Все виды решения задач по математике для 1 — 4 кл


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
ÓÄÊ373.167.1:51*01/04 ÁÁÊ22.1ÿ71 Á43 ÁåëîøèñòàÿÀ.Â. Á43Âñåâèäûçàäà÷ïîìàòåìàòèêå.1–4êëàññû/ÁåëîøèñòàÿÀ.Â.— Ì.:Ýêñìî,2012.—224ñ.—(Âïîìîùüìëàäøåìóøêîëüíèêó). ISBN978-5-699-52780-9 Äëÿòîãî÷òîáûáûñòðîèïðàâèëüíîðåøàòüçàäà÷è,íóæíàïîñòîÿííàÿïðàêòèêà. Âýòîìïîìîæåòïðåäëàãàåìîåèçäàíèå,ïðåäíàçíà÷åííîåäëÿñàìîñòîÿòåëüíîéðàáî òûó÷àùèõñÿíà÷àëüíîéøêîëûêàêâêëàññå,òàêèäîìà. Çàäà÷èðàñïðåäåëåíûïîñòåïåíèñëîæíîñòè,ïîñëåêàæäîãîðàçäåëàäàíûíå áîëüøèåïðîâåðî÷íûåðàáîòû.Ðèñóíêèèñõåìûïîìîãóòó÷àùèìñÿëó÷øåïîíÿòü ñìûñëçàäà÷èèïóòèåãîðåøåíèÿ. Êíèãàîêàæåòíåîöåíèìóþïîìîùüðîäèòåëÿìèïåäàãîãàìâôîðìèðîâàíèèèçà êðåïëåíèèíàâûêîâðåøåíèÿçàäà÷óó÷àùèõñÿíà÷àëüíîéøêîëû. ÓÄÊ373.167.1:51*01/04 ÁÁÊ22.1ÿ71 ©ÁåëîøèñòàÿÀ.Â.,2011 ISBN978-5-699-52780-9 ©ÎÎΫÈçäàòåëüñòâî«Ýêñìî»,2012 ! . ,. , , . , ,,- . ,- ., 1,2,3,4 , . , . 1 1 1., .. 4+37+15+26+4 - : 2.. ,. : 3., ., ,. ), ), ),, , ,: ,- , : 3+4;41;3+3;3+1. : 4.8, 3:, 1. , ,, : ,: 8+3______________________________________________ 84______________________________________________ . 5.5 2. 4.? ,, : ,, : 6.10. 4. , (). : 106= 104= 7.3. ,. : . ,?, .,. : . , .? .- ? 8.- . 62? ,- . ? : 9.2,3 4. : , : 10.- .2,3,- 11. )? : ) : )? : 11.:. ,. ,? : : 12.4. ,2.- ? , : , . 2+4=4+2=62= 13.4, 5. : 4+54+154 )? ), ? 14.4, 2. ,, . ,. ,, .. 15.2,. ,: )? )? ,? . : . ?: 16.7.5, . ? . ,, . 17.2 4., .. ? : :42 (,?) 18.7.2 ., : : )? )? )? 19.5. 3 , 2. ,: : 20. 3, 4. ? : 20.10.7- ,. - ,, ? : 7+3_____________________________________________ 103____________________________________________ 107____________________________________________ . 22.9.6 . : ,. 23.10 , 4. , : 10+4____________________________________________ 104____________________________________________ . 24.7. ,. , . ,. : 25.: 52. . : , . 26.6. ,2 ? , . , . : . 27.,3- ,4- ? ,- . , . , . 28.5, 4.? . . . : 29.8- .,- 5.? ) (). ), , (). ): .. : : 30.20. 11. ,? ) (). ), (). ):, ? . : : 31. 31.11- . 9 .? . 3031 , , . 32. .. 8. , 3.? 8. 3. ? 8. , 11.? 33.18. , 12? (). , (). :? . : : 34. 34.18. , 6? . ,3334:______ 1 1 1.5 2. ? : : : 2.7,2.- ? : : :_____________________________________ 3.5 4.? : : : ____________________. 4.8.3- . ? : : : : 12345678910 2 1.5, 3. ? : : : 2.5, 3. : : : _____________________. 3.12. 4, . ? : : : ____________. 4.. 5,4. ? : : : : 12345678910 3 1.5,3 .? : : : 2.10. , 4? : : : 3.4 5 .? : : : 4.7.3 ,.- ? : : : : 12345678910 2 1.8, 2.? : ,, . ,, . : 2., 2. ? , .: 1)7. 2)7. : :_____________________________________ 3., 3. ,: : 4.1, 2, 4. ), : :______________________________ ), : :______________________________ ), : :______________________________ ),- : :______________________________ ),- : 4(1+2) :______________________________ 5.1, 52., . : ,, : 51______________________________________________ ,, : 5(2+1)_______________________________________ 6.4, 1 ,3., . : , . :_________________________ 1,- .,? , . : :_____________________________________ 7.4,, . ,: 411? :______________________________ 8.6. 2, 1,3. ? : :_____________________________________ 9.., 5.? : 3. , ,. : 10.33. ? : 2, ? 