кызыл боругеш-красная шапочка


Ӱй улустын байрамына учурлалган ойын Туружып тургандар: Кызыл Бőрӱгеш – тőрт башка кыс ойнойт, Боро Бőрӱ – уулчак, балдар.
Jараш кӱӱ угулат…
Кызыл Бőрŷгеш ары-бери ϳӱгӱрип, кожондойт.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля
Jаландарла ϳӱгӱрип, ϳаландарла ϳӱгӱрип,
Байрамга барарым, байрамга барарым!
- Ой, бӱгӱн ϳастын баштапкы байрамы. 8 март – ӱй Улустын байрамы не! А-а-а, чечектер! Кандый ϳакшы. Чечектер ϳок кандый байрам!
(Сценада чечектер ϳууйт. Бу ойдо Бőрŷ чыгып келди.)
Борӱ: Чё, нени эдип ϳадын? О, Кызыл Бőрӱгеш турбай. ϳакш-ш-шлар! (Колын берет) Кожондоп ϳадын ба? Чечектер ϳууп ϳат …(Шоодылганду корот) Мен сени ϳиирим!
КБ: Борӱгеш, кőőркий, бӱгӱн байрам – 8 Март. А сен «ϳиирим» ле «ϳиирим»!
Б: А кандый байрам бӱгӱн?
КБ: Бӱгӱн ӱй улустын байрамы. Бӱгӱн бастыра кыстарга ϳылу сőстőр айдар керек. Сыйлар ла чечектер берер керек. Тышкары ϳас келген, кушкаштар кожондойт, удабас чечектер ϳайылар.
Б:Сен меге кőп ϳаландőн куучындаба! Кандый чечектер, кандый кушкаштар? Мен бир де кожон укпадым!
(Уулчактар кожондойт)
Уулым баатыр болзын деп
Уурак сӱдин эмискен.
Балам ырысту ϳӱрзин депБажын эрке сыймаган.
Эненин колы /2катап
Эркелеткен эрке колы.
Эненин колы /2 катап Энчи болгон эптӱ колы.
Ыраак ϳолго баргамда,
Ышту чадырда артатан.
Бурулып ойто ϳангамда,
Уткуул сőслő уткыйтан Эненин сőзи\2 катап Эркелеген эрке сőзи.
Эненин сőзи\2 катап Энчу болгон эпту сőзиКБ :Кыстар керегинде сӱреен кőп ϳараш-ϳараш ӱлгерлер бар. Сӱӱш эр улусты ϳаан ϳӱректӱ, кӱчтӱ, ϳымжак эдет.
Б: Но-о, байрам байрамла! А кушать хочется всегда! Иди сюда, мен сени ϳиирим. Кőк-ϳарамас! Бу őскő Борӱгеш туру не! Сен кем?
КБ: Мен Кызыл Бőрӱгеш.
Бу кандый мындый уулдар! Чечек сыйлаардын ордына, комплимент айдардын ордына… Э-эх! Мени уткыбас болзон, Боро Бőрӱ бу залда кыстарды уткызан!
КБ: Ха, комплименты-сантименты! Олорды не уткыйтан? Олор нени эткен? Керек болзо, бойоор уткыгар!
Уулдар ӱлгерлер кычырат Тырмакту ан ичекенинде ϳатпас,
Тулунду улус айлында отурбас.
Jылу ϳастын байрамыла –
Тулаан айдын 8чи кӱниле Акту кӱӱнистен, агару сӱӱжистен
Алкап ла уткып турубыс.
Кőк-Таман чечектий ϳайылып,
Кыстар слерге эрке кőрőдис!
Эненин кӱӱни терен ле ϳылу,
Эненин ŷни – ϳажына ϳайлу.
Энен коштой – тыштын ϳараш,
Энен кожо – ичин ϳараш.
Jаскы кӱндий чокту болуп,
Jӱрегер ϳылузын сыйлап ϳӱригер!
Ак чечектий ару санаагарБу байрамда омок болзын!
Куу куштый куулгазын бойоорго
Сӱӱш, сӱӱнчи ле ырыс экелзин!
