэр, сымэджэщ, сэмэркъэушху, лIыхъужъ.
4. Физминуткэр.
Зы, тIу, щы, плIы, тфы.
Винни Пух къэущыжьыгъ.
ЗызэкIищи, IущхыпцIыгъ,
Къэтэджыжьи, зитхьакIыгъ.
ШIэхэу мэзым ар ежьагъ.
Иныбджэгъи къыIукIагъ.

5. Темэм Iоф дэшIэныр.
IофшIэнэу 259-р агъэцэкIэныр. ХэгъэунэфыкIыгъэ гущыIэхэр зы пчъагъэм рагъэуцуозэ, тыратхыкIы.
Творческэ IофшIэн.
- ГущыIэухыгъэмэ пкъыгъуацIэу къахафэхэрэр къыхэшъутхыкIых, япчъагъэ зэблэшъухъузэ,къэшъутхых. Бэ пчъагъэм исуффикс къыхэжъугъэщ.
Тикосмонавтхэм лIыхъужъыныгъэшхо зэрахьагъэ.Ахэр космосым быбыгъэх. Къиным къыгъэщтагъэхэп.
Тикосмонавтхэм - (тикосмонавт), лIыхъужъыныгъэшхо - (лIыхъужъыныгъэшхохэр), къиным - (къинхэм).
- Зы гущыIэ зэрэзэхэтым тетэу къызэхэшъуф.
6. УнэмкIэ гъэцэкIэныр.
IофшIэнэу 256-р. ПкъыгъуацIэхэр зы пчъагъэм рагъэуцо.
7. Урокым икIэух. Зэфэхьысыжьыныр
- Сыда непэ тызтегущыIагъэр?
- Сыдэущтэу къатшIэра пкъыгъуацIэр пчъагъэу зэрытыр?

Приложенные файлы


Добавить комментарий