4, 10? : :____________________________________ 11.14. 3, 7. . ? : ( ). ,: 1)= 2)= -, ,, : 1)+= 2)= 12., 14,.- 5. ,. . ? . : 1- 2- 13., 8, -. , . ? : - 14.12 , ,15. , : : 15.. 3,2, . ? : , : 1- 1)3+2=5(.) 2- 1)21=1(.) 16.. 2- ,5. - ? - , . ,, : ? : :____________________________ 17.15.- 4,5 . ? , : 1)= 2)= -, ,, : 1)+= 2)= 18. . 11, 3-5.- ? , : :________________ 19.6 4.8 ,,- . ? : : : 20.4 , 2 5 . ? 21.9 4- ., . : , : 1)9+4= -, : 1)93= . : 22.6 5. 7. ? : : 23.8 5. 4, . ? . 21. 1- 2- 3- 24. .5, 8,6. ? . : 25.14.4- ,6-- , - .? - 1410=___________________________________ , : 144= : 26. 6,. ,, , . ,? : : 27.17. 5, . ? : : 28.3 8, 59- .? : : 29.,15. 4, 7. . ? : , : 1)4+7= , : 1)154= 30.8.Ÿ4. , .? : ,: 1)? 2)? 31.7, 6. : . : 32.20. ,10 ,. ? : : 33.. 8 , 3. ? : . : : 34. :15 ., ,3, . ? 35.12 .-4 .7 .? : . - 36.12.- 3. 16. ,? 37. 7 8 .5. ? : . : .- : 38.37: 78 . , 10.? ,3738:________ : . 38: 38? : 39.- 3.- 6. - 2 1 1.7- ,4 5. ? : : 2.8,3. ? : : 3.11. 7,5. ? : : 4.14. 7 ,4,- . ? : : 2 1.12. 5. 8. ? : : 2.5,7 5- .? : : 3.7, 4. ? : : 4.18- .7. 6, - . ? : : 3 1. .3, 2 5. ? : : 2..- 5, 3.? : : 3.4 5, , . ? : : 4.17,.7, 3,.- ? : : 1- 2- 2 1.1 .6 5.? - ., .: : 2. 1-.7 8. ,., . : 3. 12, : 1)? :__________________________ 2)? : : 4.3,- 4. ? : : :_____________________________ 5.12, 5. ? : : :_____________________________ 6.. 4. ? : : 7. 1 . ? : :_____________________________________ 8. , . ? : :_____________________________________ 9. 78, : : :_________________________ 10.16 9- ., ? : : :____________________________________ 11.35. ? : :____________________________________ 12. .24, 18.: ? : ,: 13.. 7, 5 6. ? : : :____________________________________ 14. .8 .15 . ? : _____. : : .:____ 15.46. 18,. ? : : 16. 6,2, .,, . : 1),: 2),: 3),? :____________________________________ 17. .6 8. , . ? : : ,: ? : 18.32. 8,, 4, . ? : ,: 1) ? 2) 3) 4)? :____________________________ 19.7.2 ,8. ? : : 20.. 2, 5. ? : : :____________________________ 21.20 32 . ? : 203= 2022= 20(2+2+3)= , 22.. 4,12.- 19. ? :____________________________________ 23.6 .8 5. ? : : :____________________________________ 24. 9 12.- . ? . : 1-: 1)9+12=21 2)213=18 2-: 1)93=6 2)6+12=18 3-: 1)123=9 2)9+9=18 25. .23 ,19. 37,- .- : ?- : : : : 26.Óòðîììàìàïðèãîòîâèëàêóâøèíáðóñíè÷íîãî ìîðñà.Óõîäÿíàðàáîòó,ïàïàíàëèëâòåðìîñ 1ëèòðìîðñà.ÏåòÿèÂàñÿâûïèëèåù¸1ëèòð ìîðñà,ïîêàäåëàëèóðîêè.Äâàëèòðàìîðñàâû ïèëèâîáåä,èêâå÷åðóâêóâøèíåîñòàëñÿïî ñëåäíèéëèòðìîðñà.Ñêîëüêîëèòðîâìîðñàáûëî âêóâøèíåóòðîì? Îáîçíà÷üíàñõåìåâñåäàííûåçàäà÷èèçàïèøè å¸ðåøåíèåâûðàæåíèåì: Ðåøåíèå: Îòâåò: 27.Âìàðòåáûëî16ñîëíå÷íûõäíåé,âàïðåëå—12, àâìàåíà3ñîëíå÷íûõäíÿáîëüøå,÷åìâìàðòå èàïðåëåâìåñòå.Ñêîëüêîñîëíå÷íûõäíåéáûëî âìàå? Èçäâóõñõåìâûáåðèêçàäà÷åïðàâèëüíóþñõåìó, îáâåäèå¸,îáîçíà÷üíàíåéäàííûåèâîïðîñè çàïèøèðåøåíèå: Ñõåìà1: 2: : : 28.,, , . : ,, ,- . ,( ). : 29.16- - . 6 .4. ? : .- : 1)6+4=1)166= 2)2) : 30.40, . ? : : 31.,, .25, 8, .? : : 32.8 ,3,, ,.- ? : : : 1 1.11 , 2.- ? : : :_____________________________________ 2.38 42., ? : :_____________________________________ 3.9,25, 2,3. ? : :_____________________________________ 4.26. 