КБ: Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Ой!... Сен кем?
Б: Мен Боро Бőрŷ! (Бажын ϳайкайт, кайкайт). База оско Кызыл Бőрӱгеш пе?
КБ: Мен энелерди, ϳааналарды, эϳелерди байрамла уткыырга келдим. Сени Боро Бőрӱ ӱй улусты тооп, кыстарга болужып ϳӱрзин деп сурап турум. ϳе, бе, Боро Бőрӱ?
Б: Ладно! (Бőру кожондойт)
Кол-колыстан тудужып,
Кожондожып ойнойлык.
Jен-ϳенистен тудужып,
Jергележип ойнойлык.
КБ: Ой, кандый кайкамчылу! Боро Бőрŷ кожондоп ϳат. Слер сӱӱшке алдыртаар ба? Айса ϳас слерге тийди бе?
Б: А не? Сен кем? Сени сӱӱйтен бе?
КБ: (ϳаранып) А мен ϳаман ба? Мен де ϳараш! Сен – Боро Бőрӱгеш, а мен дезе – Кызыл Бőрӱгеш!
Б: Jок-ϳок-ϳок! Мен лучше островто ϳадарым! Один!
КБ: Островто нени эдерин?
Б: Андаарым!
(Кожон: Мен – чечен анчы!)Билеерер бе, - анчы мен.
Ан адаарга, ой, чечен!
Андап барза айуныJыга адып ол албай!
Ой,кайраканыс алгырды…
Кандый коркышту абай!
Кőк ϳарамас, канайдайын?
Айуны канай адайын?
Jе, айу база ан ба ол!
Jӱктенерге ле чак -ϳобол.
Мактанбайдым, анчы – мен.
Ан адаарга, ой, чечен!
Эмегенге тӱлкӱни Jака эдип адалбай.
Ой, тӱлкӱнек сурт этти…
Jаканы да таштабай Кőк ϳарамас, канайдайын?
Тӱлкӱни канай адайын?
Jе, тӱлкӱ база ан ба ол!
Сап ла сары танма бол!
КБ: Ой, ϳас,ϳас! Кандый ϳакшы! Кун чалыйт! Jылу-у-у! Залда кандый ϳараш, сӱрлӱ кыстар отуры. Менин база ϳаранар кӱӱним бар. Кандый шляпа кийейин? Салатовый шляпа алайын ба, айса бирюзовый ба?
Б: Эй сен кем?
КБ:Мен Кызыл Бőрӱгеш. Боро Бőрӱ слерге база ϳаны гардероб керек. А то боп ло боро!
Б: Боро, боро! Очень даже приятный цвет! И фасончик модный!
КБ: Ха, модный! Модада нени аайлап турган деп? Бот ӱрен! Бот канай кийинер керек!
Кыстар мода коргŷзет.
Б: Кандый ϳараш кыстар! Кандый кőп! (Ыйлап 1ат)
КБ: Не ыйлайдын, Бőрӱгеш?
Б: Энем санаама кирген.
Боро бычкак őдӱкти Энем кőктőгőн кеп эмей Боро уулы келди деп,
Энем ϳыргап бу турбай.
Улгер Л.Кокышев «Эненин кожоны»
Б: Ой, бу бал меге ϳараап ϳат.
КБ: Ой, Боро Бőрӱ, бу чек ле санаа ϳок ошкожор не. Кандый бал? Бисте ϳараш биϳе!
Биϳелейт балдарБ:Кандый ϳакшы балдар, сӱреен ϳараш биϳе кőргӱсти. Кару кыстар, энелер, слерди бастырагарды, 8 Марттын байрамыла изу уткыйдым! Амыр-энчу, ϳылу, сӱӱш кӱӱнзейдим!
Бастыразы: Байрамла, кару энелер, ӱӱре-ϳелелер!
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Еловская средняя общеобразовательная школа им. Э.Палкина»
Ӱй улустын байамына учурлалган ойын(внеклассное мероприятие)
Автор: Тошпоева Ольга Тармаевна учитель начальных классов
с.Ело, 2013г.

Приложенные файлы


Добавить комментарий