Biologiya 6-c? sinif III f?sil uzr? kicik summativ qiym?tl?ndirm?


6-cı sinif
III fəsil üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə
1.Bitkinin generativ orqanları hansı sırada düzgün verilib?
A) Kök ,gövdə ,çiçək, B)Çiçək ,meyvə , kök
C)Çiçək ,toxum, yarpaq D)Çiçək ,meyvə ,toxum
2.Düzgün ifadələrin altından xətt çəkin:
1. Zoğun ucunda yan / təpə tumurcuğu olur. 2.Yarpaq bitkinin generativ/
vegetativ orqanıdır. 3. Tumurcuq xaricdən tumurcuq halqası/ tumurcuq pul-
cuğu ilə örtülmüşdür. 4. Yarpağın zoğa birləşdiyi yer buğumarası/ buğum adlanır 3.Gövdənin eninə böyüməsini təmin edən qat necə adlanır?
A)Floema , B) Kambi , C) Qabıq , D )Oduncaq
4.Düzgün fikirləri “+” , səhv fikirləri isə “- “ ilə işarələyin:
1) Qabıq qatı oduncaqdan qalın olur. 2) İllik halqalara görə ağacın yaşını təyin etmək olar. 3)Palıdda özək qatı yumşaq olur. 4)Gövdənin oduncaq hissəsində odun-
caq lifləri və oduncaq borucuqları olur.
5. Hansı sırada oturaq yarpaqlar verilmişdir?
A)Alma , kətan ,pambıq, B) Kətan ,aloye ,qərənfil
C) Aloye ,kətan buğda , D)Aloye , kələm, buğda
6. Uyğunluğu müəyyən edin:
A. Dəricik I. Üst dəriciyin altında yerləşən sütunşəkilli hüceyrələrdən
Ibarət toxuma
B. Sütunvari toxuma II. Hüceyrələri qeyri –düzgün formalı və xloroplastları
nisbətən az olan toxuma
C. Süngərvari toxuma III. Yarpağı xaricdən örtən şəffaf hüceyrələr qatı .
7. Kökdə bölünmə zonası hansı qatlar arasında yerləşir?
A) Böyümə və sorucu B) Kök üsküyü və sorucu
C) Ötürücü və sorucu D) Kök üsküyü və böyümə
8.Kökün neçə növü (I) və neçə sistemi (II) var?
A) I-3; II- 4 ; B) I- 2; II-4
C) I- 3; II-2; D) I-3; II- 5

9. Uyğunluğu müəyyən edin;
A. Zoğun şəkildəyişmələri : 1. Georgin
2. Kartof
B. Kökün şəkildəyişmələri: 3. Soğan
4. Çuğundur
5. Gicitkan
6. Yerkökü
7.Turp
10.Hansı bitkilərdə yarpaq tutucu orqana çevrilmişdir?
A) Kaktus , milçəktutan B) Milçəktutan , şam
C) Şehçiçəyi, küpəotu D)Qarpız , şehçiçəyi

Приложенные файлы


Добавить комментарий