6,5. ? : : :_____________________________________ 2 1.11. ,5. ? : : :_____________________________________ 2.8, 6, 12. ? : : :_____________________________________ 3.12- ; 3,, ,. ? ,- : :_____________________________________ 3 1.3, .9. ? . : : :_____________________________________ 2. - ,23. ? : : :_______________________________________ 3. 30. ,5. ? : : :_____________________________________ 4.24, 6.- 8 ., ? .- : : :_____________________________________ 1 1.5 .6. ? - : 56=65= :_____________________________________ 2..- 1-20-. , ? : 1): 2) :_____________________________________ 3.4.? : :_____________________________________ 4.5. : 1),: 2),: :_____________________________________ 5. 8. ? : :_____________________________________ 6.27 . ? : :_____________________________________ 7.38.6 3. : ? : 4 ,? : 8. . 3. ? : 44 .4? : ,, : 9.12 .? ,, : : 10.6 , .? , : : 11.15,. ? , : : 12.24 8. ,? : , . : : , 1 1 1.,40 10? : :_____________________________________ 2.6 4. ? : :_____________________________________ 3.59 .? : :_____________________________________ 4.8, 4. : :_____________________________________ 5.721 . ? : :_____________________________________ : 4683 5122436 324345 2 1.,60 ,6? : :_____________________________________ 2. 22 . ?(,7.) : :_____________________________________ 3.38 .? : :_____________________________________ 4.27 ,, ,- .? : :_____________________________________ 5.18 6. ,? : :_____________________________________ : 10839 12243628 4345 3 1.3. 30.- ? : :_____________________________________ 2.25. ? : :_____________________________________ 3.6 .? : :_____________________________________ 4.8, 3 .? : :_____________________________________ 5.721 . : :_____________________________________ : 6835 12243618 4310 1.40. 9, . ? : . : 1), 2), ,40: 1- 2- 3- 4- 2.3 7. 12 . : : 1), : 2),, 12: 3.7 4. 5. ? : 1-: 1)7+4=11 2)115=6 2-: 1)75=2 2)2+4=6 4.10,- 6.7, .? .- : : 1),: 2),: :_____________________________________ 5.5, 6. 3. : : :_____________________________________ 6.12 .- 5, 4.- ? . : :_____________________________________ 7.12 9.2 .? . 1-: , : 2-: , : 3-: ,, : 8.25, 15. 4. ? : : :_____________________________________ 9.35.20- ,. 5.? - : 3520____________________________________________ 15+20____________________________________________ 205_____________________________________________ (3520)5_____________________________________ .. , . . : 10.5 9 , 20. ? . : : :____________________________________ 11.17. , ? : : :_____________________________________ 12.4 , ,. ? : : :____________________________________ 13. .84 .: 12.? : : :____________________________________ 14. 6 12. ? ,: 1) 2) 3): _______? 15.38. 9,- 12. ? : : :____________________________________ 16.6. ,? . : : :____________________________________ 17.12 7. 5. ? : : :____________________________________ 18.Ѹ 67. ,. .? : : :____________________________________ 19.715- .9. ? : : :____________________________________ 20.49. 11,. . ? : : : 21.12 ,7. ? : : :_____________________________________ 22.8. 8, 7 , , .. ? : : :_____________________________________ 23.7,6, ,. ? : : :_____________________________________ 24.. 