Благодарим нашим мамам


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Класс шагы Авалар Класс шагынын эрттирер планы: 1.Класс шагынын темазын тодарадыры. Аялганы дынна.2.Тайылбыр минутазы.3.Ава дугайында тывызык.4.Ава дугайында улегер домак.5.Ава деп сос оске дылдарда.6.Аваларнын холу.7.Айтырыг-харыы «Мээн авам».8.Ава дугайында шулуктерде болгаш чогаалда.9.Авам чуруу.10.Ава дугайында уран-чуулдун хевиринде-чонар-дашта.11.Туннел.12.Унелел. НОЯБРЬ 30 – Иелер хуну Ава дугайында тывызык.    - Кым хунден артык чылыдыптарыл? Ава дугайында улугер домак.- Ак чем хоолулуг, Ава кижи унелиг. Ава деп сөс өске дылдарда. англи дылда- мазэнемец дылда – муттеркиргиз дылда -апагрузин дылда -дэдаукраин дылда - ненькабелорус дылда- маци, матулямоол дылда - ээжийнорус дылда – чуу дээрил? Байкара Хөвенмей. Ием холу. Бо-ла чорааш каяа-дааБодап келгеш мактап ханмас,Базым санай изин көөрүмМагаданчыг холдар бар ийин. Улуг, биче салым-чолче Уруг-дарыын үдеп чаяар, Чанып кээрге, уткуй сунар Чаяанныг хол, ачылыг хол.Уран-шевер холу-билеАлдын-мөнгүн удазыннапАргып даараар ие холу. Адалар-даа, акылар-даа Амгы чаштар, аныяктар-даа Аванарже мөгейгештин Алдын холун ошкап каӊар. Авалар дугайында шүлүктерде «Авай» Авай-авай, ававыс – Алдын чырык хүнүвүс.Авыралың, буяның Адап, санап четпес бис. «Авам» Аштай бээйн-не дээштин,Аъжым-чемим кылыр.Доӊа бээйн-не дээштин,Тонум, хевим даараар. ««Авай» дээр» Авай деп сөс кажан-дааАлдындан-даа үнелиг.Акшый берген улус-даа:«Авай, авай, авай» - дээр. Авалар дугайында чуруктар Чаш уруглуг ие «Иенин ынакшылы» Лариса Норбу – даш чонукчузу Түңнел сөс Кымнын дугайында чугаалаштывыс?Кажан болур-дур? Кым ол хунну тургускан-дыр?Авалар дугайында чуну сонуургадынар? Төнчүзү Бодунарнын класс шагынын дугайында үнелелинерни беринер:«Светофорнун өңнерин ажыгла»Кызыл өң - ажыктыг солун чуулдер билип алган, эки эрткен. Ногаан өң – солун эвес эрткен.

Приложенные файлы


Добавить комментарий