42,12 .11 2. ? : : :____________________________________ 25.820. 34, 29,19. - , : :____________________________________ 26.: .26 ,6, 7,. ? : : :_____________________________________ 1 1.15- ,7,- . , , . ? - : : :_____________________________________ 2.65 2-. 24,26. ? : : :_____________________________________ 3.- .7 ,10. 4? : 4 : :_____________________________________ 4.6, 9. 3, . - : : :_____________________________________ 2 1.7, 5. : : :_____________________________________ 2.42.14- ,9. ? - : : :_____________________________________ 3. 58 .17, 23, ., ? : : :_____________________________________ 4.:10,8, 5, . ? - : : :_____________________________________ 3 1.12,7, 5, . : : :_____________________________________ 2.8,12 .? - : : :_____________________________________ 3.62.26, 18,. ? : : :_____________________________________ 4.29- . 8, 11.- ? - : : :_____________________________________ 5.12 ,10 ,6, .? : : :_____________________________________ 3 1.52. : 52=25= : 2. 2.- ? : : : 3.102. ? 10, (). : : 4.12,3. ? : : : 5.5,- 3 . , , : : 6.15, . ? : : 7.824- ., ? ,? , ,: : : 8.: 45. ., ? : : 9.: 6. .? : : 10.3. 6. 36= 11.24 3. 24:3= 12.6 ., . ? , ,. : : 13. 24., .? : : : , 1 1.3.- 4? : : 2.6, 5. ? : : 3.63 .? : : 4.90, 30. ? : : 5.. 3., .? : : : 2 1.. 16,8. ? : : 2. 6. ? : : 3.8 , . ? : : 4.648 .? : : 5.8- . 2, . ? : : : 1.3 , 16. ? : _____________________________ 2.7,14. , 28? : ____________________ 3.35. ,- 15. ? , : I, II 4.,,, .: ? , : : 5., 5,2 .- ,12? , : : 6..4 ,6 ,. : ,: : 7.- 12. ,6.- . ,, : ,, : 8.. 17,15. 6. ? : : : 9.7,. , 12? , ,: : : 10. , . 26,16. ? : : 11.5, 6.- , ? ,? : : 12.. 38,9 ,,6 ,. ? : : 1.,: 2.,: : 13.. , . ? ,, : 14.. :70 .25 ,5, . ? : : 1)25+5=30 (.)__________________________ 2)7030=40(.)_________________________ 3)40:2=20 (.)___________________________ 4)20+5= 5)20+25=____________________________ : 15. 35.8 ,12 4. ? . : : : 16.15,2- . , . : 17.20, 15,. : 1)+= 2)+= : _____________________________ 18. 36.. : : =36 19.32. 4. : 1)32:2=16 ()__________________________ 2)164=12 ()__________________________ 3)12:2=6 ()___________________________ 4)6+4=10 ()___________________________ : 20.40. ,, 15. ? : : =32 21.16. 4 ,? : 1)164= (.)________________________ 2)16+4= (.)________________________ 3)2012=(.)_________________________ : 22.12, 9., 32? : : ___________________ 23.40, 20. , 12 : )? )? ), ? ), ? . : 1)+=1)+= 2)+=2)= 24.17, 23,,5 , . ? : : : 25.5 60. ,? : , 1.? 2., : 26.36, 4,, ,. ? : , 1.? 2.? : 27.8, 10.- 54.? : ? : 1.. 2.. : 28.50. 10, 8. ? : : 1.. 2.. : 29., .5- ,. 9, . :? ., : : 30.36 .17. ? : : : 31.21,- 12., 3. ? : 21 12 : : 1)21+12=33()_________________________ 2)33:3=11 (.)__________________________ : 32.85- 4,- 10. ? : : 1) 2) 3) : 33.19. 2 3. ? : : : 1 2 3 19 19 : : . ()! 34.96 6,4. 1? : 1 : 1)1 2)1 3) : 35. 24,8 . 4.? : 1 4. 4. 24. ?8. : ? ?- - ?_______________________________________________ ? ?: ,24 4,? : ?: : : 1) 2) 3) : 36.60 .: 8, . ? : .- : 1)60:3=20 2)208=12 : 37. . 6,, 3, 9 ,. ? : : : 38.4,- . ,? : : : 39. .94 . , ,4 ,. : 1)944=90 : : 40.180. 40,. ? : : : 1 1.15, 4. : : 2.6 5.. ? : : 3.3 17.4, 6. ? : : : 4.4 110 134.? : : 2 1., 68? . : : 2.28, 7. ? : 1),: 2): : 3.4 ,. 5. ? : : : 4.68. 14, .? : : : 1.24 8 ., 36? : 1),: 2),36 : 2.42. ? : : : 3. ,8, ,6. 32.? : 1 8 6 32 ? : ? ? : ? ? , ? : : 4.5 12., 3. ? : : : 5.12, 2 . , 4? : 1 ? 12. : : , : :_____________________________________ ,, , ,. : : 6.848. 5? 60? . ,: : 7. . 9 7. 42. . . 1 ,. :_____________________________ 8.3- ,30. , 90? : : 1 1.217. 36- ? : : :_____________________________________ 2.630. 2? : : : 2 1.48. 5? : : : 2.7105. 9? : : : 4 1.6, 8, ,9 ,. ? : ? ? ?____________________________________ ?________________________ : : ?__________________________. , . 2. .40. ,10.,- 50. ? :1= : 7?____________________. 3.. 176, 145, .? : , : 1)176145= 2)176+= 4.45. , 5,, 6,? : 5. 6, 1 04. , ? : : : : 6.36, 18,12 ,. ? : : :_____________________________. 7.35800.- 18700,- 3. ? : ,:18700+17100 :________________________________ : , ?________________________________ 8.870. 320,90 ,. ? : 2-: : : 1.26. , 7,2, : : :_______________________________________ 2.15, 3.. : : :_____________________________ 3.3,6 ., 47? : : 1.4, 6. 480. ,. : : ,: :____________________ : 2.72400. , 2. ?- 12? : 3.15, 10. 60, . ? : : ?_______ ,5- 60?__________________________________________ : : 15. 10 ? ?60 , :__ 10. ? ?60 120 , : 1-:2-: 1)120:10=12()1)120:10=12() 2)120+60=2)60:12= 3)3) :___________________ 4.3234 10, ,: 1)? (1?) 2) 10, ? :_______________________________________ 5.1206. 100, 5? : 1 120.?6 100.?5.? : 1), .: 2).: 3).: :______________________________________. 6. 726, 4. , ? : ?? ? . 1) 2) 3) 7.8 ,7. 90, ? : 90 1-8 2-7 ? : ,? ?____________________________ ? ?: ? ___________: :_______________________________________ 1.40 25.15600. ? : : 2.12. 7? : : :_______________________________________ 3.48.- 10? : : :_______________________________________ 1.60. 12, . ? : : 1) 2)1- 3)2- 2.15 8. 7. ? : .- : 1-: 1). 2). 3), 2-: 1), . 2), . 3.600, , . : ,: 1)?- : 2)? 4.3550.- 180, . 2? : ,: 1.2-3-? 2.2-? 3.1-2-? 5.540 ,735. 130140- .? : 540 7 35 130140 ? : 1),. : 2),.: 3),: 6.60, 53.350 ,. ? : ,. : 7.-56 . 40. , ? : : ,? ?______________. ?__________________. ,- :. 2?____ ,: ?- ? : :_____________________________________ 8.19 , 23. 126. ? : 1 19. 23. ? 126 : ,,1- 19,2-23?__ : , 2?_______________________ ,,126 42?______________________________ : ., ?___________________________ ?____________________________________. .: ?___________________ : 9.950 850, .7200. . : 1 : 10.5 , 2. 24 ,. ? : 5. 2. ? ?24 : 1). : 2).: 3), .: 4), .: , .24, ,.: 11.600 15. 4488 ,. ? : 1 ?() ?8. ,- :_______________________________________________ : ,- ,, 1?:_____ : :__________________ : 12.6, 3,, 2,. ? : : :______________________________________ 13.1624 .,- . 2,. ? : : 14.. : : 15.600 10, 15. ,? : , ? ?____________________________________________ , 10,15. , ?______________________ ,: ,? ? ,, ?__________________ ?: ,? : ? : 16.70 .,- 15,20- : : 17.48 .16 ,9, ,8. ? : : ?____ : ? - ?: ? : 18.86: ,20 , 18., . : : 1-: 2-: 19.: 360,8 1816. , : :(8+18+16) ,8360. : 1)360:8= 3608 2) 3) 1.160.,1 140.,12, 1., 5,3 2? : 5: 3: 1: 2: : 2. 45. 4. 6? : ?__________________. ?____________________. ?_______________________ : 45 6. : :_______________________________________ 3.. 8,, , ,, . ?, 20 : : :_______________________________ 1. 1.. 140,160. ? , : : :______________________________________. , : : :______________________________________. 2. .128, 56. . : 3. .4. 5/,- 6/.- ? : , : , : ,: 4.3 70/280/. ? . : : , : : 5. . 250/, 200/. 40? : , : 1): 2), 40: 6. 150. 60/. ,, 15/. ? : , ? : ,, 15/6 0/? , 1: ,? : ? : 7.. 6, 4.230. , ? : : 1)4+6= 2)230:= 3)6=() 4)4=() 8., 1200, . 20,30. ? : ,, 120020?_____________________________ : ,, 120030?_________________________ : ,? ?________________ ?____________________ : ?_________________________ ,: 9. .10 .? ? :_______________________ 10.160 , . 2 ,.. : : ?____________ ?__________________________________________ ?___________ : ,? ,?___________ ?_______________________ : ,? ,. :_________________________ : ?_____________________________ : 11. 9. 3 6/., . : : :______________________________________ 12. 7. ? :_________________________ 13. .4, 6. 1800. ? : : 1).- 2).: 3), .: 4), .: . 1800,, .: , 1.1600. , 236, 580? : - 1), 2) 2. 5, , 20/, . . : : 3.18/, 2 15/ 2 12/.- ?, 5? : : : 1.9. .? 9. . : . 2.4. . . .: ( ) ,. ,, 4. : 3.210. . ? : : ,3. : : . : 4.2 .. : 1): 2): 5.6. ? : .6, 6. 200. . ? : . : : 4 (). . ,, 200. : 7.10.Ÿ5 . ? : : 1), 2), 8.5, . ? : 4.5, 9.20. , . ? : : ?_________________________________________ ? : :_____________________________________ 10.,48. ? : ,___________________ 11.360 ,. , 140 . ? : : 1),: 2), : ,: 12.˸, 17. : 5. 17,__________________________. 13.60. 6. , ? :____________________________________ 1.18, , ,. ? : : 2.600 . . ? : : 3.,, 6 : : :_____________________________________. 1. .60/, 90/. 3? : - . 1-: 1)603=180() 2)903=270() 3)270180=90() 2-: 1)9060=30() 2)303=90() 2.180. , 4? ,15/? : ? 15/, 4 ? ,, 4,, 4? : 180 ?4 15/? ,: ? 180? 3? 3.620 .. 1020. . ,15/, 45/? ,-: , ?: ? : , 1?: , 60?: ! ...................3 1 1 ....4 , 1 ....................23 1 ......................23 2 ......................25 3 ......................27 2 .....29 , 2 .....54 1 ......................54 2 ......................56 3 ......................58 2 ............60 , .....................76 1 ......................76 2 ......................77 3 ......................79 1 .....81 , 1 ..............86 1 ......................86 2 ......................87 3 ......................89 ...............91 , .......................106 1 ......................106 2 ......................109 3 ......................111 3 ...114 , ............119 1 ......................119 2 ......................120 ................122 , .................148 1 ......................148 2 ......................150 ........152 , ..........157 1 ......................157 2 ......................158 4 .......................160 , .........166 ........168 , .........174 ...............176 , .................193 ...................196 ,..206 ....................208 ,...215 ...............217 14 . . . . . . . 05.12.2011.84 �u 108 1 / 16 . .....23,52. .

Приложенные файлы


Добавить комментарий